29,1500 zł
-2,02% -0,6000 zł
Medicalgorithmics SA (MDG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
Skonsolidowany_raport_srodroczny_GK_Medicalgorithmics_za_I_polrocze_2018_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
I. Przychody ze sprzedaży 93 709 102 542 22 104 24 142
II. Zysk na sprzedaży 12 852 17 560 3 032 4 134
III. Zysk na działalności operacyjnej 10 845 17 764 2 558 4 182
IV. Zysk przed opodatkowaniem 9 717 14 908 2 292 3 510
V. Zysk netto 8 456 13 036 1 995 3 069
VI. -przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 6 535 9 739 1 541 2 293
VII. -przypadający na udziały niedające kontroli 1 921 3 297 453 776
VIII. Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (PLN/EUR) - podstawowy 1,81 2,70 0,43 0,64
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 839 3 279 5 151 772
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 531 -24 678 361 -5 810
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 461 -6 938 -2 703 -1 633
XII. Przepływy pieniężne netto razem 11 909 -28 337 2 809 -6 671
XIII. Stan na dzień 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2017
XIV. Aktywa trwałe 228 158 228 573 52 311 54 802
XV. Wartości niematerialne 209 502 196 900 48 033 47 208
XVI. Aktywa finansowe długoterminowe 200 10 910 46 2 616
XVII. Aktywa obrotowe 81 516 60 708 18 689 14 555
XVIII. Należności krótkoterminowe 26 371 23 951 6 046 5 742
XIX. Zobowiązania długoterminowe 12 626 67 649 2 895 16 219
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 75 230 17 899 17 248 4 291
XXI. Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 183 731 168 913 42 125 40 498
XXII. Kapitał zakładowy 361 361 83 86
XXIII. Udziały niedające kontroli 38 087 34 820 8 732 8 348
XXIV. Liczba akcji (w szt.) 3 606 526 3 606 526 3 606 526 3 606 526
XXV. Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (PLN/EUR) 50,94 46,84 11,68 11,23


• Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej
zostały przeliczone z wykorzystaniem kursu średniego ogłoszonego przez
NBP na dzień 29 czerwca 2018 roku, wynoszącego 4,3616 EUR/PLN oraz na
dzień 29 grudnia 2017 roku, wynoszącego 4,1709 EUR/PLN;•
Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2018
roku do 30 czerwca 2018 roku, wynoszącego 4,2395 EUR/PLN oraz od 1
stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku, wynoszącego 4,2474 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport śródroczny GK Medicalgorithmics za I półrocze 2018 roku.pdfSkonsolidowany raport śródroczny GK Medicalgorithmics za I półrocze 2018 roku.pdf Raport za I półrocze 2018 Grupy Medicalgorithmics

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-28 Marek Dziubiński Prezes Zarządu
2018-08-28 Maksymilian Sztandera Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.