REKLAMA
PIT 2023

MENNICA: Zawarcie aneksu do umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych

2023-11-29 19:01
publikacja
2023-11-29 19:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-29
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 listopada 2023 roku mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") poinformował Emitenta o podpisaniu w dniu 29 listopada 2023 roku ze Spółką oraz spółką Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Mennica S.K.A."), której akcjonariuszem posiadającym 50% akcji w kapitale zakładowym oraz jedynym Komplementariuszem jest Emitent, aneksu do Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa z dnia 23 lipca 2012 roku z późniejszymi zmianami - "Umowa Ramowa" (dalej: "Aneks").
Emitent informował o zawarciu Umowy Ramowej oraz aneksów do Umowy Ramowej raportami bieżącymi numer: 31/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku, 26/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku, 71/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku, 10/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku, 36/2019 z dnia 05 lipca 2019 roku 35/2019 z dnia 03 lipca 2019 roku, 46/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku, 40/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku, 01/2018 z dnia 03 stycznia 2018 roku, 87/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku, 86/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku, 82/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku.
Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank do dnia 29 listopada 2024 roku przedłużył Spółce oraz Mennica S.K.A. wielocelowy limit kredytowy w łącznej kwocie 55 000 000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych) w tym w kwocie 30 000 000,- PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) przeznaczony na overdraft dla Spółki lub Mennica S.K.A.
Stosownie do postanowień Aneksu, Emitent oraz Mennica S.K.A., zobowiązały się względem Banku do ustanowienia zabezpieczenia o istotnej wartości, tj. do złożenia w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od zawarcia Aneksu, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 82.500.000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) (dalej: "Oświadczenie"), co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy Ramowej, przysługujących Bankowi z tytułu: spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Ramowej, odsetek, opłat i prowizji, kosztów i innych należności ubocznych poniesionych przez Bank na podstawie Umowy Ramowej. Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie Oświadczeniu klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 29 listopada 2030 roku, z tym, że w tym okresie może wystąpić z takim wnioskiem wielokrotnie, to jest zawsze, gdy nastąpi określone powyżej zdarzenie aż do wyczerpania maksymalnej kwoty.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Katarzyna Budnicka-Filipiuk Prezes Zarządu
2023-11-29 Siemowit Kalukiewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki