REKLAMA

M.W. TRADE: wyniki finansowe

2020-11-06 07:29
publikacja
2020-11-06 07:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_3Q2020_roku_M.W._Trade_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności 2 974 11 262 670 2 614
II. Koszty działalności operacyjnej 4 800 10 649 1 081 2 472
III. Zysk brutto ze sprzedaży -1 826 613 -411 142
IV. Zysk z działalności operacyjnej -1 843 610 -415 142
V. Zysk brutto -1 692 666 -381 155
VI. Zysk netto -3 596 -2 100 -810 -487
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 641 93 411 820 21 680
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 65 0 15
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 195 -68 366 -4 546 -15 867
X. Przepływy pieniężne netto, razem -16 556 25 110 -3 727 5 828
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,43 -0,25 -0,10 -0,06
XII. 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XIII. Aktywa, razem 107 329 138 868 23 710 32 610
XIV. Zobowiązania (razem) 45 864 56 199 10 132 13 197
XV. Kapitał własny 61 465 82 668 13 578 19 413
XVI. Liczba akcji (w szt.) 8 384 440 8 384 440 8 384 440 8 384 440
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,33 9,86 1,62 2,32
XVIII. Wskaźnik zadłużenia (zobowiązania / aktywa ogółem) 43% 40% 43% 40%


Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu zostały przeliczone na walutę
Euro w następujący sposób:a) pozycje sprawozdania z
sytuacji finansowej: według średniego kursu NBP na 30 września 2020 roku
4,5268 PLN, na 31 grudnia 2019 roku 4,2585 PLN,b) pozycje rachunku
zysków i strat: według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
NBP na koniec każdego miesiąca 2020 roku 4,4420 PLN, 2019 roku 4,3086
PLN.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport za 3Q2020 roku_M.W. Trade SA.pdfRaport za 3Q2020 roku_M.W. Trade SA.pdf Raport za 3Q2020 roku M.W. Trade SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-06 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2020-11-06 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki