REKLAMA

MEDIATEL: wyniki finansowe

2018-11-05 18:29
publikacja
2018-11-05 18:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Mediatel_I_kwartal_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 5 073 6 629 1 214 1 546
II. Zysk brutto na sprzedaży -1 975 205 -473 48
III. Zysk z działalności operacyjnej -2 812 -1 010 -673 -235
IV. EBITDA 798 2 160 191 504
V. Zysk przed opodatkowaniem -4 937 -2 666 -1 181 -622
VI. Zysk netto -3 982 -2 380 -953 -555
VII. Średnioważona ilość akcji (w szt.) 130 848 646 130 848 646 130 848 646 130 848 646
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,03 -0,02 -0,01 -0,004
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -876 -52 -210 -12
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 176 -5 177 -760 -1 207
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -844 -38 -202 -9
XII. Przepływy pieniężne netto razem -4 896 -5 267 -1 172 -1 228
XIII. 31 marca 2018 31 marca 2017 31 marca 2018 31 marca 2017
XIV. Aktywa obrotowe 21 447 23 268 5 096 5 579
XV. Aktywa trwałe 291 788 292 226 69 333 70 063
XVI. Aktywa razem 313 342 315 599 74 455 75 667
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 213 411 210 537 50 710 50 478
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 22 123 22 524 5 257 5 400
XIX. Zobowiązania razem 235 534 233 061 55 966 55 878
XX. Kapitał własny 77 807 82 538 18 488 19 789


Do wyceny bilansowej oraz
przeliczeń transakcji wyrażonych w walucie EUR za I kwartał 2018 i 2017
przyjęto następujące kursy:


31 marca
2018
31 marca
2017
31
grudnia 2017


Średni kurs
w okresie 
4,1784
4,2891
4,2447


Kurs na
koniec okresu 
4,2085
4,2198
4,1709

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Mediatel I kwartał 2018.pdfMediatel I kwartał 2018.pdf skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2018 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-05 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki