55,5000 zł
5,71% 3,0000 zł
MLP Group (MLG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_MLP_Group_S.A._-_Skonsolidowany_Raport_Polroczny_HY2019-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_HY2019_GK_MLP_Group.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_HY2019_MLP_Group_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody 67 470 64 782 15 735 15 281
II. Pozostałe przychody operacyjne 1 076 894 251 211
III. Zysk/(Strata) z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych 64 841 41 802 15 122 9 860
IV. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu -39 086 -33 578 -9 115 -7 920
V. Zysk na działalności operacyjnej 93 326 71 558 21 764 16 879
VI. Zysk przed opodatkowaniem 87 031 44 374 20 296 10 467
VII. Zysk netto 69 164 31 482 16 130 7 426
VIII. Całkowite dochody ogółem 61 862 31 825 14 427 7 507
IX. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 69 164 31 482 16 130 7 426
X. Wynik netto i rozwodniony wynik netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3,82 1,74 0,89 0,41
XI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 42 765 20 198 9 973 4 764
XII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -101 758 -103 014 -23 731 -24 299
XIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 134 695 119 853 31 412 28 271
XIV. Przepływy środków pieniężnych netto, razem 75 702 37 037 17 654 8 736
***
XV. w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
XVI. na dzień: 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018
XVII. Aktywa trwałe 1 716 438 1 526 027 403 678 354 890
XVIII. Aktywa obrotowe 195 625 137 362 46 008 31 945
XIX. Aktywa razem 1 912 063 1 663 389 449 686 386 835
XX. Zobowiązania długoterminowe 936 048 762 389 220 143 177 300
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 98 801 85 648 23 236 19 918
XXII. Kapitał własny, w tym: 877 214 815 352 206 307 189 617
XXIII. Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 065 1 053
XXIV. Pasywa razem 1 912 063 1 663 389 449 686 386 835
XXV. Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
XXVI. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej 48,43 45,01 11,39 10,47
***
XXVII. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
XXVIII. półrocze 2019 2018 2019 2018
XXIX. Przychody 4 426 4 496 1 032 1 061
XXX. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu -4 747 -3 416 -1 107 -806
XXXI. Zysk na działalności operacyjnej -317 1 480 -74 349
XXXII. Zysk przed opodatkowaniem -382 5 308 -89 1 252
XXXIII. Zysk netto -283 1 883 -66 444
XXXIV. Całkowite dochody ogółem -283 1 883 -66 444
XXXV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej -283 1 883 -66 444
XXXVI. Wynik netto i rozwodniony wynik netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (0,02) 0,10 (0,00) 0,02
XXXVII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -709 1 296 -165 306
XXXVIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -2 369 -63 380 -552 -14 950
XXXIX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 58 243 82 091 13 583 19 363
XL. Przepływy środków pieniężnych netto, razem 55 165 20 007 12 865 4 719
***
XLI. w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
XLII. na dzień: 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018
XLIII. Aktywa trwałe 380 589 374 353 89 508 87 059
XLIV. Aktywa obrotowe 64 734 13 443 15 225 3 126
XLV. Aktywa razem 445 323 387 796 104 733 90 185
XLVI. Zobowiązania długoterminowe 285 654 226 724 67 181 52 727
XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 978 12 098 2 582 2 813
XLVIII. Kapitał własny, w tym: 148 691 148 974 34 970 34 645
XLIX. Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 065 1 053
L. Pasywa razem 445 323 387 796 104 733 90 185
LI. Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
LII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej 8,21 8,22 1,93 1,91


Powyższe dane finansowe za pierwszy kwartał 2019 i 2018 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:


- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2019 roku: 1 EUR=4,2520 PLN, na
dzień 31 grudnia 2018 roku: 1 EUR= 4,3000 PLN,


- pozycje ze śródrocznego skróconego skonsolidowanego (i jednostkowego)
rachunku zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów, a także ze
śródrocznego skróconego skonsolidowanego (i jednostkowego) sprawozdania
z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1.01.2019 do
30.06.2019: 1EUR =4,2880 PLN (dla okresu od 1.01.2018 do 30.06.2018: 1
EUR= 4,2395 PLN).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK MLP Group S.A. - Skonsolidowany Raport Półroczny HY2019-sig-sig-sig-sig.pdfGK MLP Group S.A. - Skonsolidowany Raport Półroczny HY2019-sig-sig-sig-sig.pdf Raport Półroczny GK MLP Group S.A. za I półrocze 2019 r.
Raport HY2019 GK MLP Group.pdfRaport HY2019 GK MLP Group.pdf Raport biegłego rewidenta dla SSF GK MLP Group S.A. za I półrocze 2019 r.
Raport HY2019 MLP Group jednostkowe.pdfRaport HY2019 MLP Group jednostkowe.pdf Raport biegłego rewidenta dla JSF MLP Group S.A. za I półrocze 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-23 Radosław T. Krochta Prezes Zarządu
2019-08-23 Michael Shapiro Wiceprezes Zarządu
2019-08-23 Tomasz Zabost Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.