26,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Konsorcjum Stali SA (KST)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KS_Raport_polroczny_2019_Skrocone_SSF_22.08.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KS_Raport_polroczny_2019_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_22.08.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_o_Sprawozdaniu_I_pol._2019_SKONSOLID.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_o_Sprawozdaniu_I_pol._2019_JEDN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_2019_KSTAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
DANE ZE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 851 047 911 869 198 470 215 091
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 442 24 923 1 502 5 879
III. Zysk (strata) brutto 4 554 21 249 1 062 5 012
IV. Zysk (strata) netto 3 623 17 137 845 4 042
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 84 526 17 052 19 712 4 022
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -38 386 -14 201 -8 952 -3 350
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -47 296 -1 657 -11 030 -391
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 156 1 194 -270 282
IX. Aktywa razem 810 778 801 969 190 682 186 504
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem 441 274 429 326 103 780 99 843
XI. Zobowiązania długoterminowe 45 563 17 358 10 716 4 037
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 377 461 389 643 88 773 90 615
XIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 369 504 372 643 86 901 86 661
XIV. Kapitał zakładowy 5 897 5 897 1 387 1 371
XV. Liczba akcji w sztukach 5 897 419 5 897 419 5 897 419 5 897 419
XVI. Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,00 7,34 1,17 1,73
XVII. Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,00 7,34 1,17 1,73
XVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/EUR) 62,66 62,15 14,74 14,25
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 62,66 62,15 14,74 14,25
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0 10 913 0 2 574
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (zł) 0 1,85 0 0,44
XXII. Liczba akcji w sztukach objętych dywidendą 0 5 456 861 0 5 456 861
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję objętą dywidendą (zł) 0 2,00 0 0,47
DANE ZE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 846 158 906 642 197 330 213 858
XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 795 24 880 1 585 5 869
XXVI. Zysk (strata) brutto 5 006 21 084 1 167 4 973
XXVII. Zysk (strata) netto 3 996 16 966 932 4 002
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 84 379 16 817 19 678 3 967
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -38 357 -14 132 -8 945 -3 333
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -46 963 -1 491 -10 952 -352
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem -941 1 194 -219 282
XXXII. Aktywa razem 805 904 797 970 189 535 185 574
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem: 434 487 423 787 102 184 98 555
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 44 505 17 358 10 467 4 037
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 372 893 385 275 87 698 89 599
XXXVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 371 417 374 183 87 351 87 019
XXXVII. Kapitał zakładowy 5 897 5 897 1 387 1 371
XXXVIII. Liczba akcji w sztukach 5 897 419 5 897 419 5 897 419 5 897 419
XXXIX. Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,98 7,37 1,16 1,74
XL. Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,98 7,37 1,16 1,74
XLI. Wartość księgowa na akcję (zł/EUR) 62,98 62,44 14,44 14,32
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 62,98 62,44 14,44 14,32
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0 10 913 0 2 574
XLIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (zł) 0 1,85 0 0,43
XLV. Liczba akcji w sztukach objętych dywidendą 0 5 456 861 0 5 456 861
XLVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję objętą dywidendą (zł) 0 2,00 0 0,47


UWAGA: W powyższej tabeli wybrane dane ze
skonsolidowanego i jednostkowego bilansu (skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentowane są na
koniec bieżącego okresu sprawozdawczego a dane porównywalne, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w par. 68 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), na
ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego, czyli na dzień 31 grudnia
2018 r. Dane porównywalne do pozycji rachunku zysku i strat oraz
przepływów pieniężnych pochodzą z pierwszego półrocza 2018 r.Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych
przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień
okresu.


Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat
oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według
kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych
przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.


Kurs minimalny w okresie I półrocza 2019 r.
wystąpił dnia 28 czerwca 2019 r., natomiast kurs maksymalny dnia 25
lutego 2019 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
KS_Raport półroczny 2019_Skrócone SSF_22.08.2019.pdfKS_Raport półroczny 2019_Skrócone SSF_22.08.2019.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Konsorcjum
Stali SA za okres 01.01-30.06.2019 wraz ze śródrocznym skróconym
jednostkowym sprawozdaniem finansowym emitenta
KS_Raport półroczny 2019_Sprawozdanie Zarządu z działalności_22.08.2019.pdfKS_Raport półroczny 2019_Sprawozdanie Zarządu z działalności_22.08.2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Konsorcjum Stali SA za okres
01.01.-30.06.2019
Oświadczenie Zarządu o Sprawozdaniu_I pół. 2019_SKONSOLID.pdfOświadczenie Zarządu o Sprawozdaniu_I pół. 2019_SKONSOLID.pdf Oświadczenie Zarządu o śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym za 1 pół. 2019
Oświadczenie Zarządu o Sprawozdaniu_I pół. 2019_JEDN.pdfOświadczenie Zarządu o Sprawozdaniu_I pół. 2019_JEDN.pdf Oświadczenie Zarządu o śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu
finansowym za 1 pół. 2019
Raport z przeglądu 2019 KSTAL.pdfRaport z przeglądu 2019 KSTAL.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu SSF i JSF za 1 pół.2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-22 JANUSZ SMOŁKA PREZES ZARZĄDU Janusz Smołka
2019-08-22 DARIUSZ BENDYKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU Dariusz Bendykowski
2019-08-22 MARCIN MIŚTA CZŁONEK ZARZĄDU Marcin Miśta
2019-08-22 RAFAŁ STRZELCZYK CZŁONEK ZARZĄDU Rafał Strzelczyk
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.