REKLAMA

INTERBUD-LUBLIN S.A.: wyniki finansowe

2022-09-21 18:57
publikacja
2022-09-21 18:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GK_Interbud_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Interbud_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF__30.06.2022-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_30.06.2022_-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody ze sprzedaży 41 818,67 188,70 9 007,40 41,50
II. Koszty działalności operacyjnej 36 883,46 165,10 7 944,40 36,31
III. Zysk ze sprzedaży 4 935,21 23,60 1 063,00 5,19
IV. Zysk z działalności operacyjnej 1 322,23 -1 010,20 284,80 -222,16
V. Zysk przed opodatkowaniem 2 932,29 -1 223,79 631,59 -269,13
VI. Zysk netto 2 401,23 -985,66 517,20 -216,76
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 502,31 -1 895,19 3 339,07 -416,78
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 40,00 2 022,73 8,62 444,83
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 962,75 -3 670,15 -3 007,46 -807,12
X. Przepływy pieniężne netto razem 1 579,57 -3 542,61 340,23 -779,08
kolumna 1 - stan na 30.06.2022
kolumna 2 - stan na 31.12.2021
kolumna 3 - stan na 30.06.2022
kolumna 4 - stan na 31.12.2021
XI. Aktywa trwałe 2 250,31 2 016,12 480,77 438,34
XII. Aktywa obrotowe 24 788,04 61 877,03 5 295,91 13 453,28
XIII. Aktywa razem 27 038,35 63 893,14 5 776,68 13 891,63
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33 939,99 73 196,02 7 251,21 15 914,25
XV. Zobowiązania długoterminowe 4 560,69 13 521,32 974,38 2 939,80
XVI. Zobowiązania Krótkoterminowe 29 379,30 59 674,69 6 276,82 12 974,45
XVII. Kapitał własny -6 901,65 -9 302,87 -1 474,52 -2 022,63
XVIII. Kapitał zakładowy 701,60 701,60 149,90 152,54
XIX. Pasywa razem 27 038,35 63 893,14 5 776,68 13 891,63
XX. Liczba akcji (w tys szt.) 7 016,00 7 016,00 7 016,00 7 016,00
XXI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,34 -0,14 0,07 -0,03
XXII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_ 0,34 -0,14 0,07 -0,03
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ -0,98 -1,33 -0,21 -0,29
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ -0,98 -1,33 -0,21 -0,29
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _ w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF GK Interbud I półrocze 2022.pdfSSF GK Interbud I półrocze 2022.pdf
Interbud Sprawozdanie Zarzadu z działalnosci_1H2022.pdfInterbud Sprawozdanie Zarzadu z działalnosci_1H2022.pdf
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_ 30.06.2022-sig.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_ 30.06.2022-sig.pdf
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_30.06.2022_-sig.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_30.06.2022_-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-21 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2022-09-21 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki