REKLAMA

KOMPUTRONIK S.A.: wyniki finansowe

2022-12-15 18:39
publikacja
2022-12-15 18:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_30.09.2022-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_30.09.2022-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komputronik_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Komputronik__H1_FY2022-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KT_30092022_raport_z_przegladu_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KT_30092022_raport_z_przegladu_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_skonsolidowane_dane_EUR_30.09.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_jednostkowe_dane_EUR_30.09.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
skonsolidowane
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 880 002 798 528 186 900 175 435
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 069 10 544 1 714 2 316
III. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 17 189 1 263 3 651 277
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (24 042) (7 913) (5 106) (1 738)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 025 (955) 430 (210)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 176) (3 963) (1 736) (871)
VII. Przepływy pieniężne netto, razem (30 193) (12 831) (6 413) (2 819)
VIII. Aktywa razem 499 899 452 119 102 653 97 589
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 376 281 359 438 77 268 77 584
X. Zobowiazania długoterminowe 15 073 18 382 3 095 3 968
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 361 208 341 056 74 173 73 616
XII. Kapitał własny 123 618 92 681 25 385 20 005
XIII. Liczba akcji w szt 9 793 974 9 793 974 9 793 974 9 793 974
XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 1,76 0,13 0,37 0,03
XV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 1,76 0,13 0,37 0,03
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 12,62 9,46 2,59 2,04
XVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 12,62 9,46 2,59 2,04
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
jednostkowe
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 843 377 762 511 179 122 167 522
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 741 10 101 1 432 2 219
XXI. Zysk (strata) netto 10 584 3 804 2 248 836
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (25 570) (9 522) (5 431) (2 092)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 742 (985) 1 007 (216)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 756) (3 030) (1 647) (666)
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem (28 584) (13 537) (6 071) (2 974)
XXVI. Aktywa razem 476 196 437 927 97 786 94 525
XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 375 890 357 948 77 188 77 262
XXVIII. Zobowiazania długoterminowe 16 427 17 661 3 373 3 812
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 359 463 340 287 73 815 73 450
XXX. Kapitał własny 100 306 79 979 20 598 17 263
XXXI. Liczba akcji w szt 9 793 974 9 793 974 9 793 974 9 793 974
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 1,08 0,39 0,23 0,09
XXXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 1,08 0,39 0,23 0,09
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 10,24 8,17 2,10 1,76
XXXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 10,24 8,17 2,10 1,76
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF 30.09.2022-sig-sig-sig-sig.pdfSSF 30.09.2022-sig-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Komputronik na 30.09.2022r.
JSF 30.09.2022-sig-sig-sig-sig.pdfJSF 30.09.2022-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie finansowe Komputronik SA na 30.09.2022r.
Komputronik_Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik H1 FY2022-sig-sig-sig.pdfKomputronik_Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik H1 FY2022-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie z działalności GK Komputronik na 30.09.2022r.
KT_30092022_raport_z_przegladu_SSF.pdfKT_30092022_raport_z_przegladu_SSF.pdf Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
KT_30092022_raport_z_przegladu_JSF.pdfKT_30092022_raport_z_przegladu_JSF.pdf Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego
Wybrane skonsolidowane dane EUR 30.09.2022.pdfWybrane skonsolidowane dane EUR 30.09.2022.pdf Wybrane skonsolidowane dane EUR 30.09.2022
Wybrane jednostkowe dane EUR 30.09.2022.pdfWybrane jednostkowe dane EUR 30.09.2022.pdf Wybrane jednostkowe dane EUR 30.09.2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-15 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu
2022-12-15 Sebastian Pawłowski Wiceprezes Zarządu
2022-12-15 Anna Michalska Prokurent Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A - Zarządca Komputronik S.A.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki