REKLAMA

NANOGROUP S.A.: wyniki finansowe

2022-09-21 18:30
publikacja
2022-09-21 18:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NanoGroup_-_skonsolidowany_skrocony_raport_polroczny_za_2022-kopia.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MPA_JZP_RAPORT_Z__PRZEGLADU_30.06.2022_NANOGROUP_skons..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022_09_21_STANOWISKO_ZARZADU.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022_09_RN_uchwala_opinia_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody ze sprzedaży 61 185 82 922 13 170 18 173
II. Zysk /(Strata) operacyjny (2 545 921) (2 716 598) (548 017) (595 353)
III. Zysk/ (Strata) przed opodatkowaniem (2 634 569) (2 732 732) (567 098) (598 889)
IV. Zysk/(Strata) netto (2 634 569) (2 728 084) (567 098) (597 871)
V. Zysk/(Strata) przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (2 562 951) (2 579 043) (551 682) (565 208)
VI. Zysk/ (Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym (71 618) (149 041) (15 416) (32 663)
VII. Całkowite dochody /(straty) ogółem (2 634 569) (2 728 084) (567 098) (597 871)
VIII. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej (2 562 951) (2 579 043) (551 682) (565 208)
IX. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym (71 618) (149 041) (15 416) (32 663)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 997 044) (2 497 319) (429 869) (547 298)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 (885 827) 0 (194 133)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 245 961 0 53 903
XIII. Przepływy pieniężne netto razem (1 997 044) (3 137 185) (429 869) (687 527)
XIV. Postawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/Eur) (0,15) (0,15) (0,03) (0,03)
XV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/Euro) (0,15) 0 (0,03) 0
XVI. Aktywa razem 17 674 792 27 537 290 3 776 181 6 091 243
XVII. Kapitał własny razem 5 681 678 16 178 377 1 213 878 3 578 653
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 7 573 898 10 731 945 1 618 147 2 373 904


Pozycje bilansowe przeliczone zostały wg średniego kursu NBP
obowiązującego w dniu kończącym okreskurs na
dzień 30.06.2022 1 Euro = 4,6806 pln


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
NanoGroup - skonsolidowany skrócony raport półroczny za 2022-kopia.pdfNanoGroup - skonsolidowany skrócony raport półroczny za 2022-kopia.pdf Skonsolidowany Skrócony raport półroczny
MPA_JZP_RAPORT_Z _PRZEGLĄDU_30.06.2022 NANOGROUP skons..pdfMPA_JZP_RAPORT_Z _PRZEGLĄDU_30.06.2022 NANOGROUP skons..pdf raport z przeglądu
2022_09_21_STANOWISKO_ZARZADU.pdf2022_09_21_STANOWISKO_ZARZADU.pdf Stanowisko zarządu
2022_09_RN_uchwała_opinia_RN.pdf2022_09_RN_uchwała_opinia_RN.pdf uchwała rady nadzorczej

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-21 Piotr Mierzejewski Prezes Zarządu Piotr Mierzejewski
2022-09-21 Stefan Bogusławski Członek Zarządu Stefan Bogusławski
2022-09-21 Tomasz Ciach Członek Zarządu Tomasz Ciach
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki