LUBAWA: wyniki finansowe

2019-09-19 00:12
publikacja
2019-09-19 00:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019-09-18_Lubawa_Sprawozdanie_z_dzalalnosci_1H.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019-09-18_Lubawa_Skrocone_SSF_1H.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019-09-18_Lubawa_raport_z_przegladu_skrocone_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019-09-18_Lubawa_raport_z_przegladu_skrocone_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 141 813 130 722 33 072 30 834
II. Wynik z działalności operacyjnej 15 124 9 656 3 527 2 278
III. Wynik przed opodatkowaniem 19 192 6 884 4 476 1 624
IV. Wynik netto 15 614 5 028 3 641 1 186
V. Inne całkowite dochody 2 082 -94 486 -22
VI. Łączne całkowite dochody 17 696 4 934 4 127 1 164
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 373 -6 266 -3 119 -1 478
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 329 -10 913 543 -2 574
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 937 18 313 1 385 4 320
X. Przepływy pieniężne netto razem -5 107 1 134 -1 191 267
XI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 109 270 000 109 270 000 109 270 000 109 270 000
XII. Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,14 0,05 0,03 0,01
XIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XIV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,10 0,03 0,02 0,01
XV. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XVI. Aktywa trwałe 240 229 242 242 56 498 56 335
XVII. Aktywa obrotowe 171 426 154 633 40 317 35 961
XVIII. Aktywa razem 411 655 396 875 96 814 92 297
XIX. Zobowiązania długoterminowe 54 539 50 128 12 827 11 658
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 121 656 128 984 28 611 29 996
XXI. Kapitał własny 235 460 217 763 55 376 50 643
JEDNOSTKOWE
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 770 10 759 5 777 2 538
XXIII. Wynik z działalności operacyjnej 1 092 -4 447 255 -1 049
XXIV. Wynik przed opodatkowaniem 6 109 -4 381 1 425 -1 033
XXV. Wynik netto 4 895 -3 849 1 142 -908
XXVI. Inne całkowite dochody 81 -10 19 -2
XXVII. Łączne całkowite dochody 4 976 -3 859 1 160 -910
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -15 268 -9 399 -3 561 -2 217
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 363 -5 368 1 251 -1 266
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 925 15 168 1 148 3 578
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem -4 980 401 -1 161 95
XXXII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 109 270 000 109 270 000 109 270 000 109 270 000
XXXIII. Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,04 -0,04 0,01 -0,01
XXXIV. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XXXV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,03 -0,03 0,01 -0,01
XXXVI. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXXVII. Aktywa trwałe 179 141 179 991 42 131 41 858
XXXVIII. Aktywa obrotowe 32 598 33 234 7 667 7 729
XXXIX. Aktywa razem 211 739 213 225 49 798 49 587
XL. Zobowiązania długoterminowe 15 406 15 721 3 623 3 656
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 20 787 26 934 4 889 6 264
XLII. Kapitał własny 175 546 170 570 41 286 39 667


Wybrane dane finansowe podano w tys. PLN oraz po przeliczeni w niżej
podany sposób w tys. EURO.


Kursy EURO przyjęte przez Spółkę do przeliczenia "Wybranych danych
finansowych":


- pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na EURO wg średniego
kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP
na 28.06.2019 r. – 4,2520 oraz na 31.12.2018 r. – 4,3000.


- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
zostały przeliczone na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca; w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. średnia
ta wyniosła 4,2880, a w I półroczu 2018 roku 4,2395.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2019-09-18_Lubawa_Sprawozdanie_z_dzalalnosci_1H.pdf2019-09-18_Lubawa_Sprawozdanie_z_dzalalnosci_1H.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa
2019-09-18_Lubawa_Skrocone_SSF_1H.pdf2019-09-18_Lubawa_Skrocone_SSF_1H.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finanowe
2019-09-18_Lubawa_raport_z_przegladu_skrocone_JSF.pdf2019-09-18_Lubawa_raport_z_przegladu_skrocone_JSF.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu Lubawa SA
2019-09-18_Lubawa_raport_z_przegladu_skrocone_SSF.pdf2019-09-18_Lubawa_raport_z_przegladu_skrocone_SSF.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu Grupa Lubawa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-18 Marcin Kubica Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki