REKLAMA

"Konstytucja biznesu" Mateusza Morawieckiego

2016-11-18 12:32
publikacja
2016-11-18 12:32

Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; "działalność nierejestrowa" dla działalności na najmniejszą skalę; ulga na start dla początkujących przedsiębiorców; likwidacja numeru REGON; powołanie Rzecznika Przedsiębiorców - to niektóre rozwiązania "Konstytucji biznesu".

fot. Krystian Maj / / FORUM

"Konstytucję biznesu" przedstawił w piątek wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas Kongresu 590 w Jasionce. Pakiet "Konstytucja biznesu" składa się z zestawu rozwiązań przede wszystkim o randze ustaw, w tym najobszerniejszej ustawy Prawo przedsiębiorców.

Pakiet tworzy też: ustawa o uproszczeniu przepisów podatkowych; ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców; ustawa proprzedsiębiorcza; ustawa o dereglamentacji działalności gospodarczej; uchylenie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium PRL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

W pakiecie znajduje się także uchwała Rady Ministrów dot. zniesienia obowiązku posługiwania się pieczątką przez przedsiębiorcę, Podręcznik Liczenia Kosztów Regulacyjnych, ustawa o uproszczeniu procedur wydatkowania funduszy UE, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców oraz ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym.

Morawiecki wyjaśnił, że w dokumencie jest "wiele nieprzespanych nocy" zarówno pracowników resortu rozwoju, ale także "nieprzespanych nocy (...) przedsiębiorców małych i średnich w szczególności", którzy nie mają wielkich departamentów prawnych i którzy sami muszą przechodzić przez gąszcz różnych przepisów.

"Przyświecała nam taka ambicja, żeby mniej było od tej pory tych +nieprzespanych nocy+, żebyście mogli państwo polegać na prawie stanowionym przez nasz rząd, przez nasz parlament, przez państwo polskie. Jest fundamentalnie ważne, żebyśmy na tym prawie polegać mogli, bo jak szukam jednego zasadniczego czynnika, który jest taki sam od Seulu do Berlina i od Waszyngtonu do Kopenhagi, który buduje szczęśliwe społeczeństwa i silne gospodarki, to tylko jedna rzecz przychodzi mi do głowy, która jest tym wspólnym mianownikiem, a mianowicie współpraca pomiędzy przedsiębiorcami i państwem" - podkreślił.

Zaznaczył, że państwo musi rozumieć przedsiębiorców, ale też przedsiębiorcy powinni starać się nie omijać tych przepisów, ale starać się być razem z państwem i budować wspólnie gospodarkę.

Główne zasady "Konstytucji biznesu"

 • zasada wolności działalności gospodarczej
 • zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”
 • zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy
 • zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate)
 • zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa
 • zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy
 • prawo do oceny jakości obsługi w urzędzie
 • zasada pogłębiania zaufania, bezstronności i równego traktowania
 • zasada proporcjonalności
 • zasada pewności prawa
 • zasada uczciwej konkurencji oraz poszanowania dobrych obyczajów i słusznych interesów innych przedsiębiorców konsumentów
 • zasada udzielania informacji
 • zasada współdziałania organów
 • zasada szybkości działania
 • zasada polubownego rozwiązywania kwestii spornych

W projekcie znalazła się m.in. Zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate). Zakłada ona, że "jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy".

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy takiemu rozstrzygnięciu "sprzeciwiają się sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wypływ".

W dokumencie znalazła się też tzw. Zasada pewności prawa, w myśl której "organy bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym".

Jest także zapis, że "organ administracji publicznej, w zakresie swojej właściwości, udziela przedsiębiorcy informacji o warunkach podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej".

"W sprawach, których charakter na to pozwala, organy powinny dążyć do polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz ustalania praw i obowiązków przedsiębiorców w należących do ich właściwości sprawach" - czytamy w projekcie.

Projekt zakłada także, że działalność gospodarczą będzie można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rozpoczynający działalność będą mieli tzw. ulgę na start. Dokument przewiduje, że jeżeli osoba fizyczna podejmie działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmie ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy i nie jest nigdzie indziej zatrudniona, "przez okres 6 miesięcy nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu". Przysługuje jej jednak prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Ustawa Prawo przedsiębiorców wprowadzi pojęcie działalności nierejestrowej - działalności na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), która nie będzie uznawana za działalność gospodarczą. Ma ona dotyczyć zwłaszcza drobnego handlu (np. zieleniną), dorywczo świadczonych usług (np. sporadycznie udzielanych korepetycji) i urzeczywistniać zasadę wolności działalności gospodarczej.

Likwidowany ustawą ma być też numer REGON. Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami ma posługiwać się wyłącznie numerem NIP (numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu).

Wobec przedsiębiorcy ma także obowiązywać Zasada szybkości działania, w myśl której "organy powinny działać w sprawie przedsiębiorcy wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia".

Projekt przewiduje, że organy mają ze sobą współdziałać przy analizowaniu spraw ważnych dla przedsiębiorców.

Minister właściwy ds. gospodarki (dziś minister rozwoju) ma również prowadzić teleinformatyczny Punkt Informacji dla Przedsiębiorców, który ma umożliwić "załatwianie spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej oraz dostęp do informacji w tych sprawach".

Ułatwieniem dla przedsiębiorców, w myśl projektu, mają być też przepisy o zasadach kontroli. Jeden z nich zakłada, że kontrolę "wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli". Jeśli natomiast kontrola nie zostanie wszczęta w terminie tych 30 dni, "wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia".

Ustawa ma ponadto odformalizować komunikację: urząd - przedsiębiorca. Za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy, sprawy urzędowe (lub poszczególne czynności, np. wezwania do uzupełnienia braków formalnych) będą mogły być załatwiane przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji.

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców - prawo ma być pisane językiem zrozumiałym dla obywatela. W przypadkach skomplikowanych przepisów, organy administracji mają wydawać napisane prostym, przystępnym językiem objaśnienia przepisów, zastosowanie się przedsiębiorcy do takich objaśnień będzie chroniło go przed negatywnymi konsekwencjami.

Rzecznik Przedsiębiorców

"Konstytucja biznesu" przewiduje też utworzenie instytucji Rzecznika Przedsiębiorców. Planowany jest on jako organ interwencyjny w sprawach, gdzie naruszane są prawa przedsiębiorców. W przypadku skomplikowanych, niejednoznacznych przepisów, na wniosek Rzecznika Przedsiębiorców urzędy mają być zobowiązane do wydawania objaśnień przepisów i ogólnych interpretacji podatkowych.

Rzecznik ma mieć m.in. prawo do wstrzymania dowolnej kontroli, jeśli zaistnieje poważne podejrzenie naruszenia prawa przez urzędników. Ma on prowadzić mediacje między przedsiębiorcami a organami administracji, w swoich działaniach szczególnie uwzględniać sektor MŚP; będzie również miał prawo opiniowania aktów prawnych dotyczących przedsiębiorców (jego opinia do projektu ustawy ma towarzyszyć projektowi na każdym etapie procesu legislacyjnego).

"Konstytucja biznesu" zakłada także powołanie Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców. Ma to być stałe forum dyskusji i współpracy między ministerstwami a przedstawicielami przedsiębiorców m.in. opiniujące akty prawne istotne dla prowadzenia działalności gospodarczej.

"Nie będziemy zwiększać liczby urzędników, nie bójcie się. Wręcz przeciwnie, podkreślamy to - nasza ekipa podkreśla, że będziemy ograniczać liczbę urzędników. Rozliczycie nas z tego za trzy lata" - powiedział Morawiecki, zwracając się do uczestników Kongresu 590.

Jak zaznaczył, w ramach wsparcia przedsiębiorczości rząd proponuje dwa rozwiązania instytucjonalne. "Chcemy utworzyć rzecznika przedsiębiorców - rzecznika, który będzie miał konkretne prerogatywy takie, które wydyskutujemy w tym ogniu konsultacji społecznych w najbliższych paru tygodniach. I chcemy też utworzyć komisję wspólną rządu i przedsiębiorców" - dodał.

"Zastanawiałem się nad tym przez parę miesięcy, czy to nie powiela funkcji Rady Dialogu Społecznego, ale koledzy pokazali mi szereg zapisów z pakietu 100, to tam tylko pięć proc. z tego pakietu podlegałoby niejako konsultacjom zgodnie z zakresem kompetencji RDS" - wyjaśnił.

"Potrzebne jest forum, które doprowadzi do lepszego dialogu przedsiębiorców z państwem" - zaznaczył.

Ustawa o uproszczeniu przepisów podatkowych

Innym kluczowym elementem Konstytucji biznesu ma stać się Ustawa o uproszczeniu przepisów podatkowych.

Zakłada ona - według Ministerstwa Rozwoju - m.in. uproszczenie i dookreślenie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu, które budzą największe spory między podatnikami oraz organami podatkowymi. Likwidowane mają być obowiązki informacyjne, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika.

Ustawa ma też skracać okres przechowywania u przedsiębiorcy zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych (obecnie przechowywane są one bezterminowo, propozycja - pięć lat), ujednolicać wzory formularzy w podatkach lokalnych (i zapewniać możliwość składania ich w formie elektronicznej, a także wprowadzać obowiązek wydania z urzędu przez MF interpretacji ogólnej w przypadku, gdy zostanie wydana interpretacja indywidualna uwzględniająca wyrok NSA i zawierająca stanowisko rozbieżne z dotychczas wydawanymi interpretacjami indywidualnymi.

Ustawa o uproszczeniu przepisów podatkowych ma wprowadzać też m.in. możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (tzw. złe długi).

W zakresie VAT usunięty ma być obowiązek składania odrębnych wniosków o zwrot VAT w terminie 25 dni i 180 dni. Dopuszczona ma być większa liczba sprzedawców do samodzielnego zwrotu VAT podróżnym spoza UE w systemie TAX FREE poprzez złagodzenie warunków (zmniejszenie o połowę wymaganego limitu obrotów z 400 tys. zł do 200 tys. zł). Przyśpieszona o 30 dni ma być możliwość korzystania przez podatników VAT z tzw. ulgi na złe długi (ze 150 dni do 120 dni), a także zniesione ma zostać ograniczenie zwolnienia od VAT dla towarów importowanych przez zamówienie wysyłkowego, przy małych przesyłkach (do 22 euro).

Ustawa ma ponadto wprowadzać obowiązek dołożenia starań ze strony organu podatkowego dokonującego wezwania, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe, umożliwiać składanie deklaracji zbiorczych dla umów sprzedaży, wprowadzać jedno postępowanie w sprawie określenia należności celnych i podatkowych od importu towarów, upraszczać przepisy celne związane z kosztami likwidacji towarów oraz poborem odsetek za zwłokę od należności celnych oraz zwiększać zakres jednostek małych uprawnionych do stosowania uproszczeń w sprawozdawczości finansowej oraz poszerzonego katalogu uproszczeń w ewidencji księgowej.

Interpretacja indywidualna

Dokument zakłada także, że przedsiębiorca może wystąpić o tzw. interpretację indywidualną, czyli "może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub do państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów", nakładających na przedsiębiorcę jakieś obowiązki.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - jak zakłada projekt - może dotyczyć stanu faktycznego zaistniałego lub przewidywanego. Udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji.

"Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym oraz z pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia" - głosi projekt.

Interpretację indywidualną urząd powinien wydać "nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ lub państwową jednostkę organizacyjną kompletnego i opłaconego wniosku".

Zgodnie z projektem, w razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie uznaje się, że w dniu następnym po dniu, w którym upłynął ten termin, "została wydana interpretacja indywidualna stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku".

Przedsiębiorca nie będzie mógł też być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami "w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające z uzyskanej interpretacji indywidualnej".

Treść całej "Konstytucji biznesu"

Czytaj dalej: Morawiecki: Likwidacja REGON w ciągu roku, półtora

Likwidacja REGON nastąpi w ciągu roku, półtora - poinformował w piątek wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, prezentując "Konstytucję biznesu". Zapowiedział także skrócenie okresu przechowywania dokumentacji na potrzeby wyliczenia emerytur.

Morawiecki mówił, że uproszczeń przepisów w "Konstytucji biznesu" jest mnóstwo. Wskazał na przykład na konieczność archiwizowania dokumentacji na potrzeby wyliczania przyszłych emerytur.

"Zmniejszamy, skracamy ten okres z 50 lat do 10 lat. W przyszłości być może, w dobie ery cyfrowej, będzie można jeszcze dalej skrócić, bo są kraje w UE, gdzie jest to rok, a nawet ZUS ma obowiązek od pierwszego miesiąca zatrudnienia wszystkie te dokumenty archiwizować pod potrzeby wyliczania przyszłych emerytur" - mówił.

Dodał, że zawarte w "Konstytucji biznesu" zapisy, które mają zmniejszyć biurokrację, uproszczą też życie przedsiębiorcom. "Wierzę, że stworzą nową przestrzeń wolności gospodarczej" - zadeklarował.

Wskazał, że obecnie mamy do czynienia z różnymi kontami i różnymi numerami ewidencyjnymi; mamy NIP, PESEL, REGON. "Przystąpiliśmy do dyskusji z GUS-em i jesteśmy na dobrej drodze, aby w ciągu najbliższego roku, półtora, zlikwidować REGON, aby była prostsza identyfikacja, żeby iść w tym kierunku cyfryzacji" - zapowiedział.

Wskazał, że ostatnie 70 lat to "potop papierowy", a naszą nadzieją jest cyfryzacja i digitalizacja. "Dzięki pani minister Streżyńskiej (Annie, minister cyfryzacji - PAP) idziemy nieporównywalnie szybciej i sprawniej do przodu niż nasi poprzednicy, bo widzimy w tym naszą ogromną szansę" - dodał.

Prezentacja Konstytucji biznesu przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego to najważniejsze wydarzenie drugiego dnia Kongresu 590, który odbywa się w Jasionce.

"Wprowadzimy zasadę domniemania niewinności i milczącej zgody"

Wprowadzenie zasad domniemania niewinności i milczącej zgody oraz propozycję mediacji zamiast sądów między przedsiębiorcami i między przedsiębiorcami a urzędami zakłada "Konstytucja biznesu" - mówił w piątek wicepremier Mateusz Morawiecki podczas Kongresu 590.

Wśród założeń "Konstytucji biznesu" znalazła się także zasada domniemania niewinności. "Jeżeli na styku relacji między jakimkolwiek inspektorem, kontrolą, urzędem, administracją publiczną a przedsiębiorcą będą występowały jakieś wątpliwości, to chcemy stosować tę rzymską zasadę in dubio pro tributario w całej rozciągłości, jakkolwiek zdajemy sobie sprawę, że będzie szereg spraw na pewno spornych" - mówił Morawiecki prezentując "Konstytucję biznesu" na Kongresie 590.

Morawiecki mówił także o mediacji. Jak zaznaczył, kultura krajów dojrzałych charakteryzuje się tym, że zamiast sądów powoływani są fachowi mediatorzy, którzy doprowadzają do zmniejszenia napięcia i zlikwidowania sporu. "Chcemy dążyć do dużo bardziej ucywilizowanego sposobu eliminowania sprzeczności między przedsiębiorcami i między przedsiębiorcami a urzędami" - podkreślił Morawiecki.

Kolejną zasadą jest zasada milczącej zgody. "Jeżeli jest 60 dni na ogłoszenie jakiejś decyzji administracyjnej i ta decyzja nie przychodzi, to obywatel, przedsiębiorca ma domniemaną zgodę" - tłumaczył. Według wicepremiera ta zasada ma skłonić urzędy do działania "w rygorze rynkowym".

Morawiecki: Zapisy prawa, w tym skarbowe, nie mogą działać wstecz

Chcemy, by zapisy, w tym również skarbowe, nie mogły działać wstecz - mówił Mateusz Morawiecki.

Jedną z zasad, jakie znalazły się w tym dokumencie, jest zasada pewności prawa. "Ona powinna być oczywista, ale nie była. Chcemy, by zapisy, w tym również skarbowe, nie mogły działać wstecz" - mówił wicepremier. Jak wyjaśniał, chodzi o to, by za "pewne zasady interpretacyjne" - o ile zostaną "w odpowiedni sposób skonsumowane przez przedsiębiorców" - nie groziły żadne kary stosowane wstecz.

Kolejna zasada, jaka zawarta jest w konstytucji, to zasada proporcjonalności. "Dziś bywa, że urząd wzywa nas, prosi o dane, które już ma. A po co prosi o dane, które ma?" - pytał Morawiecki.

Jak mówił, zasada proporcjonalności dotyczy też proporcjonalności kar w przypadku "błędów i problemów". Wskazał na przypadek właściciela działki z województwa łódzkiego, który wyciął rosnące na niej drzewo, za co zapłacił 175 tys. zł kary. "Gdzie tu jest proporcjonalność? Nie wiem. Ale wiem, że chcemy zdecydowanie uporządkować takie relacje" - zapewnił wicepremier. (PAP)

pś/ je/ itm/ mtb/ son/ amac/ mmu/ mce/ amac/ jbr/ drag/ pad

Źródło:PAP
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (220)

dodaj komentarz
~Mikołaj
Spodziewałem się likwidacji połowy ministerstw, w pozostałych zmniejszenie budżetu o połowę. Likwidacji połowy struktur administracji terenowej (te wszystkie sejmiki samorządowe, marszałkowie, te całe tabuny urzędników w urzędach gmin). Z zaoszczędzonych pieniędzy spodziewałem się zakupu uzbrojenia dla WP ,wznowienia programu nuklearnego Spodziewałem się likwidacji połowy ministerstw, w pozostałych zmniejszenie budżetu o połowę. Likwidacji połowy struktur administracji terenowej (te wszystkie sejmiki samorządowe, marszałkowie, te całe tabuny urzędników w urzędach gmin). Z zaoszczędzonych pieniędzy spodziewałem się zakupu uzbrojenia dla WP ,wznowienia programu nuklearnego na WAT, urealnienia kadry oficerskiej. A tutaj co? Karmi się nas jakimś ......... Likwidacja regonu? A kogo to obchodzi? To powinno być zrobione jednym ruchem długopisu a nie jakieś konstytucje. Panie Morawiecki sytuacja jest poważna: Anglia odeszła z Unii, USA się na nas wypina a Rosjanie stoją u granic Finlandii. Pobudka, pobudka !
~lobotomek
Morawiecki powinien zmienic nazwę swojego urzędu na minister poboznych zyczeń. Albo złotousty. Spisywanie po raz kolejny zasad, które obowiazuja w teorii ma taki sam sens jak wprowadzenie ustawy o ochronie zwierzat, chociaż w Kodeksie wykroczeń jest penalizacja znęcania się nad zwierzętami. W konsekwencji ludzie siedzą w więzieniach Morawiecki powinien zmienic nazwę swojego urzędu na minister poboznych zyczeń. Albo złotousty. Spisywanie po raz kolejny zasad, które obowiazuja w teorii ma taki sam sens jak wprowadzenie ustawy o ochronie zwierzat, chociaż w Kodeksie wykroczeń jest penalizacja znęcania się nad zwierzętami. W konsekwencji ludzie siedzą w więzieniach za znęcanie się nad psami a za znęcanie się nad ludźmi siedzą na wolności. Zawsze kiedy Kaczyński wyskakuje z jakąś głupotą Morawiecki wyskakuje ze swoimi prezentacjami. Ten rząd istnieje tylko teoretycznie. Bawią się naszym pieniędzmi.
~Tomek72
Panie Premierze - obecnie pracuję na cały etat mam zakaz konkurencji i nie mogę ani prowadzić działalności, ani dorabiać u innego pracodawcy (każdą aktywność zawodową muszę zgłaszać pracodawcy).

Ale załóżmy, że tak nie jest i pracuję 8 godzin a dodatkowo chcę dorobić czy u innego pracodawcy czy jako działalność gospodarczą
Panie Premierze - obecnie pracuję na cały etat mam zakaz konkurencji i nie mogę ani prowadzić działalności, ani dorabiać u innego pracodawcy (każdą aktywność zawodową muszę zgłaszać pracodawcy).

Ale załóżmy, że tak nie jest i pracuję 8 godzin a dodatkowo chcę dorobić czy u innego pracodawcy czy jako działalność gospodarczą ...

Dlaczego tak samo jak PLATFORMA każecie ludzi za to, że pracują po 10-16 godzin na dobę ?
Dlaczego każecie płacić im dodatkowy ZUS i podatki skoro PRACUJĄ WIĘCEJ niż inni, którzy po 8 godzinach idą na obiad / do domu i zawodowo nic więcej już nie robią ???

Wszyscy oczekujemy od przedsiębiorców, że będą konkurencyjni na globalnym rynku - tego samego oczekuję od Państwa - od rządu - że będą konkurencyjni podatkowo wobec innych krajów - tylko to może spowodować, że kapitał i zyski nie będą wyprowadzane z Polski!

Trump - chce obniżyć CIT o połowę, i ma bardzo sensowne wyliczenia, że wpływy do budżetu będą WIĘKSZE, bo nawet tacy GIGANCI JAK GOOGLE, MICROSOFT, FACEBOOK - stosują "optymalizację podatkową"
~Daffa
Przynajmniej 20 lat za pozno, karty sa juz dawno rozdane. Obecne ruchy to mydlenie oczu
~az
Pierwszego dnia po wygraniu wyborów trzeba było to ogłosić. Ja to odbieram jako PR bez znaczenia. Kolejny plan, kolejne bicie piany.
~Luc
Plany, Projekty, Konstytucje..... a PKB 2.5%
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~kryzys
No i niespodzianka Panowie i Panie, Ministerstwo zapomniało, że NIE MA DO TEGO ODPOWIEDNICH LUDZI!
~najlepszyslajd
czyli wszyscy mogą handlować pietruszką ale za to bez pieczątki i REGONU - PISministrze - brawo Ty
~BP
Zdecydujecie się ludzie w końcu co konkretnie krytykujecie? Nie podoba się ten projekt? Znaczy że nic nie należy zmieniać w przepisach i zostawić wszystko tak jak jest teraz? Za poprzednich rządów to tak różowo było? W jaki konkretny sposób owa "konstytucja biznesu" ma się przyczynić do "rozpieprzenia kraju"?
Mam
Zdecydujecie się ludzie w końcu co konkretnie krytykujecie? Nie podoba się ten projekt? Znaczy że nic nie należy zmieniać w przepisach i zostawić wszystko tak jak jest teraz? Za poprzednich rządów to tak różowo było? W jaki konkretny sposób owa "konstytucja biznesu" ma się przyczynić do "rozpieprzenia kraju"?
Mam wrażenie że niektórzy uważają każdy projekt który wypłynie od PIS-u za zły tylko dlatego że jest pisowski - nie ważne czy obiektywnie jest on dobry czy zły...

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki