REKLAMA

NANOGROUP S.A.: wyniki finansowe

2021-10-04 20:17
publikacja
2021-10-04 20:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NG_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzieA_aI¨lnosI_ci_Grupy_KapitaA_owej_2022(1).pdf  (KOREKTA RAPORTU)
NanoGroup_-_06_2021v2(2)(1).pdf  (KOREKTA RAPORTU)
RAPORT__PRZEGL_SKROC_SRODR_JSF_MSSF_NANOGROUP.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
NG_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzieA_aI¨lnosI_ci_Grupy_KapitaA_owej_2022(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NanoGroup_-_06_2021v2(2)(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT__PRZEGL_SKROC_SRODR_JSF_MSSF_NANOGROUP.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży 75 159 16 36
II. Pozostałe przychody operacyjne 0 7 0 2
III. Suma przychodów z działalności operacyjnej 75 167 16 38
IV. Koszty operacyjne -724 -842 -159 -190
V. Amortyzacja -6 -2 -1 0
VI. EBIT -649 -675 -143 -152
VII. EBITDA -643 -673 -141 -152
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 3 250 - 696 -715 -157
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 154 -4 35
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
XI. Środki pieniężne na koniec okresu 6 508 210 1 431 47
XII. Liczba akcji 16 748 13 957 3 683 3 142
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0 0 0 0
XIV. Aktywa razem 40 843 31 661 8 982 7 089
XV. Należności krótkoterminowe 3 130 15 688 3
XVI. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 508 210 1 431 47
XVII. Pozotsałe aktywa finansowe (główne obligacje oraz jednostki uczestnictwa) 0 0 0 0
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0 0 0 0
XIX. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 70 71 15 16
XXI. Kapitał własny 40 773 31 590 8 967 7 073
XXII. Kapitał zakładowy 16 748 13 957 3 683 3 125


Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego bilansu prezentowane
są na dzień 30 czerwca 2020 i 30 czerwca 2021.Poszczególne pozycje
aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,4660 PLN/EUR
_na dzień 30 czerwca 2020_ oraz 4,5208 _na dzień 30 czerwca 2021_, które
to zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy.Poszczególne pzoycje
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały
przeliczone po kursie 4,4413 PLN/EUR _na dzień 30 czerwca 2020_ oraz
4,5472 PLN/EUR _na dzień 30 czerwca 2021_, które są średnią arytmetyczną
kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego
danymi.RZISza okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r. - 4,5472za
okres 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r. - 4,4413Bilansna
dzień 30 czerwca 2021 r. - 4,5208na dzień 30 czerwca 2020 -
4,466


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 19/2021 z dnia 2021-10-04 o treści:


Zarząd Spółki NanoGroup S.A. ("Spółka") informuje, iż dokonał korekty
raportu okresowego za I półrocze 2021 roku, przekazanego przez Spółkę w
dniu 30 września 2021r.Korekta raportu za I półrocze 2021 roku,
o której informuje nieniejszy raport, polega na uzupełnieniu tego
raportu o:1) Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1
stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 rokuoraz2) poprawione dane
skonsolidowane oraz jednostkowe w treści raportu okresowego w części
"Wybrane dane skonsolidowane" oraz "wybrane dane jednostkowe" w pozcycji
EBIT oraz EBITDA


Plik Opis
NG_Sprawozdanie Zarzadu z dzieÅ ąlnosÌ ci Grupy KapitaÅ owej 2022(1).pdfNG_Sprawozdanie Zarzadu z dzieÅ ąlnosÌ ci Grupy KapitaÅ owej 2022(1).pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej I półrocze 2021
NanoGroup - 06_2021v2(2)(1).pdfNanoGroup - 06_2021v2(2)(1).pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie Finansowe
RAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_JSF_MSSF_NANOGROUP.pdfRAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_JSF_MSSF_NANOGROUP.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
NG_Sprawozdanie Zarzadu z dzieÅ ąlnosÌ ci Grupy KapitaÅ owej 2022(1).pdfNG_Sprawozdanie Zarzadu z dzieÅ ąlnosÌ ci Grupy KapitaÅ owej 2022(1).pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej I półrocze 2021
NanoGroup - 06_2021v2(2)(1).pdfNanoGroup - 06_2021v2(2)(1).pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie Finansowe
RAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_JSF_MSSF_NANOGROUP.pdfRAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_JSF_MSSF_NANOGROUP.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-04 Marek Borzestowski Prezes Zarządu Marek Borzestowski
2021-10-04 Adam Kiciak Członek Zarządu Adam Kiciak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki