REKLAMA

Leasing - dla kogo, co daje, czy warto? Najważniejsze informacje

Katarzyna Rostkowska2017-01-26 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2017-01-26 06:00

Leasing stanowi jedno z najpopularniejszych źródeł finansowania na polskim rynku. Taką formę wybierają duże przedsiębiorstwa, jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Leasing nie wymaga od przedsiębiorców zaangażowania środków własnych, dając możliwość rozwoju działalności.

Leasing - dla kogo, co daje, czy warto? Najważniejsze informacje
Leasing - dla kogo, co daje, czy warto? Najważniejsze informacje

Rozkwit leasingu w Polsce można datować na początek lat 90. Zainteresowanie leasingiem zaczęły wówczas wykazywać zarówno banki, jak i prywatne grupy kapitałowe. Funkcjonował jako umowa nienazwana, co oznaczało, że nie był zdefiniowany w Kodeksie cywilnym oraz nie posiadał odpowiednich regulacji podatkowych.

Dopiero 9 grudnia 2000 r. weszła w życie Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r., która wprowadziła zimny w Kodeksie cywilnym dotyczące przepisów umowy leasingu, a następnie Ustawą z dnia 9 września 2001 r. zmieniono przepisy podatkowe w przedmiotowym zakresie.

Obecnie leasing uregulowany jest od strony cywilnoprawnej, podatkowej oraz rachunkowej. Rozwój leasingu przełożył się również na różnorodność leasingowanych przedmiotów. Początkowo były to głównie środki transportu oraz maszyny niezbędne do prowadzenia firmy, natomiast obecnie zakres finansowania rozszerzył się m.in. na sprzęt komputerowy, gastronomiczny czy licencje.

Jeśli zastanawiasz się nad skorzystaniem z leasingu po raz pierwszy - ten poradnik jest dla ciebie. Piszemy w nim o tym:

 1. Czym jest leasing
 2. Czym różni się leasing operacyjny od finansowego
 3. Wykup po leasingu
 4. Rezygnacja z umowy leasingowej - konsekwencje
 5. Czym jest leasing zwrotny
 6. Co warto leasingować
 7. Na co warto zwrócić uwagę podpisując umowę leasingową
 8. Leasing a kredyt
 9. Wady i zalety leasingu

Czym jest leasing?

Leasing jest nowoczesną formą finansowania łączącą elementy kredytu oraz dzierżawy. Pozwala na finansowanie inwestycji, np. zakupu środka transportu, bez konieczności angażowania środków własnych firmy. Z drugiej strony leasingobiorca ma wyłącznie prawo do użytkowania przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie. Umowa jest zawierana na czas określony, a przedmiot leasingu, w trakcie jej trwania, nie stanowi własności leasingodawcy. Leasingobiorca natomiast jest zobowiązany do regulowania miesięcznych bądź kwartalnych rat tzw. wynagrodzenia pieniężnego według harmonogramu spłat stanowiącego najczęściej załącznik do umowy.

Regulacje leasingu dają prawo do wykupu finansowanego przedmiotu przez leasingobiorcę po zakończeniu umowy. Wysokość wykupu uzależniona jest od okresu trwania umowy, rodzaju finansowanej ruchomości bądź nieruchomości leasingowanej oraz obowiązujących przepisów podatkowych i rachunkowych.

Leasing - podstawowe pojęcia

Leasingodawca(inaczej finansujący) właściciel przedmiotu, który przekazuje przedmiot w odpłatne użytkowanie drugiemu podmiotowi na określony czas i na określonych warunkach.

Leasingobiorca(inaczej korzystający) osoba korzystająca z przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie.

Przedmiot leasingu – ruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości przekazane przez leasingodawcę drugiemu podmiotowi w użytkowanie.

Wykup – jednorazowa zapłata za leasingowany przedmiot, po cenie najczęściej niższej niż wartość rynkowa, dokonywana z chwilą zakończenia umowy.

Amortyzacja - sposób rozliczania kosztów zakupu rzeczy i praw, które nie zużywają się jednorazowo, czyli których można używać wiele razy lub używać w sposób ciągły przez określony czas.

Odpisy amortyzacyjne – dokonywane od momentu wprowadzenia do bilansu firmy środka trwałego, bądź wartości niematerialnych i prawnych, do chwili ich całkowitego zużycia; odpisy stanowią wymierny wyznacznik zużywania się składnika majątku w czasie.

Czytaj dalej: Leasing operacyjny a finansowy

Leasing operacyjny a finansowy

Regulacje podatkowe dzielą leasing na operacyjny oraz finansowy. Podstawową różnicę między leasingiem finansowym a operacyjnym stanowi prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, tzn. kto jest uprawniony do ich wykonywania - leasingobiorca czy leasingodawca. 

W leasingu operacyjnym przedmiot umowy przekazywany jest w użytkowanie na określony czas. Przy czym minimalny okres, na jaki powinna zostać zawarta umowa, wynosi 40% normatywnego okresu amortyzacji liczonego od daty formalnego zawarcia umowy leasingu do dnia jej wygaśnięcia. Od czasu trwania umowy uzależniona jest również stawka amortyzacji. W zależności od tego, w jakiej grupie stawki amortyzacyjnej znajduje się finansowany przedmiot, minimalna wartość wykupu może wynosi od 0,1% wzwyż. Dla przykładu - firma, która podpisała umowę leasingową na sprzęt komputerowy, w zależności od okresu jej obowiązywania, za wykup przy umowie trwającej minimum 24 miesiące zapłaci 1%, poniżej tego okresu wykup będzie stanowił 10% wartości nabycia.

Leasing operacyjny a finansowy - porównanie

Leasing operacyjny 

Leasing finansowy 

Okres trwania umowy

minimalny okres nie może być krótszy niż 40% tzw. normatywnego okresu amortyzacji środków trwałych bądź 5 lat - w przypadku nieruchomości

brak ograniczeń w tym zakresie - okres ten może być w pełni dowolny, choć w praktyce często jest on zbliżony do okresu amortyzacji

Odpisy amortyzacyjne

odpis dokonywane są przez finansującego (firmę leasingową)

przywilej dokonywania odpisów przechodzi na leasingobiorcę, dodatkowo przedmiot leasingu wykazywany jest w środkach trwałych leasingobiorcy

Obowiązkowe opłaty

czynsz leasingowy, opłaty wstępne i inne wydatki związane z używaniem przedmiotu ponoszone są przez leasingobiorcę

czynsz leasingowy, opłaty wstępne i inne wydatki związane z używaniem przedmiotu ponoszone są przez leasingobiorcę

Koszt uzyskania przychodu

leasingobiorca ma prawo zaliczenia do kosztu uzyskania przychodu całości czynszu leasingowego, opłaty wstępnej oraz innych opłat związanych z użytkowaniem przedmiotu

kosztem uzyskania przychodu dla leasingobiorcy są odpisy amortyzacyjne oraz element odsetkowy każdej z rat leasingowych

VAT

leasing traktowany jako usługa, w związku z czym podatek VAT naliczany jest od raty leasingowej i podlega odliczeniu przez leasingobiorcę pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT (z pewnymi ograniczeniami)

leasing traktowany głownie jako dostawa towarów, w związku z czym podatek VAT naliczany jest „z góry" z chwilą wydania przedmiotu umowy i podlega odliczeniu przez leasingobiorcę pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT (z pewnymi ograniczeniami

Źródło: Bankier.pl

Dodatkowo leasing operacyjny umożliwia zaliczenie przez leasingobiorcę całej raty leasingowej w koszty uzyskania przychodu. Leasingobiorcy nie przysługuje natomiast prawo do amortyzacji przedmiotu leasingu. W leasingu finansowym amortyzacja przeniesiona jest na leasingobiorcę, co pozwala mu na ujęcie finansowanego przedmiotu w bilansie oraz w rachunku zysku i strat jako pozycja kosztowa. Dodatkowo w koszt uzyskania przychodu przedsiębiorstwo może zaliczyć jedynie część odsetkową raty leasingowej.

W tym miejscu należy podkreślić, że ta sama umowa może stanowić leasing operacyjny dla potrzeb podatkowych, kiedy równocześnie może być leasingiem operacyjnym dla celów rachunkowych. Wynika to z faktu, iż przepisy podatkowe umożliwiają stronom dokonanie wyboru sposobu finansowania, kiedy mamy do czynienia z umowami o identycznych parametrach.

Czytaj dalej: Rezygnacja z umowy. Wykup po leasingu

Wykup po leasingu nie jest konieczny

Zakończenie umowy leasingowej wiąże się z ustaleniem preferencyjnych zasad wykupu sprzętu będącego przedmiotem leasingu. Firmy leasingowe indywidualnie ustalają procedury dotyczące wykupu, dlatego należy pamiętać, że szczegółowy ich opis znajduje się w ogólnych warunkach umowy. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot za ustaloną wcześniej stawkę, która z reguły jest dużo niższa od wartości rynkowej.

Po opłaceniu ostatniej raty za finansowany przedmiot, leasingobiorca ma ściśle określony czas na zadeklarowanie czy chce dokonać wykupu za ustaloną wartość. Jeżeli została zadeklarowana chęć wykupu, leasingobiorca otrzymuje fakturę sprzedaży przedmiotu leasingu. W sytuacji gdy leasingobiorca nie jest zainteresowany wykupem, np. w związku z jego zużyciem, ma dwa rozwiązania:

 • nabycie przedmiotu leasingu i dokonanie dalszej jego odsprzedaży,
 • rezygnacja z uprawnienia do nabycia przedmiotu, jakie mu przysługuje, w zamian za wynagrodzenie wypłacane przez leasingodawcę.

Poszukiwanie potencjalnego nabywcy może okazać się czasochłonne i wymagać pewnych nakładów finansowych. Warto wówczas przyjrzeć się ofercie leasingodawcy, który może zbyć środek znacznie szybciej. Należy pamiętać, że przeniesienie własności przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy jest traktowane jako dostawa towaru, czyli obowiązują wówczas takie same zasady, jak przy transakcjach sprzedażowych.

Nietypowe przedmioty, które można wziąć w Polsce w leasing

Nietypowe przedmioty, które można wziąć w Polsce w leasing

Leasing najczęściej kojarzony jest ze środkami transportu oraz maszynami przemysłowymi. Jest to na tyle popularna forma finansowania, że każdy pewnie się z nią spotkał, ale nie każdy wie, jakie jeszcze sprzęty można wyleasingować.

Rezygnacja z umowy leasingowej - konsekwencje

Umowa leasingowa jest zawarta na ściśle określony okres. Jej zakończenie przed czasem regulują zapisy znajdujące się w ogólnych warunkach umowy. Zwykle jest to procedura skomplikowana i niekorzystna dla leasingobiorcy. Możliwość wypowiedzenia umowy przysługuje zazwyczaj obydwóm stronom. Leasingodawca korzysta z niej w momencie gdy leasingobiorca zalega z płatnościami wynagrodzenia pieniężnego.

W sytuacji kiedy chęć rezygnacji z umowy leży po stronie leasingobiorcy (nie jest zainteresowany dalszym leasingowaniem bądź potrzebuje nowszego przedmiotu), musi on liczyć się z koniecznością jej pełnego rozliczenia. Oznacza to, że będzie zobowiązany do zapłaty wszystkich pozostałych rat, odsetek oraz innych opłat regulowanych umową. Powyższe zobowiązania powinny zostać pomniejszone o kwotę uzyskaną przez leasingodawcę ze sprzedaży przedmiotu bądź jego ponownego wyleasingowania. 

Kolejną i najważniejszą konsekwencją jest konieczność zwrotu przez firmę przedmiotu leasingu do leasingodawcy. W związku z niedogodnościami wynikającymi z rezygnacji bądź wypowiedzenia umowy leasingowej, każdy leasingobiorca rozważając zawarcie umowy powinien dokładnie przeanalizować sytuację finansową firmy oraz jej długoterminowe potrzeby.

Czytaj dalej: Leasing zwrotny - jak to działa?

Leasing zwrotny - jak to działa?

Leasing zwrotny jest szczególnym rodzajem transakcji leasingowej. Głównym jego celem jest uwolnienie przez przedsiębiorstwa środków finansowych, które już wcześniej zostały poniesione na zakup aktywów trwałych. Przyczynia się do poprawy płynności finansowej firm oraz dodatkowo pozwala na ponowne zainwestowanie uwolnionych środków.

Procedura jest prosta. Firma leasingowa nabywa środek trwały od przedsiębiorstwa, które jest w jego posiadaniu. Zmieni się wówczas prawo własności do przedmiotu, natomiast aktywo trwałe w dalszym ciągu pozostaje w posiadaniu firmy, która z niego korzysta. Z drugiej strony leasingodawca pozyskuje klienta, który będzie uiszczał koszt finansowania zakupu przedmiotu leasingu tj. miesięczne odsetki wraz z marżą zysku. Należy zwrócić uwagę na kwestię podatkową. Leasing zwrotny polegający na sprzedaży środka trwałego, może wiązać się zatem ze znacznym obciążeniem podatkowym. Rozważając taką formę finansowania należy liczyć się z koniecznością uiszczenia podatku VAT od sprzedaży. 

Pamiętajmy jednak, że pomimo wystąpienia transakcji sprzedażowej, w dalszym ciągu mamy do czynienia z umową leasingową. Strony ustalają na jakich zasadach zostanie ona zawarta oraz w jakiej formie rozliczna tj. leasingu operacyjnego czy finansowego. Istotne jest również dla przedsiębiorstw decydujących się na leasing zwrotny, że po upływie trwania umowy jej przedmiot jest zbywany na rzecz dotychczasowego korzystającego.

Czytaj dalej: Na co warto zwrócić uwagę podpisując umowę. Co warto leasingować?

Co warto leasingować?

Przedsiębiorstwa, które chcą skorzystać z leasingu praktycznie nie mają ograniczeń co do sprzętu, jaki jest oferowany w takiej formie finansowania. Przedmiotami najczęściej leasingowanymi są w dalszym ciągu środki transportu tj. samochody osobowe i ciężarowe. Jednak z biegiem lat wachlarz oferowanych produktów rozszerzał się, co spowodowało, że obecnie można wyleasingować niemal wszystko - począwszy od specjalistycznych maszyn, linii produkcyjnych poprzez meble i wyposażenie gastronomiczne po komputery czy drukarki.

Popularność zdobywa leasing sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Dostępność szerokiej oferty sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw, które w łatwy sposób mają możliwość zaopatrzenia się w niezbędny sprzęt. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie firmy leasingowe udzielają finansowania na każdego typu urządzenia. Na rynku znajdziemy instytucje finansowe, które specjalizują się w leasingu sprzętu komputerowego, inne natomiast samochodów osobowych czy sprzętu medycznego.

Na co warto zwrócić uwagę podpisując umowę leasingową?

Podpisując umowę leasingową należy dokładnie ją przeanalizować oraz zapoznać się z zapisami zawartymi w ogólnych warunkach umowy. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na:

 1. warunki spłaty tj. wysokość rat oraz termin spłaty
 2. sposób rozliczenia umowy w przypadku jej wypowiedzenia
 3. wysokość opłat i kar naliczanych za nieterminową spłatę
 4.  warunki wykupu przedmiotu leasingu
 5. warunki ubezpieczenia sprzętu
 6. obligatoryjne zabezpieczenie transakcji.

Tabela opłat i prowizji może stanowić odrębny dokument bądź znajdować się na stronie internetowej firmy leasingowej. Należy zapoznać się z jej treścią, aby uniknąć niespodziewanych opłat, które nie zostały wyszczególnione w umowie leasingu. 

Najważniejsze kwestie, na które należy zwrócić uwagę dotyczą wysokości rat oraz terminu ich spłaty, sposobu rozliczenia umowy w przypadku jej wcześniejszego zakończenia, wysokości naliczanych kar za nieterminową spłatę oraz regulacji związanych z wykupem przedmiotu leasingu. Przedsiębiorca powinien zapoznać się z warunkami ubezpieczenia sprzętu, które w większości przypadków jest obligatoryjne. Firmy leasingowe najczęściej korzystają z ramowego ubezpieczenia współpracujących z nimi towarzystw, jednak możliwe jest ubezpieczenie sprzętu we własnym zakresie - co często okazuje się tańszą opcją. Istotna jest również kwestia zabezpieczenia umowy warunkowana specyfikacją leasingowanego sprzętu.

Zazwyczaj wystarcza zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową. Przy umowach obarczonych wyższym ryzykiem, dodatkowym zabezpieczeniem wymaganym przez firmę leasingową może być poręcznie. Poręczycielem, w zależności od ustalonych warunków, może zostać osoba fizyczna jak również inna firma. Popularnym zabezpieczeniem, w głównej mierze przy środkach transportu oraz maszynach, jest zastaw rejestrowy. Należy jednak podkreślić, iż umowa leasingu polega na oddaniu przedmiotu leasingobiorcy do korzystania w zamian za uiszczanie miesięcznych rat, dlatego należy zwrócić uwagę, czy ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń, m.in. na majątku osobistym, jest uzasadnione.

Czytaj dalej: Leasing a kredyt. Wady i zalety leasingu

Leasing a kredyt

Czy porównywanie leasingu i kredytu jest zasadne? I najważniejsze, która forma finansowania jest tańsza? Bezsprzeczną przewagą kredytu nad leasingiem jest możliwość zaciągnięcia go na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności. Uzyskaną tak gotówkę przedsiębiorstwo może przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, remont czy bieżące wydatki. W przypadku leasingu kwestia ta wygląda inaczej. Dotyczy on finansowania konkretnego aktywa trwałego, którego właścicielem do momentu wykupu pozostaje leasingodawca. Przy finansowaniu tego samego sprzętu kredytem, z chwilą podpisania umowy właścicielem staje się przedsiębiorca.

Inną kwestią różniącą leasing od kredytu jest okres trwania umowy. W przypadku kredytu firmy mogą cieszyć się większą swobodą w dobieraniu okresu finansowania, który nie jest ograniczony przepisami podatkowymi oraz stawkami amortyzacji. Leasing natomiast umożliwia indywidualne ustalenie wysokości miesięcznych rat. Pragnąc dostosować ich wysokość do możliwości finansowych firmy, przedsiębiorca może uiścić opłatę początkową, która wpłynie na ich poziom.

 Leasing a kredyt - porównanie

Leasing

Kredyt

Cel umowy

 używanie środka trwałego z możliwością jego wykupu

dowolny - inwestycyjny bądź obrotowy

Okres trwania umowy

leasing operacyjny - nie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji aktywa trwałego
leasing finansowy - w praktyce najczęściej zbliżony do okresu amortyzacji

dowolny

Elastyczność umowy

brak możliwości skrócenia czasu trwania umowy;
możliwość dopasowania wysokości rat poprzez uiszczenie opłaty początkowej

możliwość zmiany warunków umowy poprzez jej aneksowanie m.in. wydłużenie okresu trwania, prolongata

Prawo własności finansowanego przedmiotu

leasingowany przedmiot stanowi własność podmiotu finansującego

z chwilą podpisania umowy prawo własności przechodni na kredytobiorcę

Minimalna wartość transakcji

ustalona przez instytucje finansowe

brak

Proces badania zdolności

uproszczony, często nie wymaga dostarczenia dokumentów finansowych

najczęściej skomplikowana procedura wymagająca dostarczenia dokumentów finansowych z poprzednich lat

Korzyści podatkowe

leasing operacyjny - możliwość zaliczenia całej raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodu
leasing finansowy- możliwość zaliczenia części raty odsetkowej do kosztów uzyskania przychodu oraz prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych

brak

Źródło: Bankier.pl

Dodatkową barierę stanowi wartość przedmiotu, który podlegałby finansowaniu. Firmy leasingowe często nakładają progi dotyczące minimalnej wartości nabycia leasingowanego sprzętu, co w praktyce oznacza brak możliwości wyleasingowania aktywa o wartości niższej niż przyjęty próg. 

Podsumowując - kredyty wypada korzystniej jako forma finansowania działalności, której celem jest nabycie aktywa trwałego o niskiej wartości bądź wykazuje zapotrzebowanie na środki pieniężne. W przypadku konieczności zaopatrzenia się w środek trwały, warto zapoznać się z ofertami firm leasingowych. Należy pamiętać o korzyściach podatkowych, jakie płyną z posiadania leasingu tj. możliwość wliczenia raty leasingowej w koszty uzyskania przychodu czy przy leasingu finansowym dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

Przewagą leasingu jest również proces badania zdolności leasingowej, który jest zazwyczaj znacznie prostszy i krótszy niż badanie zdolności kredytowej w bankach. Firmy leasingowe często nie wymagają od przedsiębiorstw przedstawienia szczegółowych informacji takich jak biznesplan, analiza wskaźnikowa, wyniki finansowe uzyskane w paru poprzednich latach obrachunkowych. Oznacza to, że jeżeli firmie zależy na oszczędności czasu, leasing wypada atrakcyjniej w stosunku do kredytu. Sporną kwestią może stać się również koszt kredytu oraz koszt leasingu.

Porównując oferty należy rozpatrywać je indywidualnie, zestawiając ze sobą konkretne propozycje finansowania. Oferty mogą znaczenie się różnić, a na ich koszt mogą wpływać takie czynniki jak: rodzaj sprzętu, jego wartość, okres spłaty, wysokość wpłaty własnej, a nawet staż przedsiębiorstwa. Zarówno w przypadku kredytu, jak i leasingu, wymienione wcześniej czynniki będą miały bezpośredni wpływ na atrakcyjność ofert, jakie otrzymamy. Podsumowując, w niektórych sytuacjach kredyt będzie tańszy od leasingu, w innych natomiast to leasing okaże się tańszą formą finansowania.

Gdzie zaciągnąć leasing i co finansować – porównanie ofert

Gdzie zaciągnąć leasing i co finansować – porównanie ofert

Leasing jest jedną z najczęściej wybieranych form finansowania inwestycji. Cieszy się popularnością ze względu na szeroki wachlarz ofert dostępnych na rynku oraz uproszczone procedury stosowane przy jego udzielaniu.

Wady i zalety leasingu

Jak każdy inny rodzaj finansowania, leasing posiada zarówno wady, jak i zalety. Od indywidualnych potrzeb firmy zależy na ile atrakcyjny będzie leasing na tle alternatywnych źródeł finansowania. Zaczynając od minusów, należy zwrócić uwagę na czas trwania umowy szczegółowo określony przepisami podatkowymi. Dodatkowo leasing stanowi źródło finansowania wyłącznie przy zakupie aktywów trwałych, które ściśle odpowiadają zakresowi działalności firmy. Ponadto należy pamiętać, że na opłacalność leasingu bezpośrednio wpływa wartość przedmiotu leasingowanego. W praktyce oznacza to, że im niższa wartość przedmiotu leasingu, tym wyższe są koszty związane z obsługą umowy. Do wad można również zaliczyć kwestię własności leasingowanego przedmiotu. Pozostaje on własnością filmy leasingowej do czasu zakończenia trwania umowy. Leasingobiorca natomiast za korzystanie z przedmiotu leasingu uiszcza opłatę będącą wynagrodzeniem pieniężnym, do czasu zakończenia umowy oraz ewentualnego wykupu aktywa trwałego. 

Niewątpliwą zaletą leasingu jest możliwość obniżenia podatku należnego fiskusowi poprzez zaliczenie raty leasingowej do kosztu uzyskania przychodu. Ponadto leasing nie wpływa na zmniejszenie zdolność kredytowej przedsiębiorstwa, jak dzieje się w przypadku zaciągnięcia kredytu obrotowego czy inwestycyjnego. Dodatkowo formalności związane z uzyskaniem leasingu są znacznie mniej skomplikowane niż przy zaciągnięciu m.in. kredytu.

Trzeba podkreślić, że zabezpieczeniem transakcji leasingowej najczęściej jest wyłącznie weksel in blanco bądź leasingowany przedmiot. Również czas potrzebny za realizację transakcji jest zdecydowanie krótszy niż ma to miejsce przy innych formach finansowania. Leasing jest alternatywną formą finansowania zarówno dla kredytu czy najmu. Trzeba jednak pamiętać, że jego opłacalność oraz atrakcyjność zależy od indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

Leasing – zalety i wady

Zalety

Wady

 • możliwość obniżenia podatku
 • możliwość ustalenia wysokości rat
 • nie wpływa na zmniejszenie zdolności finansowej
 • uproszczone procedury udzielania leasingu
 • brak skomplikowanych zabezpieczeń
 • sztywne zasady określające okres trwania umowy
 • finansuje wyłącznie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
 • użytkowany przedmiot nie jest własnością firmy

Źródło: Bankier.pl

Źródło:
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (14)

dodaj komentarz
miki789

Oferta jeśli chodzi o Car Lease jest bardzo dobrze przygotowana. Przede wszystkim możesz zerknąć na stronie https://carleasepolska.pl/, baza pojazdów wypada świetnie. Pracownicy kompetentni, chętnie służą pomocą. Dzięki Panu Karolowi sprawnie załatwiłem kwestię pojazdów w firmie i finansowo wypada to bardzo dobrze dla mnie.
jaspers
Tutaj wszystko macie pokazane - http://leasing24.poznan.pl/
A najlepiej zadzwonić i zapytać. Realia wyglądają w ten sposób, że każdy może dostać finansowanie. Różnica może tkwić w warunkach. Ale tak naprawdę tylko wyjątkowe przypadki mogą nie otrzymać żadnego finansowania.
~Kar
Leasing sprzętów IT jest zwłaszcza opłacalny dla małych firm, jak taka jaka ja mam (10 osob). Wziolem pare sprzetow lepszej klasy na leasinglaptopa.pl i wydalem znacznie mniej niz w sklepie b ym wydal za ten sam sprzet - co faj ne tez dobralem pod siebie raty wiec jest okay.
~Maro
Czy dobrze rozumiem?
Przy kredycie, właściciel pomniejsza dochód o amortyzację.
Przy leasingu firma leasingująca pomniejsza dochód o amortyzację, leasingobiorca pomniejsza dochód o ratę leasingu (kapitał + odsetki).
Dzięki temu (analizując korzyści obu stron łącznie), przy leasingu mamy podwójną tarczę podatkową w stosunku
Czy dobrze rozumiem?
Przy kredycie, właściciel pomniejsza dochód o amortyzację.
Przy leasingu firma leasingująca pomniejsza dochód o amortyzację, leasingobiorca pomniejsza dochód o ratę leasingu (kapitał + odsetki).
Dzięki temu (analizując korzyści obu stron łącznie), przy leasingu mamy podwójną tarczę podatkową w stosunku do kredytu?
~11
Lizing to jest drogi kredyt. Zyski są iluzoryczne, głownie dla drogich maszyn dla wielkich firm.
Zysk z lizingu na Dacie dla Janusza Złotarączka nie istnieje
~nieznany
dlaczego drogi kredyt? Oprocentowanie leasingu jest często znacznie niższe od oprocentowania kredytów a korzyścią jest zwrot VAT i odliczenie od podatku. W przypadku samochodów leasing prawie zawsze bardziej się opłaca.
~ee
"przywilej dokonywania odpisów odpisów amortyzacyjnych"
Przywilej?
Nabywca ponosi koszty, płaci podatki już, a odlicza później małymi porcjami wiele lat.
~ktos
A ja czekam na artykul, ktory pokaze ktore firmy leasingowe daja w leasing nieruchomosci malym firmom lub osobom prowadzacym jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza.
To, ze mozna uzyskac leasing na nieruchomosc jak ktos ma 30 mln obrotu rocznie to ja wiem ale kto da jesli obrotu jest np 500 tys a zysku 200 tys? Kredyt dostane a leasing ??????
~ktos
EFL niby pracuej nad czyms takim ale to slysze od lat a efektow brak ! Nie wiem co nimi kieruje skoro samochod za 300 tys dostane od reki a nieruchomosc za 300 tys to dla nich zlo. Poza tym samochod za jakis czas jest zlomem a nieruchomosc zarabia nie tracac na wartosc.
~Jigga
Leasing w Renault. Umowa na 2 lata. Płacę za samochód za 75 tys. 900 zł więcej niż jakbym zapłacił gotówką. Gdzie taki kredyt dostanę?

Powiązane: Leasing

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki