REKLAMA

LIBET S.A.: wyniki finansowe

2020-11-27 17:06
publikacja
2020-11-27 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GK_Libet_30092020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LSA_2020_E-sprawozdanie30092020.xml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LSA_2020_E-sprawozdanie30092020.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 184 293 146 697 41 657 34 098
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 329 26 053 2 561 6 056
III. Zysk (strata) brutto 6 418 19 429 1 451 4 516
IV. Zysk (strata) netto 5 024 19 766 1 136 4 594
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 934 690 3 602 160
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 952 32 217 -1 797 7 489
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 991 -32 660 -1 806 -7 591
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -9 248 -2 58
IX. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,10 0,40 0,02 0,09
XI. Aktywa razem 337 714 327 891 74 603 76 997
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 190 339 185 538 42 047 43 569
XIII. Zobowiązania długoterminowe 36 630 41 193 8 092 9 673
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 153 708 144 345 33 955 33 896
XV. Kapitał własny 147 375 142 351 32 556 33 428
XVI. Kapitał zakładowy 500 500 110 117


pozycja od I do X wskazuje: _a_ kolumna 1 i
3 stan za okres od01.01.2020 do 30.09.2020, _b_ kolumna 2 i 4 stan
za okres 01.01.2019 do30.09.2019, pozycja od XI do XVI wskazuje:
_a_kolumna 1 i 3 stan nadzień30.09.2020, _b_ kolumna 2 i 4 stan
na dzień 31.12.2019


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF GK Libet 30092020-sig-sig.pdfSSF GK Libet 30092020-sig-sig.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2020 roku
zawierające Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe Spółki dominującej LIBET S.A. za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2020
LSA_2020_E-sprawozdanie30092020.xml.XAdESLSA_2020_E-sprawozdanie30092020.xml.XAdES
LSA_2020_E-sprawozdanie30092020.xmlLSA_2020_E-sprawozdanie30092020.xml

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2020-11-27 Sławomir Salamon Członek Zarządu Sławomir Salamon
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki