REKLAMA

OPONEO.PL S.A.: wyniki finansowe

2021-08-19 18:02
publikacja
2021-08-19 18:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie-zarzadu-1p-2021-19082021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa-polroczne-skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1h2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
polroczne-jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-oponeo-1h2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Oponeo_2021_PSSF_MSSF_skrocone_RAP_PL_PIE-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oponeo_2021_PSF_MSSF_RAP_PL_PIE-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 622 057 459 957 136 803 103 566
II. Zysk (strata) ze sprzedaży 133 033 93 720 29 257 21 102
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 908 12 121 5 918 2 729
IV. Zysk (strata) brutto 27 276 10 603 5 999 2 387
V. Zysk (strata) netto 22 237 13 534 4 890 3 047
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 595 3 446 -3 210 776
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 522 -13 483 -5 613 -3 036
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 100 875 -3 729 22 184 -840
IX. Przepływy pieniężne netto razem 60 758 -13 766 13 362 -3 100
X. Aktywa razem 576 754 388 752 127 578 87 047
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 264 552 179 905 58 519 40 283
XII. Zobowiązania długoterminowe 36 511 11 875 8 076 2 659
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 228 041 168 030 50 443 37 624
XIV. Kapitał własny 312 202 208 847 69 059 46 764
XV. Kapitał zakładowy 13 936 13 936 3 083 3 120
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13 936 000 13 936 000 13 936 000 13 936 000
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,60 0,97 0,35 0,22
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,60 0,97 0,35 0,22
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 22,40 14,99 4,96 3,36
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 22,40 14,99 4,96 3,36


Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na euro zastosowano
następujące kursy:


1. Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych:


– 4,5471 – kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca dla I półrocza 2021 roku.


– 4,4412 – kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca dla I półrocza 2020 roku,


2. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:


– 4,5208 – kurs NBP z dnia 30 czerwca 2021 roku.


– 4,4660 – kurs NBP z dnia 30 czerwca 2020 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
sprawozdanie-zarzadu-1p-2021-19082021.pdfsprawozdanie-zarzadu-1p-2021-19082021.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za I półrocze 2021 roku
Grupa-polroczne-skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1h2021.pdfGrupa-polroczne-skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1h2021.pdf Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy OPONEO.PL na dzień 30 czerwca 2021 roku
polroczne-jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-oponeo-1h2021.pdfpolroczne-jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-oponeo-1h2021.pdf Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe OPONEO.PL S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku
GK_Oponeo_2021_PSSF_MSSF_skrocone_RAP_PL_PIE-sig.pdfGK_Oponeo_2021_PSSF_MSSF_skrocone_RAP_PL_PIE-sig.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 roku
Oponeo_2021_PSF_MSSF_RAP_PL_PIE-sig.pdfOponeo_2021_PSF_MSSF_RAP_PL_PIE-sig.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-19 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2021-08-19 Michał Butkiewicz Członek Zarządu
2021-08-19 Maciej Karpusiewicz Członek Zarządu
2021-08-19 Ernest Pujdzo Członek Zarządu
2021-08-19 Wojciech Topolewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

To żabkość na rynku

17 000 zł przychodu gwarantowanego przez rok do 12 000 zł na rozwój biznesu tylko 5000 zł wkładu własnego w pełni wyposażony sklep

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki