REKLAMA

MEGARON S.A.: wyniki finansowe

2021-04-23 12:30
publikacja
2021-04-23 12:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

9. PISMO PREZESA ZARZĄDU

10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

15. INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

16. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

17. BILANS

18. POZYCJE POZABILANSOWE

19. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

20. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

21. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

22. TREŚĆ PRZEPISU

23. TREŚĆ PRZEPISU

24. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

25. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

26. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

39. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

40. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

41. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

42. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

43. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

44. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

45. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

46. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

47. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.

48. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

49. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

50. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

51. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

52. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

53. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

54. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

55. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

56. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

57. ZAPASY

58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

60. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE

61. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

62. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

63. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

64. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

65. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

66. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE

67. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

68. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

69. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

70. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

71. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

72. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

73. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

74. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

75. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

76. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

77. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

78. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

79. KAPITAŁ ZAPASOWY

80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

82. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

83. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

84. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

85. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

86. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

87. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

90. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

91. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

92. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

94. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

95. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

96. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

97. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

98. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ

100. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

103. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

104. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

105. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

106. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

107. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

108. INNE KOSZTY OPERACYJNE

109. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

110. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

111. INNE PRZYCHODY FINANSOWE

112. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

113. INNE KOSZTY FINANSOWE

114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

115. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

116. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

117. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

118. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

119. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

120. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

121. PODZIAŁ ZYSKU

122. ZYSK NA 1 AKCJĘ

123. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

124. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

125. C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI

126. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

127. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_z_badania.pdf  (SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_w_spr_rzetelnosci_sprawozd.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Informacja_zarzadu_dot_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_RN_w_sprawie_komitetu_audytu.pdf  (OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU)
List_prezesa_do_akcjonariuszy.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
Sprawozdanie_zarzadu.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego.pdf  (OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO)
Ocena_RN_sprawozd_z_dzialalnosci_i_sprawozd_fin.pdf  (OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Wprowadzenie.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
NOTA_-_ODPISY_Z_TYTULU_TRWALEJ_UTRATY_WARTOSCI_(71).pdf  (ODPISY AKTUALIZUJĄCE)
NOTA_-_OBJASNIENIE_DO_RACH._PRZEPL._PIENIEZNYCH_(117).pdf  (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)
Dodatkowe_informacje_i_objasnienia.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 44 923 43 517 10 040 10 116
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 694 3 475 826 808
III. Zysk (strata) brutto 3 563 3 302 796 768
IV. Zysk (strata) netto 2 827 2 811 632 653
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 150 7 289 928 1 694
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -829 -5 546 -185 -1 289
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 310 -1 269 -516 -295
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 011 475 226 110
IX. Aktywa, razem 38 391 38 722 8 319 9 093
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 321 20 479 3 753 4 809
XI. Zobowiązania długoterminowe 6 816 4 045 1 477 950
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 874 12 422 1 490 2 917
XIII. Kapitał własny 21 070 18 243 4 566 4 284
XIV. Kapitał zakładowy 540 540 117 127
XV. Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,05 1,04 0,23 0,24
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,05 1,04 0,23 0,24
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,80 6,76 1,69 1,59
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,80 6,76 1,69 1,59
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Sprawozdanie_z_badania.pdfSprawozdanie_z_badania.pdf SPRAWOZDANIE Z BADANIA

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
-
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oswiadczenie_w_spr_rzetelnosci_sprawozd.pdfOswiadczenie_w_spr_rzetelnosci_sprawozd.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Plik Opis
Informacja_zarzadu_dot_wyboru_firmy_audytorskiej.pdfInformacja_zarzadu_dot_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Plik Opis
Oswiadczenie_RN_w_sprawie_komitetu_audytu.pdfOswiadczenie_RN_w_sprawie_komitetu_audytu.pdf OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

PISMO PREZESA ZARZĄDU
Plik Opis
List_prezesa_do_akcjonariuszy.pdfList_prezesa_do_akcjonariuszy.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie_zarzadu.pdfSprawozdanie_zarzadu.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
Plik Opis
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego.pdfOswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego.pdf OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
-
Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
-
Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
-
Plik Opis
Ocena_RN_sprawozd_z_dzialalnosci_i_sprawozd_fin.pdfOcena_RN_sprawozd_z_dzialalnosci_i_sprawozd_fin.pdf OCENA RADY NADZORCZEJ DOT. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
-
Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
Plik Opis
Wprowadzenie.pdfWprowadzenie.pdf WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS
Noty w tys.
2020 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 27 115 28 776
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>476129912625508</ID></NOTA> 79 80
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe <NOTA><NAME></NAME><ID>158284649460301</ID></NOTA> 26 884 28 418
3. Należności długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>149744931299751</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 7 12
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 7 12
Inwestycje długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1012768211103930</ID></NOTA>
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>866040713123665</ID></NOTA> 144 267
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 140 264
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 2
II. Aktywa obrotowe 11 276 9 945
1. Zapasy <NOTA><NAME></NAME><ID>1666813612196046</ID></NOTA> 2 824 2 780
2. Należności krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>53857925928886</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 6 622 6 333
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 6 622 6 333
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 625 614
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>351975687189</ID></NOTA> 1 625 614
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 625 614
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>13986191339395</ID></NOTA> 205 219
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 38 391 38 722
PASYWA
I. Kapitał własny 21 070 18 243
1. Kapitał zakładowy <NOTA><NAME></NAME><ID>92985731349837</ID></NOTA> 540 540
2. Kapitał zapasowy <NOTA><NAME></NAME><ID>25081389916540</ID></NOTA> 9 413 9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny <NOTA><NAME></NAME><ID>585620510090000</ID></NOTA> 2 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1230603114732248</ID></NOTA> 8 288 5 476
Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto 2 827 2 811
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) <NOTA><NAME></NAME><ID>1515302715566657</ID></NOTA>
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 321 20 479
1. Rezerwy na zobowiązania <NOTA><NAME></NAME><ID>943018915619754</ID></NOTA> 758 722
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 497 613
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 261 109
a) długoterminowa 22 29
b) krótkoterminowa 239 80
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>293459413483950</ID></NOTA> 6 816 4 045
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 6 816 4 045
3. Zobowiązania krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>591511610363776</ID></NOTA> 6 874 12 422
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 6 753 12 336
3.2. Fundusze specjalne 121 86
4. Rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>21596157543062</ID></NOTA> 2 873 3 291
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 873 3 291
a) długoterminowe 2 439 2 856
b) krótkoterminowe 435 435
P a s y w a r a z e m 38 391 38 722
Wartość księgowa 21 070 18 243
Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 7,80 6,76
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 7,80 6,76
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Nota w tys.
2020 2019
Należności warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA>
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA>
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 44 923 43 517
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>98810229465599</ID></NOTA> 44 777 43 371
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów <NOTA><NAME></NAME><ID>122354302535725</ID></NOTA> 146 145
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 24 570 23 322
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 24 474 23 235
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 97 87
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 353 20 194
IV. Koszty sprzedaży <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 9 655 10 424
V. Koszty ogólnego zarządu <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 7 355 6 727
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 3 342 3 043
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 068 743
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2 27
2. Dotacje 419 428
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6
4. Inne przychody operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>69397821712728</ID></NOTA> 647 283
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 716 312
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 308 34
2. Inne koszty operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>145663874146044</ID></NOTA> 408 278
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 694 3 475
X. Przychody finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>117247249039429</ID></NOTA> 94 2
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 1 1
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA>
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 93 1
XI. Koszty finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>137680768697064</ID></NOTA> 225 175
1. Odsetki w tym: 202 132
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA>
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 23 43
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 3 563 3 302
XIII. Podatek dochodowy <NOTA><NAME></NAME><ID>3132481708979</ID></NOTA> 736 491
a) część bieżąca 727 633
b) część odroczona 8 -143
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) <NOTA><NAME></NAME><ID>6980643604527</ID></NOTA>
XIV. Zysk (strata) netto 2 827 2 811
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 827 2 811
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 1,05 1,04
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 1,05 1,04
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
2020 2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 243 15 431
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 243 15 431
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 9 413 9 413
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 413 9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 476 2 200
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 2 811 3 276
a) zwiększenia (z tytułu) 2 811 3 276
- podziału wyniku finansowego 2 811 3 276
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 288 5 476
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 811 3 276
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 811 3 276
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 811 3 276
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 2 811 3 276
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy 2 811 3 276
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto 2 827 2 811
a) zysk netto 2 827 2 811
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 21 070 18 243
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 070 18 243

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
2020 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 2 827 2 811
II. Korekty razem 1 323 4 477
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 2 364 2 072
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 118 132
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -27
4. Zmiana stanu rezerw 36 -160
5. Zmiana stanu zapasów -44 -151
6. Zmiana stanu należności -284 378
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -585 2 248
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -281 -15
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 150 7 289
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 873
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 873
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 829 7 420
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 829 7 420
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -829 -5 546
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 792 2 755
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 1 792 2 755
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 4 102 4 023
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 3 794 3 640
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 190 251
3. Odsetki 118 132
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 310 -1 269
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 011 475
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 011 475
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 614 139
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 625 614
- o ograniczonej możliwości dysponowania 309 111
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
2020 2019
koszty zakończonych prac rozwojowych
wartość firmy
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 79 80
- oprogramowanie komputerowe 34 28
inne wartości niematerialne i prawne
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 79 80
Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 403 315 403
b) zwiększenia (z tytułu) 25 24 25
- zakupu 25 24 25
zmniejszenia (z tytułu)
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 428 339 428
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 323 287 323
e) amortyzacja za okres (z tytułu) 26 18 26
- umorzenie planowe
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 349 305 349
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 79 34 79

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2020 2019
a) własne 79 80
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem 79 80

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
2020 2019
a) środki trwałe, w tym: 26 355 21 686
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 687 687
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9 489 9 836
- urządzenia techniczne i maszyny 12 855 7 152
- środki transportu 1 511 1 804
- inne środki trwałe 1 813 2 206
b) środki trwałe w budowie 398 3 721
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 131 3 010
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 26 884 28 418

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 687 12 823 17 392 3 947 3 666 38 515
b) zwiększenia (z tytułu) 30 6 742 155 118 7 045
- zakupu 3 229 118 3 347
- z inwestycji 30 209 239
- w leasingu finansowym 3 304 155 3 459
c) zmniejszenia (z tytułu) 13 110 123
- sprzedaż 13 110 123
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 687 12 853 24 121 3 992 3 784 45 437
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 2 987 10 240 2 143 1 460 16 830
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 377 1 026 338 511 2 252
- - umorzenie planowe 377 1 039 424 511 2 351
- - sprzedaż -13 -86 -99
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 3 364 11 266 2 481 1 971 19 082
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 687 9 489 12 855 1 511 1 813 26 355
-

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2020 2019
a) własne 21 257 20 029
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 5 098 1 656
- 3 3
Środki trwałe bilansowe, razem 26 355 21 685

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
2020 2019
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
2020 2019
należności od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych (z tytułu)
od jednostki dominującej (z tytułu)
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych (z tytułu)
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
a) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 7 12
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
od znaczącego inwestora (z tytułu)
- od innych jednostek (z tytułu) 7 12
- należności od pracowników 7 12
Należności długoterminowe netto 7 12
odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto 7 12

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 12 7
- należności od pracowników 12 7
b) zwiększenia (z tytułu) 5
- należności od pracowników 5
c) zmniejszenia (z tytułu) 5
- należności od pracowników 5
d) stan na koniec okresu 7 12
- należności od pracowników 7 12

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu 0 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej 7 12
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 7 12

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 0 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
- 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 0 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
- 0 0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0
aa) w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
ab) w jednostce dominującej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bb) w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bc) w innych jednostkach
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach, w tym:
ca) we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cb) w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cc) w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
2020 2019
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
b) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
b) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2020 2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
b) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
b) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
b) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2020 2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
b) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 0 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
b) stan na koniec okresu 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1. -

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
1. -

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
a b c d e f g h i
Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
1. -
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
w walucie polskiej w tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 0 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2020 2019
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
udziały i akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2020 2019
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 0 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
- 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2020 2019
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 264 238
a) odniesionych na wynik finansowy 264 238
- odpis aktualizujący wartość zapasów 34 32
- odpisy aktualizujące należności 3 33
- rezerwa na odprawy emerytalne 5 9
- rezerwa niewykorzystane urlopy 15 20
- rezerwa na zobowiązania z tyt. bonusów za wykonanie sprzedaży 23
- inne tytuły 5
- niewypłacone wynagrodzenia 4
- nieopłacone składki ZUS 102 53
odniesionych na kapitał własny
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową 82
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 83 74
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 83 74
- odpis aktualizujący wartość zapasów 14 2
- odpisy aktualizujące należności 40
- rezerwa niewykorzystane urlopy 14
- rezerwa na zobowiązania z tyt. bonusów za wykonanie sprzedaży 23
- inne tytuły 15
- nieopłacone składki ZUS 49
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 207 48
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 125 48
- odpisy aktualizujące należności 30
- rezerwa na odprawy emerytalne 4
- rezerwa na zobowiązania z tyt. bonusów za wykonanie sprzedaży 23
- rezerwa niewykorzystane urlopy 5
- naliczone, nieopłacone koszty promocji i inne 5
- niewypłacone wynagrodzenia 4
- nieopłacone składki ZUS 102
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 82
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 140 264
a) odniesionych na wynik finansowy 140 264
- odpis aktualizujący wartość zapasów 48 34
- odpisy aktualizujące należności 43 3
- rezerwa na odprawy emerytalne 5 5
- rezerwa niewykorzystane urlopy 29 15
- rezerwa na zobowiązania z tyt. bonusów za wykonanie sprzedaży 23
- inne tytuły 15
- nieopłacone składki ZUS 102
- b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową 82
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 4 1
stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
- certyfikaty, atesty 4 1
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 1
- pozostałe 1
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 4 4

ZAPASY w tys.
2020 2019
a) materiały 1 744 1 604
b) półprodukty i produkty w toku 601 592
c) produkty gotowe 429 537
d) towary 39 37
e) zaliczki na dostawy i usługi 11 9
Zapasy, razem 2 824 2 780

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2020 2019
od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
a) należności od pozostałych jednostek 6 622 6 333
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6 064 5 663
- do 12 miesięcy 6 064 5 663
powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 396 513
- dochodzone na drodze sądowej 162 157
inne
Należności krótkoterminowe netto, razem 6 622 6 333
b) odpisy aktualizujące wartość należności 266 252
Należności krótkoterminowe brutto, razem 6 888 6 585

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
2020 2019
z tytułu dostaw i usług, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
inne, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 0 0

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys.
2020 2019
z tytułu dostaw i usług, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
inne, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem 0 0

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys.
2020 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 6 064 5 663
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 6 064 5 663
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
b) inne, w tym: 558 670
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 558 670
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 6 622 6 333
c) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 266 252
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 6 888 6 585

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu 252 242
a) zwiększenia (z tytułu) 41 15
- 41 15
b) zmniejszenia (z tytułu) 27 5
- 27 5
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 266 252

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 5 235 5 526
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 1 653 1 059
b1. w walucie w tys. EUR 356 245
po przeliczeniu na tys. zł 1 634 1 041
b.1 w walucie w tys. GBP 7 4
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 19 18
Należności krótkoterminowe, razem w tys. 6 888 6 585

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
2020 2019
a) do 1 miesiąca 3 934 3 670
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 390 803
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
c) należności przeterminowane 1 006 1 247
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 6 330 5 915
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 266 252
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 6 064 5 663
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
2020 2019
a) do 1 miesiąca 322 477
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 114 176
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 99 66
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 116 182
e) powyżej 1 roku 355 346
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 1 006 1 247
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 266 252
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 740 1 499

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”
-
Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2020 2019
w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 625 614
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 433 403
- inne środki pieniężne 192 211
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 1 625 614

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
w walucie polskiej w tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 0 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2020 2019
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
udziały i akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
w walucie polskiej w tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. 0 0

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 1 475 331
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 150 282
b1. w walucie w tys. EUR 32 66
po przeliczeniu na tys. zł 150 282
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 1 625 614

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2020 2019
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
w walucie polskiej w tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 205 219
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
- - ubezpieczenia 59 54
- - przedpłacone koszty reklamy i targów 17
- - materiały reklamowe 2
- - subskrypcja oprogramowania 12
- - koszty pozwu Sodexo 100 100
- - inne 46 34
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 205 219

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
-
Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa
-

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
Plik Opis
NOTA - ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI (71).pdfNOTA - ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI (71).pdf NOTA - ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
Seria A imienne uprzywilejowane uprzywilejowane co do głosu brak 2 100 000 420 000 22-09-1998 21-07-1998
Seria B zwykłe na okaziciela brak brak 400 000 80 000 21-09-1998 21-07-1998
Seria C zwykłe na okaziciela brak brak 200 000 40 000 01-04-2011 17-06-2011
Liczba akcji, razem 2 700 000
Kapitał zakładowy, razem 540
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,20
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
2020 2019
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 4 036 4 036
b) utworzony ustawowo 167 167
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
c) inny (wg rodzaju) 5 209 5 209
- z podziału wyniku finansowego 5 209 5 209
Kapitał zapasowy, razem 9 413 9 413

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
2020 2019
a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej 2 2
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
z wyceny instrumentów zabezpieczających
z tytułu podatku odroczonego
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 2 2

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
2020 2019
a) utworzony zgodnie z statutem/umową 8 288 5 476
b) na akcje (udziały) własne
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 8 288 5 476

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
2020 2019
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2020 2019
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 612 729
a) odniesionej na wynik finansowy 612 729
- - różnice kursowe 2 1
- - odsetki naliczone nieotrzymane 1
- - pozostałe 2
- - różnica stawek amortyzacyjnych 568 684
- - naliczone bonusy 42 41
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 49 2
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 2 2
- różnice kursowe 7 1
- - pozostałe 42
- - naliczone bonusy 1
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 164 119
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 164 119
- - odsetki naliczone nieotrzymane 1
- - pozostałe 2
- - różnica stawek amortyzacyjnych 122 116
- - naliczone bonusy 42
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 497 612
a) odniesionej na wynik finansowy 497 612
- - różnice kursowe 9 2
- - pozostałe 42
- - różnica stawek amortyzacyjnych 446 568
- - naliczone bonusy 42
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 29 47
rezerwa na nagrody jubileuszowe
- rezerwa na odprawy emerytalne 29 47
zwiększenia (z tytułu)
rezerwa na nagrody jubileuszowe
rezerwa na odprawy emerytalne
wykorzystanie (z tytułu)
rezerwa na nagrody jubileuszowe
rezerwa na odprawy emerytalne
b) rozwiązanie (z tytułu) 7 18
rezerwa na nagrody jubileuszowe
- rezerwa na odprawy emerytalne 7 18
c) stan na koniec okresu 22 29
rezerwa na nagrody jubileuszowe
- rezerwa na odprawy emerytalne 22 29

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 80 105
rezerwa na nagrody jubileuszowe
rezerwa na odprawy emerytalne
- rezerwa na niewykorzystane urlopy 80 105
rezerwa na premie i nagrody
b) zwiększenia (z tytułu) 159
rezerwa na nagrody jubileuszowe
- rezerwa na odprawy emerytalne 5
- rezerwa na niewykorzystane urlopy 77
- rezerwa na premie i nagrody 77
c) wykorzystanie (z tytułu) 25
rezerwa na nagrody jubileuszowe
rezerwa na odprawy emerytalne
- rezerwa na niewykorzystane urlopy 25
rezerwa na premie i nagrody
rozwiązanie (z tytułu)
rezerwa na nagrody jubileuszowe
rezerwa na odprawy emerytalne
rezerwa na niewykorzystane urlopy
rezerwa na premie i nagrody
d) stan na koniec okresu 239 80
rezerwa na nagrody jubileuszowe
- rezerwa na odprawy emerytalne 5
- rezerwa na niewykorzystane urlopy 157 80
- rezerwa na premie i nagrody 77

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu) 834 712
wykorzystanie (z tytułu)
b) rozwiązanie (z tytułu) 834 712
stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 0 0
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
b) stan na koniec okresu 0 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
2020 2019
wobec jednostek powiązanych, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
a) wobec pozostałych jednostek, w tym 6 816 4 045
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczk
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec innych jednostek 6 816 4 045
- kredyty i pożyczki 3 594 2 884
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- umowy leasingu finansowego 3 222 1 161
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem 6 816 4 045

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.
2020 2019
a) powyżej 1 roku do 3 lat 5 487 3 674
b) powyżej 3 do 5 lat 1 329 371
powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 6 816 4 045

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 6 816 4 045
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 6 816 4 045

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
mBank SA Warszawa 5 300 2 326 Oprocentowania kredytów WIBOR 1M plus marża banku, opłaty oraz prowizje banku zostały objęte klauzulą poufności, zawartą w umowach i nie mogą zostać podane do publicznej wiadomości Kredyt na rozbudowę hali produkcyjnej, budowę linii do produkcji wyrobów cementowych oraz laboratorium kontenerowego o terminie spłaty przypadającym na 31 lipiec 2023 r.. Zgodnie z aneksem z dnia 17 kwietnia 2020 r. w okresie od maja 2020 r. do września 2020 r. bez spłaty rat . Weksel in blanco, hipoteka umowna, zastaw rejestrowy, cesja polisy ubezpieczeniowej, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 KPC
Polski Fundusz Rozwoju Warszawa 1 790 1 269 Nieoprocentowa subwencja w ramach programu "Tarcza Finan-sowa PFR dla Małych i Średnich Firm" 06.2023 brak
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
-
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2020 2019
) wobec jednostek powiązanych, w tym:
kredyty i pożyczki, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bc) wobec innych jednostek
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tym:
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednostek 6 753 12 422
- kredyty i pożyczki, w tym: 1 638 4 350
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 921 258
- z tytułu umów leasingu finansowego 921 258
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 557 3 498
- do 12 miesięcy 2 557 3 480
- powyżej 12 miesięcy 18
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 923 918
- z tytułu wynagrodzeń 603 578
- inne (wg tytułów) 111 2 732
- -zob. z tytułu zakupu środków trwałych 7 2 602
- -rozrachunki z tytułu kart PREPAID -konkursy 77 90
- -pozostałe 27 40
a) fundusze specjalne (wg tytułów) 121 86
- ZFŚS 121 86
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 6 874 12 422

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 6 760 12 020
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 114 402
b1. w walucie w tys. EUR 25 94
po przeliczeniu na tys. zł 114 402
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 6 874 12 422

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
mBank SA Warszawa 4 000 0 Oprocentowania kredytów WIBOR 1M plus marża banku, opłaty oraz prowizje banku zostały objęte klauzulą poufności, zawartą w umowach i nie mogą zostać podane do publicznej wiadomości. Kredyt w rachunku bieżącym o końcowym o terminie spłaty przypadającym na 23 listopada 2023 r. Termin spłaty został wydłużony aneksem z dnia 20 listopada 2020 r. Weksel in blanco
mBank SA Warszawa 6 000 0 Oprocentowania kredytów WIBOR 1M plus marża banku, opłaty oraz prowizje banku zostały objęte klauzulą poufności, zawartą w umowach i nie mogą zostać podane do publicznej wiadomości Kredyt na Kampanię Reklamową z 2017 r. o końcowym terminie spłaty przypadają-cym początkowo na 25 maja 2020 r., natomiast ane-ksem z dnia z dnia 17 kwietnia 2020 r. wydłużonym do 25 listopada 2020 r. W dniu 25 listopada kredy został w pełni spłacony Weksel in blanco
mBank SA Warszawa 5 300 1 116 Oprocentowania kredytów WIBOR 1M plus marża banku, opłaty oraz prowizje banku zostały objęte klauzulą poufności, zawartą w umowach i nie mogą zostać podane do publicznej wiadomości Kredyt na rozbudowę hali produkcyjnej, budowę linii do produkcji wyrobów cementowych oraz laboratorium kontenerowego o terminie spłaty przypadającym na 31 lipiec 2023 r.. Zgodnie z aneksem z dnia 17 kwietnia 2020 r. w okresie od maja 2020 r. do września 2020 r. bez spłaty rat . Weksel in blanco, hipoteka umowna, zastaw rejestrowy, cesja polisy ubezpieczeniowej, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 KPC
Santander SA Warszawa 1 000 0 Oprocentowania kredytów WIBOR 1M plus marża banku, opłaty oraz prowizje banku zostały objęte klauzulą poufności, zawartą w umowach i nie mogą zostać podane do publicznej wiadomości. Termin spłaty przypada na 15 kwietnia 2021 r. Weksel in blanco, gwarancja de minimis udzielona przez BGK na 80% kwoty kredytu
Polski Fundusz Rozwoju Warszawa 1 790 522 Nieoprocentowana subwencja w ramach programu "Tarcza Finansowa" PFR dla Małych i Średnich Firm" Czerwiec 2023 brak
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
-
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu 0 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
długoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 873 3 291
- długoterminowe (wg tytułów) 2 438 2 856
- otrzymane dotacje do aktywów trwałych 2 438 2 856
- krótkoterminowe (wg tytułów) 435 435
- otrzymane dotacje do aktywów trwałych 435 435
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 2 873 3 291

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego i liczby akcji na dzień bilansowy. Rozwodniona liczba akcji jest równa liczbie akcji na dzień bilansowy, jako że Spółka nie emitowała papierów wartościowych zamiennych na akcje.
Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2020 2019
otrzymanych gwarancji i poręczeń
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
pozostałe (z tytułu)
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Należności warunkowe, razem 0 0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2020 2019
udzielonych gwarancji i poręczeń
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek
pozostałe (z tytułu)
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek
Zobowiązania warunkowe, razem 0 0
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2020 2019
- sprzedaż produktów 44 777 43 371
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 44 777 43 371
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 44 777 43 371
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 44 777 43 371

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2020 2019
a) kraj 38 417 39 927
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 38 417 39 927
b) eksport 6 360 3 444
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 6 360 3 444
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 44 777 43 371
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 44 777 43 371

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2020 2019
- sprzedaż towarów 146 145
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 146 145
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 146 145
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 146 145

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2020 2019
a) kraj 107 137
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 107 137
b) eksport 39 8
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 39 8
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 146 145
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 146 145

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
2020 2019
a) amortyzacja 2 369 2 072
b) zużycie materiałów i energii 21 020 20 562
c) usługi obce 4 777 4 910
d) podatki i opłaty 472 459
e) wynagrodzenia 9 554 9 218
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 2 094 1 860
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 1 119 1 344
- delegacje ,ubezpieczenie, reprezentacja i reklama 1 119 1 344
Koszty według rodzaju, razem 41 405 40 425
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -79 39
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -9 655 -10 424
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -7 355 -6 727
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -24 474 -23 235

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
2020 2019
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
a) pozostałe, w tym: 647 282
- odszkodowania 10 45
- pozostała sprzedaż 115 6
- pozostałe przychody zw. z rozliczeniem konkursów 14 30
- pozostałe przychody różnice remanentowe -zapasy 506 176
- pozostałe przychody operacyjne 2 25
Inne przychody operacyjne, razem 647 282

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
2020 2019
utworzone rezerwy (z tytułu)
a) pozostałe, w tym: 408 278
- darowizny 25 27
- koszty sądowe 2
- straty w majątku obrotowym -różnice remanentowe zapasy 221 202
- naprawy powypadkowe 2
- pozostałe 162 45
Inne koszty operacyjne, razem 408 278
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
2020 2019
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 0

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2020 2019
z tytułu udzielonych pożyczek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
a) pozostałe odsetki 1 1
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym: 1 1
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 1 1
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 1

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) dodatnie różnice kursowe 93 1
- zrealizowane 93 1
niezrealizowane
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:
Inne przychody finansowe, razem 93 1

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2020 2019
a) od kredytów i pożyczek 202 132
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
- dla pozostałych jednostek, w tym: 202 132
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
- dla innych jednostek 202 132
pozostałe odsetki
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
dla pozostałych jednostek, w tym:
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
dla innych jednostek
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 202 132

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
2020 2019
ujemne różnice kursowe, w tym:
zrealizowane
niezrealizowane
utworzone rezerwy (z tytułu)
a) pozostałe, w tym: 23 43
- prowizje bankowe od kredytów 22 14
Inne koszty finansowe, razem 23 43

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.
2020 2019
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0
Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
-
Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
2020 2019
1. Zysk (strata) brutto 3 563 3 302
Korekty konsolidacyjne
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 265 30
- różnice trwałe 588 733
- zwiększające podstawę opodatkowania 1 371 733
- zmniejszające podstawę opodatkowania 783 0
- przejściowe różnice -323 -703
- zwiększające podstawę opodatkowania 164 668
- zmniejszające podstawę opodatkowania 487 1 371
- - odliczenia od dochodu straty z lat ubiegłych 428
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 3 828 3 332
4. Podatek dochodowy według stawki ... % 727 633
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 727 633
- wykazany w rachunku zysków i strat 736 491
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
2020 2019
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 8 -142
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem 8 -142

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
2020 2019
- ujętego w kapitale własnym 0 0
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
2020 2019
- działalności zaniechanej 0 0
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
2020 2019
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe


Proponuje się, aby zysk za rok 2020 w wysokości 2 827 tys. zł
przeznaczony został na podwyższenie kapitału rezerwowego.


Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
Zysk na akcję obliczono jako iloczyn zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego przez średnioważoną liczbę akcji.
Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
Plik Opis
NOTA - OBJAŚNIENIE DO RACH. PRZEPŁ. PIENIĘŻNYCH (117).pdfNOTA - OBJAŚNIENIE DO RACH. PRZEPŁ. PIENIĘŻNYCH (117).pdf NOTA - OBJAŚNIENIE DO RACH. PRZEPŁ. PIENIĘŻNYCH
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.
2020 2019
I. Zysk (strata) netto 2 827 2 811
II. Korekty razem 1 323 4 477
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 2 364 2 072
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 118 132
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -27
4. Zmiana stanu rezerw 36 -160
5. Zmiana stanu zapasów -44 -151
6. Zmiana stanu należności -284 378
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów -585 2 248
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -281 -15
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 4 150 7 289

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
Plik Opis
Dodatkowe_informacje_i_objasnienia.pdfDodatkowe_informacje_i_objasnienia.pdf DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.
-
Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Piotr Sikora Prezez Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Ilona Wanagiel Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki