REKLAMA

LIVECHAT SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

2018-11-27 21:39
publikacja
2018-11-27 21:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
LiveChat_Software_-_Sprawozdanie_Zarzadu_1H_2018-19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_LiveChat_Software_-_Skonsolidowane_Sprawozanie_Finansowe_H1_2018-19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LiveChat_Software_SA_-_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_H1_2018-19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LIVECHAT_30.09.2018_BSF_PSR_JZP_SzB_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LIVECHAT_30.09.2018_PSSF_MSSF_skrocone_RAP_PL_PIE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / półrocze / 2018 półrocze /
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 52 096 43 614 12 196 10 293
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 042 29 975 8 204 7 074
III. Zysk (strata) brutto 35 127 28 679 8 224 6 768
IV. Zysk (strata) netto 28 328 23 096 6 632 5 451
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 759 22 354 6 733 5 276
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 842) (2 279) (1 134) (538)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (34 248) (36 308) (8 018) (8 569)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (10 330) (16 232) (2 418) (3 831)
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,10 0,90 0,26 0,21
X. Stan na dzień 30.09.2018 30.09.2017 30.09.2018 30.09.2018
XI. Aktywa razem 43 457 34 207 10 144 8 011
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 151 2 810 969 658
XIII. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 151 2 810 969 658
XV. Kapitał własny 39 306 31 397 9 175 7 353
XVI. Kapitał zakładowy 515 515 120 121
XVII. Liczba akcji 25 750 000 25 750 000 25 750 000 25 750 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,53 1,22 0,36 0,29
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
LiveChat Software - Sprawozdanie Zarządu 1H 2018-19.pdfLiveChat Software - Sprawozdanie Zarządu 1H 2018-19.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności
GK LiveChat Software - Skonsolidowane Sprawozanie Finansowe H1 2018-19.pdfGK LiveChat Software - Skonsolidowane Sprawozanie Finansowe H1 2018-19.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
LiveChat Software SA - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe H1 2018-19.pdfLiveChat Software SA - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe H1 2018-19.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
LIVECHAT_30.09.2018_BSF_PSR_JZP_SzB_PL.pdfLIVECHAT_30.09.2018_BSF_PSR_JZP_SzB_PL.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania JSF
LIVECHAT_30.09.2018_PSSF_MSSF_skrócone_RAP_PL_PIE.pdfLIVECHAT_30.09.2018_PSSF_MSSF_skrócone_RAP_PL_PIE.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu SSF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-27 Mariusz Ciepły Prezes Zarządu
2018-11-27 Urszula Jarzębowska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki