REKLAMA

: Odstąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r. od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad

2022-06-28 21:15
publikacja
2022-06-28 21:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-28
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Odstąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r. od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) w dniu 28 czerwca 2022 r. odstąpiło od rozpatrzenia:

- punktu nr 17 planowanego porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Wieloletniego Programu Motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki”,
- punktu nr 18 planowanego porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki” oraz
- punktu nr 19 planowanego porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii C, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E i warrantów subskrypcyjnych serii C”.

Odstąpienie od realizacji powyższych punktów zaproponowanego porządku obrad spowodowane było zgłoszeniem przez akcjonariuszy Spółki Sebastiana Wojciechowskiego, Bartosza Kmitę, Bartosza Biełuszko i Krzysztofa Dolasia, stron porozumienia z dnia 26 czerwca 2020 r., stanowiącego porozumienie w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., na podstawie przepisu art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad zmieniającego porządek obrad Zgromadzenia w wersji zaproponowanej przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, poprzez usunięcie punktów porządku obrad poświęconych podjęciu uchwał w sprawie wprowadzenia Wieloletniego Programu Motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Withdrawal of the Annual Shareholders’ Meeting of PCF Group S.A. held on
28 June 2022 from considering of items included in the proposed agendaThe
Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw
(the “Company”) hereby informs about withdrawing by the Annual
Shareholders’ Meeting (the “AGM”) of PCF Group S.A. held on 28 June 2022
from considering the following items of the proposed agenda of the AGM:


- item No. 17 of the proposed agenda “Voting on a resolution on the
introduction of a Long-Term Incentive Plan for key personnel of the
Company and PCF Group companies”,


- item No. 18 of the proposed agenda ” Voting on a resolution regarding
a conditional increase of the share capital by issuing Series E ordinary
shares, the exclusion of all preemptive rights of the existing
shareholders to subscribe for all Series E shares, and amendments to the
Articles of Association of the Company”, and


- item No. 19 of the proposed agenda “Voting on a resolution on the
issue of Series C subscription warrants, the exclusion of all the
preemptive rights of current shareholders in relation to all the Series
C subscription warrants, the seeking of the admission of Series E shares
to trading on a regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange
and the dematerialization of Series E shares and Series C subscription
warrants”.


Withdrawal from considering of the abovementioned items of the proposed
agenda resulted from the filing by the Company’s shareholders, Sebastian
Wojciechowski, Bartosz Kmita, Bartosz Biełuszko and Krzysztof Dolaś
(parties to an agreement dated 26 June 2020, which agreement constitutes
an understanding as referred to in Article 87 sec. 1 point 5 of the Act
29 July 2005 on Public Offering, on Conditions for the Introduction of
Financial Instruments, and on Public Companies), based on Article 401 §
5 of the Polish Commercial Companies Code, draft resolution on adopting
the AGM agenda amending the agenda of the Meeting as proposed by the
Management Board of the Company in the notice of the AGM, by way of
deleting from the agenda resolutions relating to the introduction of a
Long-Term Incentive Plan for key personnel of the Company and PCF Group
companies.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-28 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki