90,22 zł
-2,23% -2,06 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Skorygowany_raport_psr_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Amended_report_psr_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
data przekazania:
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SA Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
59-301 Lubin
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 48
(ulica) (numer)
(+48) 76 7478 200 (+48) 76 7478 500
(telefon) (fax)
ir@kghm.com www.kghm.com
(e-mail) (www)
6920000013 390021764
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
dane dotyczące skorygowanego półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
I. Przychody ze sprzedaży 9 713 8 456 2 287 1 930
II. Zysk netto ze sprzedaży 1 877 1 118 442 255
III. Zysk przed opodatkowaniem 1 649 683 388 156
IV. Zysk netto 1 054 298 248 68
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 051 296 247 68
VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 3 2 1 -
VII. Pozostałe całkowite dochody netto 333 61 78 14
VIII. Łączne całkowite dochody 1 387 359 326 82
IX. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 390 345 327 79
X. Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące ( 3) 14 ( 1) 3
XI. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
XII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 5,26 1,48 1,24 0,34
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 192 1 331 281 304
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 1 447) ( 2 051) ( 341) ( 468)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 164) 938 ( 39) 214
XVI. Przepływy pieniężne netto razem ( 419) 218 ( 99) 50
I półrocze 2017 rok 2016 I półrocze 2017 rok 2016
XVII. Aktywa trwałe 26 728 27 202 6 323 6 149
XVIII. Aktywa obrotowe 6 773 6 240 1 603 1 410
XIX. Aktywa razem 33 501 33 442 7 926 7 559
XX. Zobowiązania długoterminowe 10 483 11 665 2 480 2 637
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 5 919 5 866 1 400 1 326
XXII. Kapitał własny 17 099 15 911 4 046 3 596
XXIII. Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 16 963 15 772 4 014 3 565
XXIV. Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 136 139 32 31
dane dotyczące półrocznego skróconego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
I półrocze 2017 I półrocze 2016 I półrocze 2017 I półrocze 2016
I. Przychody ze sprzedaży 7 701 6 540 1 813 1 493
II. Zysk netto ze sprzedaży 1 735 1 012 408 231
III. Zysk przed opodatkowaniem 1 829 1 032 431 236
IV. Zysk netto 1 310 668 308 152
V. Pozostałe całkowite dochody netto 140 ( 47) 33 ( 11)
VI. Łączne całkowite dochody 1 450 621 341 141
VII. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 6,55 3,34 1,54 0,76
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 800 1 042 188 238
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 1 226) ( 1 797) ( 289) ( 410)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 87 961 20 219
XII. Przepływy pieniężne netto razem ( 339) 206 ( 81) 47
I półrocze 2017 rok 2016 I półrocze 2017 rok 2016
XIII. Aktywa trwałe 25 458 25 594 6 023 5 785
XIV. Aktywa obrotowe 5 270 4 506 1 247 1 019
XV. Aktywa razem 30 728 30 100 7 270 6 804
XVI. Zobowiązania długoterminowe 8 358 9 245 1 978 2 090
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 220 4 955 1 235 1 120
XVIII. Kapitał własny 17 150 15 900 4 057 3 594
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 32/2017 z dnia 2017-11-09 o treści:Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.


Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr
28/2017 r., informuje, że w dniu dzisiejszym zostanie przekazany
skorygowany skonsolidowany raport półroczny PSr za I półrocze 2017 r.
Korekta raportu jest konsekwencją korekty osądu w zakresie waluty
funkcjonalnej spółki zależnej Future 1 Sp. z o.o. i jej zmiany ze
złotego polskiego (PLN) na dolara amerykańskiego (USD) dla celów
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.


Wpływ powyższej zmiany na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I
półrocze 2017 w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco:


–wzrost zysku netto z kwoty 494 mln PLN do kwoty 1 054 mln PLN - zmiana
w kwocie 560 mln PLN,


–zmniejszenie pozostałych całkowitych dochodów z kwoty 981 mln PLN do
kwoty 333 mln PLN - zmiana w kwocie 648 mln PLN ,


–zmniejszenie aktywa z tytułu podatku odroczonego z kwoty 460 mln PLN do
kwoty 372 mln PLN - zmiana w kwocie 88 mln PLN.


Podstawa prawna: § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z
późniejszymi zmianami)


Amendment of the consolidated half-year report for the first half of 2017


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A., in reference to
regulatory filing no. 28/2017, announces that an amended consolidated
half-year report PSr for the first half of 2017 will be published today.
The amendment of the report is a result of the correction of the
judgment on the functional currency of the subsidiary Future 1 Sp. z
o.o. and its change from the Polish zloty (PLN) to the US dollar (USD)
for the purposes of the consolidated financial statements.


Below, we present in brief the impact of the aforementioned change on
the consolidated half-year report for the first half of 2017:


– an increase in profit for the period from PLN 494 million to PLN 1 054
million – a change in the amount of PLN 560 million,


– a decrease in other comprehensive income from PLN 981 million to PLN
333 million – a change in the amount of PLN 648 million,


– a decrease in deferred tax assets from PLN 460 million to PLN 372
million – a change in the amount of PLN 88 million.


Legal basis: § 6 sec. 4 of the Decree of the Minister of Finance dated
19 February 2009 regarding current and periodic information published by
issuers of securities and conditions for recognising as equivalent
information required by the laws of a non-member state (unified text:
Journal of Laws 2014.133 with subsequent amendments)


Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skorygowany_raport_psr_2017.pdfSkorygowany_raport_psr_2017.pdf Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017 (skorygowany)
Amended_report_psr_2017.pdfAmended_report_psr_2017.pdf Consolidated half-year report PSr 2017 (amended)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-09 Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu
2017-11-09 Ryszard Jaśkowski Wiceprezes Zarządu
2017-11-09 Michał Jezioro Wiceprezes Zarządu
2017-11-09 Rafał Pawełczak Wiceprezes Zarządu
2017-11-09 Stefan Świątkowski Wiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
2017-11-09 Łukasz Stelmach Dyrektor Naczelny
Centrum Usług Księgowych
Główny Księgowy
KGHM Polska Miedź S.A.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl