REKLAMA

ORLEN S.A.: wyniki finansowe

2023-08-24 06:58
publikacja
2023-08-24 06:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ORLEN_230824_2023polrocze_-_RAPORT_IH2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ORLEN_230824_2023halfyear-_RAPORT_IH2023_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Orlen_raport_z_przegladu_ssf_30.06.23p.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Orlen_raport_z_przegladu_ssf_30.06.23e.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Orlen_raport_z_przegladu_jsf_30.06.23p.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Orlen_raport_z_przegladu_jsf_30.06.23e.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
Przychody ze sprzedaży 184 891 103 251 40 080 22 239
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 23 695 11 598 5 137 2 498
EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto 24 301 14 485 5 268 3 120
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 17 774 8 751 3 853 1 885
Zysk przed opodatkowaniem 19 526 8 432 4 233 1 816
Zysk netto przed odpisami aktualizującymi netto 14 259 9 415 3 091 2 028
Zysk netto 13 653 6 528 2 960 1 406
Całkowite dochody netto 17 193 7 028 3 727 1 514
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 13 552 6 382 2 938 1 375
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 17 089 6 873 3 705 1 480
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej * 30 511 8 529 6 614 1 837
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej * (18 234) (7 010) (3 953) (1 509)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (9 143) (1 414) (1 982) (305)
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych 3 134 105 679 23
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 11,67 14,92 2,53 3,21
30/06/2023 31/12/2022 30/06/2023 31/12/2022
(dane (dane
przekształcone) przekształcone)
Aktywa trwałe 155 651 154 624 34 975 32 971
Aktywa obrotowe 95 989 119 340 21 569 25 446
Aktywa razem 251 640 273 964 56 544 58 417
Kapitał podstawowy 1 974 1 974 444 421
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 147 766 137 062 33 204 29 225
Kapitał własny razem 148 881 138 073 33 454 29 440
Zobowiązania długoterminowe 35 577 42 021 7 994 8 960
Zobowiązania krótkoterminowe 67 182 93 870 15 096 20 017
Liczba akcji 1 160 942 049 1 160 942 049 1 160 942 049 1 160 942 049
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 127,28 118,06 28,60 25,17
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE półrocze /2023 półrocze /2022 półrocze /2023 półrocze /2022
Przychody ze sprzedaży 121 402 73 751 26 317 15 885
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 12 165 4 900 2 637 1 055
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 10 571 3 820 2 292 823
Zysk przed opodatkowaniem 13 868 4 076 3 006 878
Zysk netto 11 570 3 229 2 508 696
Całkowite dochody netto 16 467 3 033 3 570 653
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej * 24 283 2 693 5 264 580
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej * (11 709) (3 256) (2 538) (701)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (5 540) - (1 201) -
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych 7 034 (563) 1 525 (121)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 9,97 7,55 2,16 1,63
30/06/2023 31/12/2022 30/06/2023 31/12/2022
(dane (dane
przekształcone) przekształcone)
Aktywa trwałe 112 665 111 304 25 316 23 733
Aktywa obrotowe 77 693 86 274 17 458 18 395
Aktywa razem 190 358 197 578 42 774 42 128
Kapitał podstawowy 1 974 1 974 444 421
Kapitał własny razem 128 998 118 919 28 986 25 356
Zobowiązania długoterminowe 16 501 20 719 3 708 4 418
Zobowiązania krótkoterminowe 44 859 57 940 10 080 12 354
Liczba akcji 1 160 942 049 1 160 942 049 1 160 942 049 1 160 942 049
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 111,11 102,43 24,97 21,84


* dane za 6 miesięcy 2022 przekształconePowyższe dane
finansowe za okres 6 miesięcy 2023 i 2022 roku zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:- pozycje sprawozdania
z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca
2023 roku – 4,6130 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku
–4,6427 EUR/PLN;- pozycje aktywów i pasywów – według średniego
kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2023
roku – 4,4503 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2022 – 4,6899 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ORLEN_230824_2023półrocze - RAPORT IH2023.pdfORLEN_230824_2023półrocze - RAPORT IH2023.pdf Sprawozdanie finansowe za 1. półrocze 2023r. - wer. polska
ORLEN_230824_2023halfyear- RAPORT IH2023_ENG.pdfORLEN_230824_2023halfyear- RAPORT IH2023_ENG.pdf Sprawozdanie finansowe za 1. półrocze 2023r. - wer. angielska
Orlen_raport z przeglądu ssf_30.06.23p.pdfOrlen_raport z przeglądu ssf_30.06.23p.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2023r. - wer.polska
Orlen_raport z przeglądu ssf_30.06.23e.pdfOrlen_raport z przeglądu ssf_30.06.23e.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2023r. - wer.angielska
Orlen_raport z przeglądu jsf_30.06.23p.pdfOrlen_raport z przeglądu jsf_30.06.23p.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2023r. - wer.polska
Orlen_raport z przeglądu jsf_30.06.23e.pdfOrlen_raport z przeglądu jsf_30.06.23e.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2023r. - wer.angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-23 Daniel Obajtek Prezes Zarządu
2023-08-23 Armen Konrad Artwich Członek Zarządu
2023-08-23 Adam Burak Członek Zarządu
2023-08-23 Patrycja Klarecka Członek Zarządu
2023-08-23 Krzysztof Nowicki Członek Zarządu
2023-08-23 Robert Perkowski Członek Zarządu
2023-08-23 Michał Róg Członek Zarządu
2023-08-23 Piotr Sabat Członek Zarządu
2023-08-23 Jan Szewczak Członek Zarządu
2023-08-23 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Członek Zarządu
2023-08-23 Józef Węgrecki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki