REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

2022-11-29 22:52
publikacja
2022-11-29 22:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SprawozdanieMSSF_30.09.2022_srodroczne_skonsolidowane_GK_NTT_f.pdf.lnk  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
I. Przychody ze sprzedaży 898 764 742 744 191 716 162 936
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 448 16 527 5 642 3 626
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16 051 15 495 3 424 3 399
IV. Zysk (strata) netto 11 855 12 488 2 529 2 739
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -32 728 8 622 -6 981 1 891
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -255 -103 -54 -23
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 40 026 -11 643 8 538 -2 554
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 7 043 -3 124 1 502 -685
IX. Liczba akcji (w szt.) 13 547 768 13 549 416 13 547 768 13 549 416
X. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0.88 0.92 0.19 0.20
30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XI. Aktywa razem 455 228 365 397 93 480 79 444
XII. Zobowiązania długoterminowe 352 356 72 77
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 286 048 205 092 58 739 44 591
XIV. Kapitał własny 168 828 159 949 34 668 34 776
XV. Kapitał podstawowy 83 100 83 100 17 064 18 068
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13 547 768 13 547 768 13 547 768 13 547 768
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12.46 11.81 2.56 2.57
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe (wybrane dane):
XVIII. Przychody ze sprzedaży 897 323 742 381 191 408 162 856
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 897 16 629 5 737 3 648
XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16 500 15 597 3 520 3 422
XXI. Zysk (strata) netto 12 331 12 590 2 630 2 762
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -30 116 9 315 -6 424 2 043
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -255 -103 -54 -23
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 40 027 -11 643 8 538 -2 554
XXV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 9 656 -2 431 2 060 -533
XXVI. Liczba akcji (w szt.) 13 547 768 13 549 416 13 547 768 13 549 416
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0.91 0.93 0.19 0.20
30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XXVIII. Aktywa razem 452 851 362 858 92 992 78 892
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 242 242 50 53
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 285 444 204 806 58 615 44 529
XXXI. Kapitał własny 167 165 157 810 34 327 34 311
XXXII. Kapitał podstawowy 83 100 83 100 17 064 18 068
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 13 547 768 13 547 768 13 547 768 13 547 768
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12.34 11.65 2.53 2.53


Wybrane
dane finansowe, ze sprawozdania z sytuacji finansowej, zaprezentowane w
kolumnach: drugiej i czwartej uwzględniają dane na dzień 31.12.2021 r.
Ponadto, w kolumnach: trzeciej i czwartej zaprezentowano dane finansowe
odpowiednio na 30.09.2022 r. oraz na 30.09.2021 r./31.12.2021 r.
przeliczone na walutę w EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SprawozdanieMSSF_30.09.2022_srodroczne_skonsolidowane_GK_NTT_f.pdf.lnkSprawozdanieMSSF_30.09.2022_srodroczne_skonsolidowane_GK_NTT_f.pdf.lnk Raport kwartalny QSr_3 2022 (za III kwartał 2022 r.)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2022-11-29 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
2022-11-29 Witold Markiewicz Wiceprezes Zarządu Witold Markiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki