LIVECHAT SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

2019-02-26 18:07
publikacja
2019-02-26 18:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
LVC_-_Pozostale_informacje_Q3_2018-19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LVC_Skonsolidowane_Sprawozanie_Finansowe_Q3_2018-19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LVC_Jednostkowe_Sprawozanie_Finansowe_Q3_2018-19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 79 875 66 444 18 579 15 708
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52 009 45 380 12 097 10 728
III. Zysk (strata) brutto 52 133 44 100 12 126 10 426
IV. Zysk (strata) netto 42 068 35 503 9 785 8 394
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 356 36 020 10 782 8 516
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 772) (3 821) (1 808) (903)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (34 248) (36 308) (7 966) (8 584)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 336 (4 109) 1 009 (971)
IX. Aktywa razem 59 801 47 564 13 940 11 404
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 624 3 788 1 544 908
XI. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 624 3 788 1 544 908
XIII. Kapitał własny 53 177 43 776 12 396 10 496
XIV. Kapitał zakładowy 515 515 120 123
XV. Liczba akcji 25 750 000 25 750 000 25 750 000 25 750 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,63 1,38 0,38 0,33
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,07 1,70 0,48 0,41
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
LVC - Pozostałe informacje Q3 2018-19.pdfLVC - Pozostałe informacje Q3 2018-19.pdf Sprawozdanie zarządu (informacja dodatkowa)
LVC Skonsolidowane Sprawozanie Finansowe Q3 2018-19.pdfLVC Skonsolidowane Sprawozanie Finansowe Q3 2018-19.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
LVC Jednostkowe Sprawozanie Finansowe Q3 2018-19.pdfLVC Jednostkowe Sprawozanie Finansowe Q3 2018-19.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-26 Mariusz Ciepły prezes zarządu
2019-02-26 Urszula Jarzębowska członek zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki