REKLAMA

KOGENERA: wyniki finansowe

2022-11-22 08:05
publikacja
2022-11-22 08:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr3_2022_Grupa_Kapitalowa_KGN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.09.2022 r. i 01.01.-30.09.2021 r.
I. Przychody ze sprzedaży 1 178 528 961 144 251 391 210 847
II. Koszt własny sprzedaży (1 043 893) (826 935) (222 672) (181 405)
III. Przychody z tytułu rekompensat KDT 3 074 5 039 656 1 105
IV. Zysk na działalności operacyjnej 79 134 88 934 16 880 19 510
V. Zysk przed opodatkowaniem 97 556 87 447 20 810 19 183
VI. Zysk netto 77 932 69 168 16 624 15 173
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 76 546 68 496 16 328 15 026
VIII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 1 386 672 296 147
IX. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EURO) 5,14 4,60 1,10 1,01
X. Inne całkowite dochody netto 2 750 3 758 587 824
XI. Całkowite dochody ogółem 80 682 72 926 17 211 15 997
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.09.2022 r. i 01.01.-30.09.2021 r.
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 191 287 144 376 40 803 31 672
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (199 691) (243 579) (42 596) (53 434)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 714) 92 107 (2 072) 20 206
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2022 r. i 31.12.2021 r.
XV. Aktywa trwałe 2 096 134 2 005 650 430 436 436 068
XVI. Aktywa obrotowe 995 101 1 201 207 204 341 261 166
XVII. Aktywa razem 3 091 235 3 206 857 634 777 697 234
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 625 899 683 626 128 527 148 634
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 643 021 776 830 132 043 168 898
XX. Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 814 125 1 739 633 372 526 378 231
XXI. Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 8 190 6 768 1 681 1 471
XXII. Kapitał własny razem 1 822 315 1 746 401 374 207 379 702
XXIII. Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
XXIV. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 122,30 117,21 25,11 25,48
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.09.2022 r. i 01.01.-30.09.2021 r.
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.09.2022 r. i 01.01.-30.09.2021 r.
XXV. Przychody ze sprzedaży 753 096 591 662 160 643 129 793
XXVI. Koszt własny sprzedaży (731 699) (526 991) (156 078) (115 606)
XXVII. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej (15 978) 34 831 (3 408) 7 641
XXVIII. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (10 636) 33 836 (2 269) 7 423
XXIX. Zysk/(strata) netto (8 699) 27 142 (1 856) 5 954
XXX. Inne całkowite dochody netto 521 528 111 116
XXXI. Całkowite dochody ogółem (8 178) 27 670 (1 745) 6 070
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.09.2022 r. i 01.01.-30.09.2021 r.
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 131 580 122 036 28 067 26 771
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (140 271) (193 638) (29 921) (42 478)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 063) 63 394 (1 933) 13 907
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2022 r. i 31.12.2021 r.
XXXV. Aktywa trwałe 1 603 845 1 544 596 329 345 335 826
XXXVI. Aktywa obrotowe 476 362 663 455 97 820 144 248
XXXVII. Aktywa razem 2 080 207 2 208 051 427 165 480 074
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 176 848 184 628 36 315 40 142
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 456 845 563 963 93 812 122 617
XL. Kapitał własny 1 446 514 1 459 460 297 038 317 315


Kursy wymiany zastosowane do przeliczenia
wybranych danych finansowych:• pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30
września 2022 roku - 4,8698• pozycje sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30
września 2022 roku - 4,6880• pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31
grudnia 2021 roku - 4,5994• pozycje sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30
września 2021 roku - 4,5585


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr3_2022_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdfQSr3_2022_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej KOGENERACJA S.A. za III kwartał 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-22 Andrzej Jedut Przezes Zarządu
2022-11-22 Krzysztof Kryg Wiceprzezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki