25,4000 zł
-0,39% -0,1000 zł
Konsorcjum Stali SA (KST)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KS_Skonsolidowany_raport_kwartalny_QSr_3-2019_08.11.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
DANE ZE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 301 143 1 396 884 301 988 328 410
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 481 39 119 2 665 9 197
III. Zysk (strata) brutto 7 126 35 668 1 654 8 386
IV. Zysk (strata) netto 5 658 28 748 1 313 6 759
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 71 003 18 647 16 479 4 384
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -39 228 -13 852 -9 105 -3 257
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -27 315 -4 632 -6 340 -1 089
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 460 163 1 035 38
IX. Aktywa razem 801 258 801 969 183 203 186 504
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem 429 719 429 326 98 253 99 843
XI. Zobowiązania długoterminowe 49 509 17 358 11 320 4 037
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 363 232 389 643 83 051 90 615
XIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 371 539 372 643 84 950 86 661
XIV. Kapitał zakładowy 5 897 5 897 1 348 1 371
XV. Liczba akcji w sztukach 5 897 419 5 897 419 5 897 419 5 897 419
XVI. Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,38 7,64 0,78 1,8
XVII. Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,38 7,64 0,78 1,8
XVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/EUR) 63 64,12 14,4 15,01
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 63 64,12 14,4 15,01
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0 10 913 0 2 566
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0 1,85 0 0,44
XXII. Liczba akcji w sztukach objętych dywidendą 0 5 456 861 0 5 456 861
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (objęte dywidendą) 0 2 0 0,47
DANE ZE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 292 601 1 388 146 300 006 326 356
XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 643 38 861 2 702 9 136
XXVI. Zysk (strata) brutto 7 362 35 084 1 709 8 248
XXVII. Zysk (strata) netto 5 850 28 192 1 358 6 628
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 70 615 18 243 16 389 4 289
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -39 175 -13 754 -9 092 -3 234
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -26 765 -4 326 -6 212 -1 017
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem 4 675 163 1 085 38
XXXII. Aktywa razem 796 450 797 970 182 104 185 574
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem 423 178 423 787 96 757 98 555
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 48 454 17 358 11 079 4 037
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 358 887 385 275 82 058 89 599
XXXVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 373 271 374 183 85 346 87 019
XXXVII. Kapitał zakładowy 5 897 5 897 1 348 1 371
XXXVIII. Liczba akcji w sztukach 5 897 419 5 897 419 5 897 419 5 897 419
XXXIX. Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,39 7,55 0,79 1,78
XL. Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,39 7,55 0,79 1,78
XLI. Wartość księgowa na akcję (zł/EUR) 63,29 64,34 14,47 15,06
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 63,29 64,34 14,47 15,06
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda w zł 0 10 913 0 2 566
XLIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w ZŁ 0 1,85 0 0,44
XLV. Liczba akcji w sztukach objętych dywidendą 0 5 456 861 0 5 456 861
XLVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (objęte dywidendą) z zł 0 2 0 0,47


UWAGA: Wybrane dane ze skonsolidowanego
bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej)
prezentowane są na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego a dane
porównywalne, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), na
ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego, czyli na dzień 31 grudnia
2018 r. Poszczególne pozycje rachunku zysku i strat oraz przepływów
pieniężnych oraz dane porównywalne dotyczą trzech kwartałów odpowiednio
2019 i 2018 rPoszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu
przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.


Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat
oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według
kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych
przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.


Kurs minimalny w okresie 01.01.-30.09.2019
r. wystąpił dnia 01 lipca 2019 r., natomiast kurs maksymalny dnia 23
września 2019 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
KS_Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3-2019_08.11.2019.pdfKS_Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3-2019_08.11.2019.pdf KONSORCJUM STALI S.A. - Skonsolidowany kwartalny raport okresowy
QSr3/2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 JANUSZ SMOŁKA PREZES ZARZĄDU Janusz Smołka
2019-11-08 DARIUSZ BENDYKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU Dariusz Bendykowski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.