REKLAMA

MENNICA: wyniki finansowe

2021-04-22 01:02
publikacja
2021-04-22 01:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarządu_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MPSA_Sprawozdanie_z_badania_31.12.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MPSA_Sprawozdanie_finansowe_31.12.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 942 772 669 283 210 713 155 582
II. Zysk na działalności operacyjnej 82 361 26 924 18 408 6 259
III. Zysk / strata przed opodatkowaniem 72 447 11 960 16 192 2 780
IV. Zysk netto 59 010 1 708 13 189 397
V. Całkowite dochody ogółem 59 010 1 708 13 189 397
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 822 91 965 -3 983 21 378
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 112 -50 558 -4 495 -11 753
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -26 545 -51 138 -5 933 -11 888
IX. Przepływy pieniężne netto razem -64 479 -9 731 -14 411 -2 262
X. Aktywa trwałe razem 353 992 362 592 76 708 85 145
XI. Aktywa obrotowe razem 312 235 404 911 67 660 95 083
XII. Suma aktywów 666 227 767 503 144 367 180 228
XIII. Zobowiązania długoterminowe razem 14 384 14 993 3 117 3 521
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 160 480 293 611 34 775 68 947
XV. Kapitał własny 491 363 458 899 106 476 107 761
XVI. Kapitał zakładowy 51 138 51 138 11 081 12 008
XVII. Liczba akcji 51 138 096 51 138 096 51 138 096 51 138 096
XVIII. Zysk / strata netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,15 0,03 0,26 0,01
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję w (PLN / EUR) 9,61 8,97 2,08 2,11
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdfList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa do Akcjonariuszy
MPSA_Sprawozdanie z badania_31.12.2020.pdfMPSA_Sprawozdanie z badania_31.12.2020.pdf Sprawozdanie z badania_MPSA_31.12.2020
MPSA_Sprawozdanie_finansowe_31.12.2020.pdfMPSA_Sprawozdanie_finansowe_31.12.2020.pdf Sprawozdanie finansowe_MPSA_31.12.2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2021-04-22 Artur Jastrząb Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
2021-04-22 Katarzyna Budnicka Członek Zarządu, Dyrektor ds. Płatności Elektronicznych


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Małgorzata Lis-Wąsowska Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, Główna Księgowa, Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki