INGBSK: wyniki finansowe

2020-05-08 07:08
publikacja
2020-05-08 07:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
pol_SPR_FIN_31_03_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
eng_SPR_FIN_31_03_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek 1 386,6 1 263,1 315,4 293,9
II. Przychody z tytułu prowizji 460,6 399,6 104,8 93,0
III. Wynik na działalności podstawowej 1 558,3 1 386,4 354,5 322,6
IV. Wynik brutto 377,0 438,0 85,8 101,9
V. Wynik netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 267,3 324,5 60,8 75,5
VI. Przepływy pieniężne netto 564,8 538,5 128,5 125,3
VII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,05 2,49 0,5 0,6
VIII. Aktywa razem 171 241,6 158 610,7 37 616,5 37 245,7
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 17 341,0 15 223,3 3 809,3 3 574,8
X. Kapitał zakładowy 130,1 130,1 28,6 30,6
XI. Liczba akcji 130 100 000 130 100 000
XII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 133,29 117,01 29,3 27,5
XIII. Łączny współczynnik kapitałowy (w %) 15,8% 16,9%


Wybrane dane finansowe za skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej (punkty VIII-XII) oraz łączny współczynnik kapitałowy
zaprezentowano na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku
obrotowego.Wartości w EUR są wykazane w milionach.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
pol_SPR_FIN_31 03 2020.pdfpol_SPR_FIN_31 03 2020.pdf Sprawozdanie kwartalne za I kwartał 2020 - wersja polska
eng_SPR_FIN_31 03 2020.pdfeng_SPR_FIN_31 03 2020.pdf Sprawozdanie kwartalne za I kwartał 2020 - wersja angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-08 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki