REKLAMA
PILNE

MRiPS przygotowało projekt ustawy o ekonomii społecznej

2021-05-24 16:27
publikacja
2021-05-24 16:27
MRiPS przygotowało projekt ustawy o ekonomii społecznej
MRiPS przygotowało projekt ustawy o ekonomii społecznej
fot. Pressmaster / / Shutterstock

Ministerstwo rodziny skierowało do konsultacji projekt ustawy o ekonomii społecznej, która ma na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności bezrobotnych i z niepełnosprawnością, m.in. dzięki tworzeniu dla nich stabilnych miejsc pracy.

W uzasadnieniu do projektu zwrócono uwagę, że ekonomia społeczna jako sfera życia społeczno-gospodarczego, pozostająca na pograniczu sektora przedsiębiorczości i organizacji pozarządowych, nie została dotąd zdefiniowana w polskim prawie.

W projekcie zapisano, że ekonomia społeczna ma stanowić narzędzie reintegracji społecznej i zawodowej, realizować cele zatrudnieniowe, a także wspierać szeroko rozumiany rozwój lokalny w jednostkach samorządu terytorialnego.

Autorzy projektu wskazują, że wsparcie rozwoju lokalnego jest szczególnie ważne w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na usługi społeczne wiążące się przede wszystkim ze zmianami demograficznymi w Polsce.

Projektowana regulacja wprowadza do porządku prawnego szereg definicji, m.in. definiuje krąg podmiotów ekonomii społecznej (PES), określa katalog osób uznanych za zagrożone wykluczeniem społecznym, wprowadza status przedsiębiorstwa społecznego (PS).

Według proponowanej definicji podmioty ekonomii społecznej to: spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej, spółdzielnie pracy, w tym spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych, organizacje pozarządowe (z wyjątkiem m.in. tych utworzonych przez partie polityczne), koła gospodyń wiejskich.

W ocenie skutków regulacji przypomniano, że obecnie wsparcie w tym zakresie realizowane jest na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich obejmuje działania adresowane zarówno do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. od osób długotrwale bezrobotnych, do uzależnionych i bezdomnych) w centrach i klubach integracji społecznej, jak również podejmowane w formule warsztatów terapii zajęciowej działania dla osób niepełnosprawnych.

Druga płaszczyzna obejmuje różnorodne formy reintegracji, w której osoby korzystające ze wsparcia są jednocześnie pracownikami. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych działania takie realizowane są w formule zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej. Osoby, których trudna sytuacja życiowa wynika z bycia bezrobotnym lub z innych przyczyn, mogą uzyskać wsparcie dzięki zatrudnieniu w spółdzielniach socjalnych.

W projekcie zapisano, że jednostki samorządu terytorialnego będą mogły skorzystać z dwóch nowych form zlecania usług społecznych – trybu negocjacyjnego i partnerstwa publiczno-społecznego. Mają one pozwolić na dialog i bardziej elastyczne określanie warunków zlecania usług społecznych.

W projekcie przewidziano także konkretne instrumenty wsparcia finansowego udzielane przedsiębiorstwom społecznym w związku z zatrudnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zwolnienia podatkowe.

Zatrudnienie i reintegracja wspomagane będą m.in. przez: jednorazową dotację na utworzenie stanowiska pracy dla osób skierowanych przez powiatowy urząd pracy do pracy w przedsiębiorstwie społecznym, finansowanie kosztów wynagrodzenia zatrudnionego, refundację, przez okres realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego, części wynagrodzenia, odpowiadającej składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz części kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającej składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej lub będący przedsiębiorstwem społecznym będzie mógł też otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50 proc. oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zwrot kosztów modernizacji obiektów i pomieszczeń, transportowych, administracyjnych wynikających z dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej.

Dodatkowo podmioty ekonomii społecznej będą mogły uzyskać środki w ramach resortowych lub rządowych programów.

Ustawa o ekonomii społecznej ma być wdrażana równolegle do działań współfinansowanych ze środków europejskich w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027, a także inicjatyw ujętych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Według danych MRiPS w Polsce działa ok. 90 tys. podmiotów ekonomii społecznej, które zatrudniają blisko 210 tys. pracowników. To ok. 1,8 proc. zatrudnienia w gospodarce Polski.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/

Źródło:PAP
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Problemy osób z niepełnosprawnościami

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki