REKLAMA

IMPERA ASI S.A.: Rejestracja zmian statutu Impera Capital ASI S.A.

2020-09-22 17:03
publikacja
2020-09-22 17:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-22
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA ASI S.A.
Temat
Rejestracja zmian statutu Impera Capital ASI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Impera Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 22 września 2020 roku powziął informacje na podstawie aktualnej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 września 2020 r. zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2020 roku. O podjęciu m.in. ww. uchwały Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2020 w dniu 19 sierpnia 2020 r.
W wyniku dokonanej zmiany artykuł 19 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
„Artykuł 19
19.1 Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej Kadencji. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2019 r. wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021.
19.2 W przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej lub śmierci członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić wyłącznie jeden członek powołany w trybie niniejszego postanowienia. Dokooptowanego członka Rady Nadzorczej zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie, a kadencja takiego członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku niezatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie, jego kadencja wygasa wraz z zamknięciem obrad wskazanego Walnego Zgromadzenia. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał, w których podejmowaniu brał udział.”

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-22 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2020-09-22 Adam Wojacki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki