REKLAMA

HYDROTOR: wyniki finansowe

2021-04-30 17:36
publikacja
2021-04-30 17:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_Finansowe_Hydrotor_SA_noty_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_HDR_i_GK_HDR_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_na_temat_informacji_niefinansowych.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania_PHS_Hydrotor_S.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_2020rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Komitet_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 60 642 66 534 13 554 15 467
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 648 2 306 368 536
III. Zysk (strata) brutto 3 319 6 273 742 1 458
IV. Zysk (strata) netto 3 518 5 753 786 1 337
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 284 5 273 928 1 238
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 761 (5 693) 598 (1 337)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 354) (877) (1 160) (206)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 691 (1 297) 366 (305)
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,47 2,40 0,33 0,56
X. Aktywa, razem 116 645 110 272 25 276 25 895
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 899 30 051 6 262 7 057
XII. Zobowiązania długoterminowe 16 963 16 195 3 676 3 803
XIII. w tym dotacje długoterminowe 9 634 10 396 2 088 2 441
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 936 13 856 2 586 3 254
XV. w tym dotacje krótkoterminowe 1 628 1 434 353 337
XVI. Kapitał własny 87 746 80 221 19 014 18 838
XVII. Kapitał zakładowy 4 797 4 797 1 039 1 126
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 2 398 300 2 398 300 2 398 300 2 398 300
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 36,59 33,45 7,93 7,85
XX. EBITDA 7 907 8 129 1 767 1 890
XXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,47 2,40 0,32 0,56
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Finansowe Hydrotor SA noty 2020.pdfSprawozdanie Finansowe Hydrotor SA noty 2020.pdf Sprawozdanie finansowe za 2020 r. całkowitych dochodów; sytuacji finansowej; przepływów pieniężnych; zmian w kapitale; dodatkowe informacje w tym: wybrane dane finansowe, zasady rachunkowości, noty objaśniające
Sprawozdanie z działalnosci HDR i GK HDR 2020.pdfSprawozdanie z działalnosci HDR i GK HDR 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Hydrotor SA i Grupy kapitałowej za 2020 r.; list Prezesa Zarządu; oświadczenie o rzetelności; oświadczenie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2020 r.
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.pdfOświadczenie na temat informacji niefinansowych.pdf Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
sprawozdanie z badania PHS Hydrotor S.A.pdfsprawozdanie z badania PHS Hydrotor S.A.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020rok.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020rok.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Hydrotro SA
Oświadczenie Rady Nadzorczej.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Przepisów związanych z Komitetem Audytu
Sprawozdanie z działalności Komitet Audytu.pdfSprawozdanie z działalności Komitet Audytu.pdf Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2020 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Mariusz Lewicki Prezes Zarządu
2021-04-30 Wiesław Wruck Członek Zarządu
2021-04-30 Stanisław Drewczyński Członek Zarzadu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Marek Kozłowski Główny Ksiegowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki