REKLAMA

KRYNICKI RECYKLING S.A.: wyniki finansowe

2017-05-29 06:16
publikacja
2017-05-29 06:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
170529_Grupa_KREC_Raport_za_1Q_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2017
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-05-29
KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
10-089 Olsztyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Iwaszkiewicza 48/23
(ulica) (numer)
89-535-32-92 89-535-32-92
(telefon) (fax)
krynicki@krynicki.pl www.krynicki.pl
(e-mail) (www)
739-33-40-652 519544043
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 740 15 431 4 136 3 542
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 730 1 249 636 287
III. Zysk (strata) brutto 2 262 714 527 164
IV. Zysk (strata) netto 1 852 453 432 104
V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 852 453 432 104
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 035 4 255 1 640 977
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 601 -570 -1 073 -131
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 430 -3 608 -567 -828
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 3 76 1 18
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.03.2017 i 31.12.2016
X. Aktywa, razem 186 343 183 742 44 159 41 533
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 112 044 111 267 26 552 25 151
XII. Zobowiązania długoterminowe 75 408 77 624 17 870 17 546
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 36 636 33 643 8 682 7 605
XIV. Kapitał własny 74 299 72 475 17 607 16 382
XV. Kapitał zakładowy 1 737 1 737 412 393
XVI. Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XVII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 209 792 17 365 800 17 209 792
XVIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 362 661 17 865 701 17 362 661 17 865 701
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,11 0,03 0,02 0,01
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,03 0,02 0,01
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,28 4,17 1,01 0,94
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczace skróconego sprawozdania finansowego
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 767 14 817 3 909 3 402
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 560 1 334 597 306
XXV. Zysk (strata) brutto 2 137 835 498 192
XXVI. Zysk (strata) netto 1 727 574 403 132
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 114 4 256 1 192 977
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 405 -552 -794 -127
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 703 -3 585 -397 -823
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem 7 119 2 27
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.03.2017 i 31.12.2016
XXXI. Aktywa, razem 182 778 179 616 43 314 40 600
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 109 133 107 698 25 862 24 344
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 74 813 76 935 17 729 17 390
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 34 320 30 763 8 133 6 954
XXXV. Kapitał własny 73 644 71 918 17 452 16 256
XXXVI. Kapitał zakładowy 1 737 1 737 412 393
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 209 792 17 365 800 17 209 792
XXXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 362 661 17 865 701 17 362 661 17 865 701
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,10 0,03 0,02 0,01
XLI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,03 0,02 0,01
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,24 4,14 1,00 0,94
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
170529 Grupa KREC Raport za 1Q 2017.pdf170529 Grupa KREC Raport za 1Q 2017.pdf Grupa KREC Raport za 1Q2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-29 Adam Krynicki Prezes Zarządu
2017-05-29 Paweł Kołakowski Członek Zarzadu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki