REKLAMA

ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki

2021-04-26 22:54
publikacja
2021-04-26 22:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-26
Skrócona nazwa emitenta
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2021 r. powziął informację, iż w tym samym dniu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował wnioskowaną przez Spółkę zmianę Statutu, odzwierciedlającą podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 3.150,01 zł [do kwoty 139.150,01 zł], związaną z dokonanym w dniu 22 lutego 2021 r. podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, do którego doszło poprzez zapisanie 315.001 akcji serii E na rachunkach papierów wartościowych podmiotów, które objęły je w związku z realizacją programu motywacyjnego Spółki, przyjętego uchwałą nr 5 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 stycznia 2017 r.

Spółka komunikowała o dokonanych zmianach w kapitale zakładowym i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w dniu 22 lutego 2021 r. raportem bieżącym nr 7/2021.

Obecnie zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.150,01 zł i dzieli się na 13.600.000 akcji serii A oraz 315.001 akcji serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 13.915.001. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 449,99 zł.

Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki polega na ustaleniu nowego brzmienia §4 i §5 Statutu Spółki o następującej treści:

㤠4
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.150,01 zł [słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i jeden grosz] i dzieli się na 13.915.001 [słownie: trzynaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy jeden] akcji o wartości nominalnej 0,01 zł [jeden grosz] każda, w tym:
a) 13.600.000 [słownie: trzynaście milionów sześćset tysięcy] stanowią akcje zwykłe na okaziciela serii A.
b) 315.001 [słownie: trzysta piętnaście tysięcy jeden] stanowią akcje zwykłe na okaziciela serii E.
2. Z zastrzeżeniem postanowień uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji akcji, akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi [aport], albo w jeden i drugi sposób łącznie.”
㤠5
1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o nie więcej niż 449,99 zł [słownie: czterysta czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy] i w granicach podwyższenia dzieli się na 44.999 [słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć] akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł [słownie: jeden grosz] każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2017 r.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Marcin Szumowski Prezes Zarządu Marcin Szumowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki