85,74 zł
1,30% 1,10 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Qsr_1_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Qsr_1_2018_eng.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
data przekazania:
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SA Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
59-301 Lubin
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 48
(ulica) (numer)
(+48) 76 7478 200 (+48) 76 7478 500
(telefon) (fax)
ir@kghm.com www.kghm.com
(e-mail) (www)
6920000013 390021764
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
DANE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
I. Przychody z umów z klientami 4 266 4 911 1 021 1 145
II. Zysk netto ze sprzedaży 659 1 074 158 250
III. Zysk przed opodatkowaniem 661 1 031 158 240
IV. Zysk netto 439 710 105 166
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 439 710 105 166
VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące - - - -
VII. Pozostałe całkowite dochody netto ( 103) 150 ( 25) 34
VIII. Łączne całkowite dochody 336 860 80 200
IX. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 337 863 80 201
X. Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące ( 1) ( 3) - ( 1)
XI. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
XII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2,20 3,55 0,53 0,83
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( 11) 458 ( 3) 107
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 678) ( 650) ( 162) ( 152)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 608 ( 26) 146 ( 6)
XVI. Przepływy pieniężne netto razem ( 81) ( 218) ( 19) ( 51)
I kwartał 2018 rok 2017 I kwartał 2018 rok 2017
XVII. Aktywa trwałe 26 735 26 515 6 353 6 357
XVIII. Aktywa obrotowe 8 169 7 607 1 941 1 824
XIX. Aktywa razem 34 904 34 122 8 294 8 181
XX. Zobowiązania długoterminowe 10 774 10 878 2 560 2 608
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 5 929 5 459 1 409 1 309
XXII. Kapitał własny 18 201 17 785 4 325 4 264
XXIII. Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 18 111 17 694 4 304 4 242
XXIV. Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 90 91 21 22
DANE DOTYCZĄCE KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2018 I kwartał 2017
I. Przychody z umów z klientami 3 206 3 896 767 908
II. Zysk netto ze sprzedaży 520 1 065 124 248
III.Zysk przed opodatkowaniem 727 1 104 174 257
IV. Zysk netto 530 805 127 188
V. Pozostałe całkowite dochody netto ( 124) 40 ( 30) 9
VI. Łączne całkowite dochody 406 845 97 197
VII. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 2,65 4,03 0,64 0,94
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( 82) 547 ( 20) 128
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 608) ( 651) ( 146) ( 152)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 661 ( 8) 157 ( 2)
XII. Przepływy pieniężne netto razem ( 29) ( 112) ( 8) ( 26)
I kwartał 2018 rok 2017 I kwartał 2018 rok 2017
XIII. Aktywa trwałe 25 056 25 071 5 954 6 011
XIV. Aktywa obrotowe 6 424 5 876 1 526 1 409
XV. Aktywa razem 31 480 30 947 7 480 7 420
XVI. Zobowiązania długoterminowe 8 997 9 052 2 138 2 170
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 054 4 639 1 201 1 112
XVIII. Kapitał własny 17 429 17 256 4 141 4 138
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Qsr_1_2018.pdfQsr_1_2018.pdf Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2018
Qsr_1_2018_eng.pdfQsr_1_2018_eng.pdf Consolidated quarterly report QSr 1/2018 - translation

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-15 Rafał Pawełczak Prezes Zarządu
2018-05-15 Stefan Świątkowski Wiceprezes Zarządu
2018-05-15 Łukasz Stelmach Dyrektor Naczelny
Centrum Usług Księgowych
Główny Księgowy
KGHM Polska Miedź S.A.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl