REKLAMA

MOSTALWAR: wyniki finansowe

2021-09-21 07:32
publikacja
2021-09-21 07:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MW_S.A._M02838_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_06.2021_JS_jc.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_06.2021_JS_jc.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody ze sprzedaży 395 223 531 605 86 916 119 696
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 32 970 31 507 7 251 7 094
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 431 6 215 1 194 1 399
IV. Zysk (strata) brutto 13 572 2 392 2 985 539
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 284 2 251 1 382 507
VI. Zysk (strata) netto 6 284 2 251 1 382 507
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 707 -81 302 4 994 -18 306
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 356 9 536 -518 2 147
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -73 318 -67 314 -16 124 -15 156
X. Środki pieniężne na koniec okresu 104 721 95 330 23 164 20 657
XI. Zysk netto 6 284 2 251 1 382 507
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
XIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą w zł 0,31 0,11 0,07 0,03
XIV. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 30.12.2021
XV. Aktywa razem 700 669 821 269 154 988 177 964
XVI. Zobowiązania długoterminowe 107 677 97 965 23 818 21 228
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 568 003 704 599 125 642 152 682
XVIII. Zobowiązania razem 675 680 802 564 149 460 173 911
XIX. Kapitał własny ogółem 24 989 18 705 5 528 4 053
XX. Kapitał podstawowy 44 801 44 801 9 910 9 708
XXI. Liczba akcji w szt. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
MW S.A._M02838_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdfMW S.A._M02838_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta
Sprawozdanie 06.2021_JS_jc.pdfSprawozdanie 06.2021_JS_jc.pdf Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu 06.2021_JS_jc.pdfSprawozdanie Zarządu 06.2021_JS_jc.pdf Sprawozdanie z działalności Spółki

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-21 Miguel Angel Heras Llorente Prezes Zarządu
2021-09-21 Jorge Calabuig Ferre Wiceprezes Zarządu
2021-09-21 Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu
2021-09-21 Jacek Szymanek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki