3,60 zł
2,56% 0,09 zł
KOPEX SA (KPX)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
skroc.srodr.spr.fin_3Q2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania:
KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
I. DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA .
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 651 300 838 470 149 080 201 628
III. Zysk / (Strata) z działalności operacyjnej -480 907 18 413 -110 078 4 428
IV. Zysk / (Strata) brutto -515 887 17 359 -118 084 4 174
V. Skonsolidowany zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -578 901 16 412 -132 508 3 947
VI. Skonsolidowany zysk (strata) netto razem -605 093 6 876 -138 503 1 653
VII. Zysk (Strata) netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej -605 302 6 082 -138 551 1 463
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 45 370 40 077 10 385 9 637
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -35 760 -114 325 -8 185 -27 492
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 976 49 067 -1 139 11 799
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 4 634 -25 181 1 061 -6 055
XII. Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
XIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -8,17 0,08 -1,87 0,02
XIV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) - - - -
stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
30.09.2016r. 31.12.2015r. 30.09.2016r. 31.12.2015r.
XV. Aktywa trwałe, razem 545 473 1 107 855 126 501 259 968
XVI. Aktywa obrotowe, razem 820 090 1 020 936 190 188 239 572
XVII. Aktywa, razem 1 414 635 2 128 792 328 069 499 541
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 904 335 1 026 433 209 725 240 862
XIX. Zobowiązania długoterminowe 28 689 41 052 6 653 9 633
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 775 787 855 809 179 913 200 823
XXI. Kapitał własny 495 677 1 102 359 114 953 258 679
XXII. Kapitał zakładowy 74 333 74 333 17 239 17 443
XXIII. Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,69 14,89 1,55 3,49
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
XXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) - - - -
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego:
XXVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 121 644 228 644 27 844 54 982
XXVIII. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej -112 593 47 065 -25 772 11 318
XXIX. Zysk (Strata) brutto -174 056 51 365 -39 841 12 352
XXX. Zysk (Strata) netto, razem -189 324 52 181 -43 335 12 548
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -511 -25 176 -117 -6 054
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 499 -15 973 3 090 -3 841
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 072 22 706 703 5 460
XXXIV. Przepływy pieniężne netto, razem 16 060 -18 443 3 676 -4 435
XXXV. Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
XXXVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -2,56 0,70 -0,59 0,17
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) - - - -
stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
30.09.2016r. 31.12.2015r. 30.09.2016r. 31.12.2015r.
XXXVIII. Aktywa trwałe, razem 751 763 950 649 174 342 223 078
XXXIX. Aktywa obrotowe, razem 209 811 193 674 48 657 45 447
XL. Aktywa, razem 970 008 1 144 323 224 955 268 526
XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 288 818 271 948 66 980 63 815
XLII. Zobowiązania długoterminowe 10 401 13 609 2 412 3 193
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 248 690 238 159 57 674 55 886
XLIV. Kapitał własny 681 190 872 375 157 975 204 711
XLV. Kapitał zakładowy 74 333 74 333 17 239 17 443
XLVI. Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,20 11,78 2,13 2,76
XLVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
XLIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
skróc.śródr.spr.fin_3Q2016.pdfskróc.śródr.spr.fin_3Q2016.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-29 Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu
2016-11-29 Magdalena Nawłoka Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl