REKLAMA

KRYNICA VITAMIN S.A.: wyniki finansowe

2019-05-13 17:09
publikacja
2019-05-13 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KrynicaVitamin_1QSr_2019_13-05-2019_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-03-31
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 52 284 55 273 12 165 13 228
II. Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 264 2 094 61 501
III. Zysk ( strata) przed opodatkowaniem -27 1 579 -6 378
IV. Zysk ( strata) netto -30 1 312 -7 314
V. Zysk na akcję ( PLN ) -0,002 0,107 -0,001 0,026
VI. Rozwodniony zysk na akcję ( PLN ) -0,002 0,107 -0,001 0,026
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 811 6 061 887 1 451
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 496 -7 196 -1 279 -1 722
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 621 1 231 377 295
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -64 96 -15 23
XI. Skonsolidowany bilans 31-03-2019 31-12-2018 31-03-2019 31-12-2018
XII. Aktywa 159 186 151 545 37 009 35 243
XIII. zobowiązania długoterminowe 33 589 22 561 7 809 5 247
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 69 590 72 956 16 179 16 967
XV. Kapitał własny 56 007 56 028 13 021 13 030
Jednostkowy rachunek zysków i strat
XVI. Przychody ze sprzedaży 52 261 55 264 12 160 13 226
XVII. Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 324 2 188 75 524
XVIII. Zysk ( strata) przed opodatkowaniem 34 1 673 8 400
XIX. Zysk ( strata) netto 30 1 407 7 337
XX. Zysk na akcję ( PLN ) 0,002 0,105 0,001 0,025
XXI. Rozwodniony zysk na akcję ( PLN ) 0,002 0,105 0,001 0,025
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych
XXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 863 6 223 899 1 489
XXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 491 -7 183 -1 278 -1 719
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 621 1 120 377 268
XXV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -7 160 -2 38
XXVI. Jednostkowy bilans 31-03-2019 31-12-2018 31-03-2019 31-12-2018
XXVII. Aktywa 153 099 146 447 35 594 34 057
XXVIII. zobowiązania długoterminowe 27 587 17 356 6 414 4 036
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 68 658 72 188 15 962 16 788
XXX. Kapitał własny 52 000 51 970 12 089 12 086


W okresach objętych skróconymi sprawozdaniami finansowymi, do
przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące
średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy
Bank Polski:- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu
sprawozdawczego:31.03.2019 – 4,3013 PLN/EUR- kurs
obowiązujący na koniec poprzedniego roku obrotowego, do przeliczeń
danych bilansowych:31.12.2018 – 4,3000 PLN/EUR- średni
kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:


01.01 – 31.03.2019 – 4,29781 PLN/EUR


01.01 – 31.03.2018 – 4,1784 PLN/EUR


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
KrynicaVitamin_1QSr_2019_13-05-2019_FINAL.pdfKrynicaVitamin_1QSr_2019_13-05-2019_FINAL.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-13 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu
2019-05-13 Agnieszk Donica Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki