REKLAMA

OPEN FINANCE S.A.: wyniki finansowe

2022-05-30 22:01
publikacja
2022-05-30 22:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_Kapitalowa_Open_Finance_Spolka_Akcyjna_31.03.2022_end..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_raport_kwartalny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego niebadane niebadane niebadane niebadane
II. Przychody ze sprzedaży 8 750 41 283 1 881 9 029
III. Koszty działalności operacyjnej 11 840 42 735 2 545 9 347
IV. Zysk/(Strata) brutto (6 799) (2 509) (1 461) (549)
V. Zysk/(Strata) netto za okres (6 844) (2 358) (1 471) (516)
Zysk/(Strata) netto na jedną akcję:
VI. – podstawowy z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (0,55) (0,19) (0,12) (0,04)
VII. – rozwodniony z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (0,56) (0,19) (0,12) (0,04)
VIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 296 (8 453) 708 (1 849)
IX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 101 (734) 22 (161)
X. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (35) 1 184 (8) 259
XI. Przepływy pieniężne netto razem 3 362 (1 199) 723 (262)
XII. Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2022-03-31 2021-12-31 2022-03-31 2021-12-31
XIII. (badane) (badane) (badane) (badane)
XIV. Aktywa trwałe - - - -
XV. Aktywa obrotowe 120 859 120 637 26 277 26 141
XVI. Aktywa razem 120 859 120 637 26 277 26 141
XVII. Zobowiązania długoterminowe 3 143 3 101 683 672
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 241 134 234 112 52 427 50 731
XIX. Zobowiązania ogółem 244 276 237 212 53 110 51 402
XX. Kapitał własny ogółem (123 418) (116 575) (26 834) (25 261)
XXI. Kapitał podstawowy 743 743 162 161
XXII. Liczba akcji (tys. sztuk) 12 393 12 393 12 393 12 393
XXIII. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego badane badane badane badane
XXIV. Przychody z tytułu pośrednictwa finansowego 5 570 37 023 1 216 8 275
XXV. Koszty działalności operacyjnej 8 486 38 921 1 853 8 699
XXVI. Zysk/(Strata) brutto (4 499) (3 902) (982) (872)
XXVII. Zysk/(Strata) netto za okres (4 499) (3 672) (982) (821)
Zysk/(Strata) netto na jedną akcję:
XXVIII. – podstawowy z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (11,31) (2,30) (2,47) (0,51)
XXIX. – rozwodniony z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (11,31) (2,30) (2,47) (0,51)
XXX. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 504 (1 166) 765 (261)
XXXI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 148 (687) 32 (154)
XXXII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej - 1 200 - 268
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem 3 652 (653) 798 (146)
XXXIV. 2022-03-31 2021-12-31 2022-03-31 2021-12-31
XXXV. (badane) (badane) (badane) (badane)
XXXVI. Aktywa trwałe - - - -
XXXVII. Aktywa obrotowe 111 931 108 796 24 336 23 575
XXXVIII. Aktywa razem 111 931 108 796 24 336 23 575
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 228 027 220 394 49 578 47 758
XL. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XLI. Zobowiązania ogółem 228 027 220 394 49 578 47 758
XLII. Kapitał własny ogółem (116 096) (111 598) (25 242) (24 183)
XLIII. Kapitał podstawowy 743 743 162 161
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoBodyText" align="justify" style="margin-top: 6.0pt; margin-right: 1.0pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="9.0pt">Wybrane dane
finansowe, zawierające podstawowe pozycje śródrocznego skróconego
jednostkowego<br style="line-height: 150%">i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według następujących zasad:</font></span><br/>-
<span style="line-height: 150%"><font size="9.0pt">Poszczególne pozycje
aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich
kursów </font><font size="9.0pt" color="black">ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 marca 2022 roku w
wysokości<br style="line-height: 150%">1 EURO = 4,6525 zł, oraz na
31 grudnia 2021 roku w wysokości 1 EURO = 4,5994 zł</font></span><br/>
</p>
<span><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif">- Poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania<br/>z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres 3 miesięcy zakończony
dnia 31 marca 2022 roku oraz 31 marca 2021 roku (odpowiednio 1 EURO =
4.6472zł oraz 1 EURO = 4,5721 zł</font></span>)<br/><br/>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa Kapitałowa Open Finance Spółka Akcyjna 31.03.2022 end..pdfGrupa Kapitałowa Open Finance Spółka Akcyjna 31.03.2022 end..pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Oświadczenia Zarządu raport kwartalny.pdfOświadczenia Zarządu raport kwartalny.pdf Oświadczenie Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-30 Paweł Głodek Syndyk masy upadłości
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki