REKLAMA

IQ PARTNERS S.A.: wyniki finansowe

2019-11-15 17:09
publikacja
2019-11-15 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
IQ_Partners_QSr_Q32019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży 350 241 81 57
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 378) (2 139) (552) (503)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (2 148) 444 (499) 104
IV. Zysk (strata) netto (1 979) 304 (459) 71
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (651) (838) (151) (197)
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 979 120 227 28
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (349) 707 (81) 166
VIII. Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (21) (11) (5) (3)
IX. średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 353 000 22 353 000 22 353 000 22 353 000
X. Zysk/strata na akcje w trakcie okresu (wyrażona w złotych na jedną akcję) -0,0885 0,0136 -0,0205 0,0032
na 30.09.2019 na 31.12.2018 na 30.09.2019 na 31.12.2018
XI. Aktywa trwałe 1 965 2 101 449 489
XII. Aktywa obrotowe 9 477 12 127 2 167 2 820
XIII. Aktywa, razem 11 442 14 228 2 616 3 309
XIV. Zobowiązania długoterminowe 860 990 197 230
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 762 5 626 1 089 1 308
XVI. Kapitał własny 5 820 7 612 1 331 1 770
XVII. Kapitał podstawowy 22 353 22 353 5 111 5 198
XVIII. Pasywa, razem 11 442 14 228 2 616 3 309
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł) 0,2604 0,3405 0,0595 0,0792
Wybrane jednostkowe dane finansowe 01-09.2019 01-09.2018 01-09.2019 01-09.2018
XX. Przychody ze sprzedaży 128 128 30 30
XXI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (553) (664) (128) (156)
XXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 460) (1 065) (339) (250)
XXIII. Zysk (strata) netto (1 367) (1 348) (317) (317)
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (526) (460) (122) (108)
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - - - -
XXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 527 459 122 108
XXVII. Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 (1) 0 (0)
XXVIII. średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 353 000 22 353 000 22 353 000 22 353 000
XXIX. Zysk/strata na akcje w trakcie okresu (wyrażona w złotych na jedną akcję) -0,0612 -0,0603 -0,0142 -0,0142
na 30.09.2019 na 31.12.2018 na 30.09.2019 na 31.12.2018
XXX. Aktywa trwałe 14 032 14 746 3 208 3 429
XXXI. Aktywa obrotowe 131 77 30 18
XXXII. Aktywa, razem 14 163 14 823 3 238 3 447
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 7 290 6 583 1 667 1 531
XXXV. Kapitał własny 6 873 8 240 1 571 1 916
XXXVI. Kapitał podstawowy 22 353 22 353 5 111 5 198
XXXVII. Pasywa, razem 14 163 14 823 3 238 3 447
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł) 0,3075 0,3686 0,0703 0,0857


Wybrane dane finansowe zostały zaprezentowane w skróconych
sprawozdaniach finansowych za III kwartał 2019 roku. Poniżej zostały
przedstawione kursy walut zastosowane do przeliczenia wybranych pozycji
finansowych:III kwartał 2019 - średni kurs w okresie 4,3088, kurs na
ostatni dzień okresu 4,3736III kwartał 2018 - średni kurs w
okresie 4,2535, kurs na ostatni dzień okresu 4,2714Wybrane
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z zysków i
strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną poniżej
metodą przeliczania.Dane dotyczące wybranych pozycji
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu ogłoszonego
przez NBP:- na dzień 30.09.2019r. - kurs 1 euro wynosił 4,3736 zł,-
na dzień 31.12.2018r. - kurs 1 euro wynosił 4,3000 zł.Poszczególne
pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania
z przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursów stanowiących
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie sprawozdawczym:- kurs średni w okresie 01-09.2019r.
wynosił 1 euro = 4,3088 zł,- kurs średni w okresie
01-09.2018r. wynosił 1 euro = 4,2535 zł.Przeliczenia
dokonano zgodnie ze wskazanymi powyżej kursami wymiany przez podzielenie
wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
IQ Partners_QSr_Q32019.pdfIQ Partners_QSr_Q32019.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za III kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Maciej Hazubski Prezes Zarządu Maciej Hazubski
2019-11-15 Wojciech Przyłęcki Wiceprezes Zarządu Wojciech Przyłęcki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki