REKLAMA
PIT 2023

MOJ S.A.: wyniki finansowe

2023-11-23 07:30
publikacja
2023-11-23 07:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_III_kwartal_2023.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_kwartal_2023.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 59 791 53 346 13 063 11 379
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 340 2 605 948 556
III. Zysk (strata) brutto 3 034 1 660 663 354
IV. Zysk (strata) netto 2 395 1 463 523 312
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 002 -590 1 093 -126
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 260 -2 144 -712 -457
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 887 2 523 -412 538
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -145 -211 -32 -45
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 79 040 77 937 17 051 16 004
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 378 33 197 9 142 6 817
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 810 5 081 2 548 1 043
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 965 25 779 6 033 5 294
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 662 44 740 7 909 9 187
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 9 827 2 120 2 121
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,24 0,15 0,05 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,73 4,55 0,80 0,93
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Pozostale_informacje_III_kwartal_2023.pdfPozostale_informacje_III_kwartal_2023.pdf Pozostałe_informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-23 Jacek Kudela Prezes Zarządu
2023-11-23 Przemysław Biskup Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 40 682 40 395 40 007 37 875
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 148 2 154 2 167 2 192
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 798 14 335 13 779 13 933
3. Należności długoterminowe 110 110 110 147
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 110 110 110 147
4. Inwestycje długoterminowe 22 754 22 754 22 754 20 304
4.1. Nieruchomości 22 754 22 754 22 754 20 304
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 871 1 042 1 202 1 299
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 610 682 756 270
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 261 360 446 1 029
II. Aktywa obrotowe 38 358 39 955 37 990 40 062
1. Zapasy 19 396 18 817 18 605 18 761
2. Należności krótkoterminowe 16 396 18 382 17 458 19 179
2.1. Od jednostek powiązanych 3 374 6 277 5 142 7 256
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 13 022 12 105 12 316 11 923
3. Inwestycje krótkoterminowe 343 359 488 208
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 343 359 488 208
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 343 359 488 208
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 222 2 397 1 439 1 914
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 79 040 80 350 77 997 77 937
PASYWA
I. Kapitał własny 36 662 35 470 44 452 44 740
1. Kapitał zakładowy 9 827 9 827 9 827 9 827
2. Kapitał zapasowy 34 762 34 762 34 762 34 762
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -10 322 -10 322 -2 178 -1 311
4. Zysk (strata) netto 2 395 1 203 2 041 1 463
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42 378 44 880 33 545 33 197
1. Rezerwy na zobowiązania 2 563 2 799 2 750 2 316
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 060 2 229 2 338 1 213
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 382 399 412 502
a) długoterminowa 346 346 347 500
b) krótkoterminowa 36 53 65 2
1.3. Pozostałe rezerwy 121 171 0 601
długoterminowe
a) krótkoterminowe 121 171 0 601
2. Zobowiązania długoterminowe 11 810 11 986 1 620 5 081
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 1 046 1 221 1 620 5 081
2.2. Inne 10 764 10 765 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 27 965 29 948 29 161 25 779
3.1. Wobec jednostek powiązanych 9 110 7 853 6 789 6 474
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek 18 741 21 979 22 356 19 199
3.3. Fundusze specjalne 114 116 16 106
4. Rozliczenia międzyokresowe 41 148 14 20
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 41 148 14 20
długoterminowe
a) krótkoterminowe 41 148 14 20
P a s y w a r a z e m 79 040 80 350 77 997 77 937
Wartość księgowa 36 662 35 470 44 452 44 740
Liczba akcji (w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,73 3,61 4,52 4,55
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
1. Należności warunkowe 5 242 5 242 13 242 13 242
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 5 242 5 242 13 242 13 242
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 5 242 5 242 13 242 13 242
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 39 839 50 287 53 762 63 116
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 18 160 31 472 31 645 31 774
- udzielonych gwarancji i poręczeń 18 160 31 472 31 645 31 774
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 21 679 18 815 22 117 31 342
- udzielonych gwarancji i poręczeń 3 000 3 000 3 000 3 000
- weksli 18 679 15 815 15 815 25 040
- - z tytułu wydanej decyzji z Urzędu Celno-Skarbowego 3 302 3 302
3. Inne (z tytułu) 33 543 50 004
- hipoteki 33 543
Pozycje pozabilansowe, razem 78 624 55 529 67 004 126 362
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 707 59 791 18 942 53 346
- od jednostek powiązanych 10 867 29 571 9 609 28 003
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17 903 54 661 16 857 47 993
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 804 5 130 2 085 5 353
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 737 47 593 16 685 44 486
- jednostkom powiązanym 9 070 24 605 8 600 23 250
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14 133 43 050 14 853 39 946
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 604 4 543 1 832 4 540
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 970 12 198 2 258 8 860
IV. Koszty sprzedaży 709 2 022 649 1 882
V. Koszty ogólnego zarządu 1 973 5 690 1 511 4 451
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 288 4 486 97 2 527
VII. Pozostałe przychody operacyjne 5 544 52 283
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 11
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 5 544 52 272
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 107 691 45 205
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 302 0 137
2. Inne koszty operacyjne 107 390 45 68
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 186 4 340 104 2 605
X. Przychody finansowe 514 843 246 377
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 2 18 193 324
- od jednostek powiązanych 0 5 106 182
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 512 826 53 53
XI. Koszty finansowe 334 2 149 685 1 322
1. Odsetki w tym: 387 1 272 479 956
- dla jednostek powiązanych 124 349 87 87
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne -53 877 206 366
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 1 366 3 034 -335 1 660
XIII. Podatek dochodowy 174 639 -122 197
a) część bieżąca 271 771 -122 197
b) część odroczona -97 -132
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 1 192 2 395 -213 1 463
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 192 2 395 -213 1 463
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,13 0,25 -0,07 0,15
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 44 452 44 589 44 589
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów -10 185 -2 178
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 34 267 42 411 44 589
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 827 9 827 9 827
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 827 9 827 9 827
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 34 762 34 214 34 214
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 548 548
a) zwiększenia (z tytułu) 548 2 057
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 548
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 182 2 057
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 509
- pokrycia straty 1 509
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 34 762 34 762 34 762
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 041 2 057 2 057
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 041 2 057 2 057
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -18
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 039
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 2 041 2 057 2 057
- podziału zysku z lat ubiegłych 2 041 2 057
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -18
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 178 1 509 1 509
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów 10 185 2 160
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 363 3 669
a) zwiększenia (z tytułu) 1 509
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 041 1 509 1 311
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 10 322 2 160
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -10 322 -2 178 1 311
4. Wynik netto 1 192 2 395 2 041 1 463
a) zysk netto 1 192 2 395 2 041 1 463
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 192 36 662 44 452 44 740
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 192 36 662 44 452 44 740
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 192 2 395 -213 1 463
II. Korekty razem 690 2 607 -823 -2 053
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 255 918 537 1 580
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 206 804 479 907
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 10
4. Zmiana stanu rezerw -236 -186 23 498
5. Zmiana stanu zapasów -579 -791 -866 -1 253
6. Zmiana stanu należności 1 986 1 062 -100 -2 267
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 180 1 226 -579 -485
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 238 -426 -317 -1 043
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0 0 13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 13
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 1 896 3 260 1 513 2 157
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 037 3 066 1 513 2 157
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne -141 194 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 896 -3 260 1 513 -2 144
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 808 3 594 3 176 3 945
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 808 3 594 3 176 3 945
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 809 5 481 500 1 422
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 270 3 859 12 37
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 258 780 87 570
3. Odsetki 281 842 400 814
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 -1 887 2 676 2 523
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -16 -145 -128 -211
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -16 -145 -128 -211
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 488 419
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -16 343 -128 208
- o ograniczonej możliwości dysponowania 80 80 32 38
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja_dodatkowa_III_kwartal_2023.pdfInformacja_dodatkowa_III_kwartal_2023.pdf Informacja_dodatkowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki