REKLAMA

INTERCARS: wyniki finansowe

2022-11-17 17:25
publikacja
2022-11-17 17:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QsR_-_Inter_Cars_3Q2022-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 930 882 8 752 382 2 331 673 1 920 014
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 765 270 614 828 163 240 134 875
III. Zysk (strata) brutto 681 112 591 599 145 288 129 779
IV. Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominujacą 543 304 473 861 115 892 103 951
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (170 468) (32 488) (36 363) (7 127)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (125 986) (52 171) (26 874) (11 445)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 376 220 102 144 80 252 22 407
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 79 765 17 485 17 015 3 835
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 38,35 33,45 8,18 7,34
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 38,35 33,45 8,18 7,34
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021
XI. Aktywa, razem 8 630 351 6 282 666 1 772 219 1 365 975
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 989 533 3 192 982 1 024 587 694 217
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 350 022 1 075 932 277 223 233 929
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 3 639 511 2 117 050 747 364 460 288
XV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 3 640 818 3 089 684 747 632 671 758
XVI. Kapitał zakładowy 28 336 28 336 5 819 6 161
XVII. Liczba akcji (w szt.) 14 168 100 14 168 100 14 168 100 14 168 100
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 256,97 218,07 52,77 47,41
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 256,97 218,07 52,77 47,41
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 1,42 1,42 0,31 0,31
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 408 120 6 010 183 1 580 230 1 318 456
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 561 115 395 266 119 692 86 710
XXIII. Zysk (strata) brutto 553 582 416 398 118 085 91 345
XXIV. Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominujacą 454 349 340 108 96 917 74 610
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (442 552) (117 575) (94 401) (25 792)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 21 271 22 576 4 537 4 953
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 436 796 110 866 93 173 24 321
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 15 515 15 867 3 309 3 481
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 32,07 24,01 6,84 5,27
XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 32,07 24,01 6,84 5,27
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021
XXXI. Aktywa, razem 6 734 000 4 912 877 1 382 808 1 068 156
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 047 232 2 660 339 831 088 578 410
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 862 262 739 493 177 063 160 780
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 3 184 970 1 920 846 654 025 417 630
XXXV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 2 686 768 2 252 538 551 720 489 746
XXXVI. Kapitał zakładowy 28 336 28 336 5 819 6 161
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 14 168 100 14 168 100 14 168 100 3 080 424
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 189,64 158,98 38,94 34,57
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 189,64 158,98 38,94 34,57
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 1,42 1,42 0,29 0,31
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QsR - Inter_Cars_3Q2022-sig-sig-sig.pdfQsR - Inter_Cars_3Q2022-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 3 kwartały 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-17 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2022-11-17 Piotr Zamora Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki