65,1000 zł
0,15% 0,1000 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1_BHW_Sprawozdanie_z_badania_jednostkowe_SF_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_List_Prezesa_Raport_Roczny_2018_Bank.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_sprawozdanie_finansowe_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_Ocena_Rady_Nadzorczej_-_para_70_i_71_Rozp_o_raportach_biezacych.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_Ocena_Rady_Nadzorczej_dot_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8_Informacja_Zarzadu_dot_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody z tytułu odsetek oraz o podobnym charakterze 1 303 310 1 350 155 292 616 318 080
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 603 439 609 283 141 423 143 540
III. Zysk brutto 842 273 700 340 197 397 164 992
IV. Zysk netto 653 119 537 102 153 066 126 535
V. Całkowite dochody 745 025 742 580 174 606 174 943
VI. Zmiana stanu środków pieniężnych 6 960 340 (158 277) 1 631 240 (37 288)
VII. Aktywa razem 49 242 024 42 863 964 11 451 633 10 276 910
VIII. Zobowiązania wobec banków 1 402 124 1 568 261 326 075 376 001
IX. Zobowiązania wobec klientów 38 395 885 32 172 441 8 929 276 7 713 549
X. Kapitał własny 7 007 052 6 874 618 1 629 547 1 648 234
XI. Kapitał zakładowy 522 638 522 638 121 544 125 306
XII. Liczba akcji (w szt.) 130 659 600 130 659 600 130 659 600 130 659 600
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 53,63 52,61 12,47 12,61
XIV. Łączny współczynnik wypłacalności (w %) 16,5 17,6 16,5 17,6
XV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 5,00 4,11 1,17 0,97
XVI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro) 5,00 4,11 1,17 0,97
XVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 3,74 4,11 0,87 0,99


*Przedstawione
wskaźniki dotyczą odpowiednio: zadeklarowanej dywidendy z podziału zysku
za 2018 rok oraz wypłaconej w 2018 roku dywidendy z podziału zysku za
2017 rok. **Kursy
użyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej wg średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000
zł (na dzień 31 grudnia 2017 roku: 4,1709 zł); pozycje rachunku zysków i
strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
NBP na koniec każdego miesiąca 2018 roku – 4,2669 zł (2017 roku: 4,2447
zł).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1 BHW Sprawozdanie z badania jednostkowe SF 2018.pdf1 BHW Sprawozdanie z badania jednostkowe SF 2018.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Banku Handlowego w Warszawie S.A.
2 List Prezesa_Raport Roczny 2018_Bank.pdf2 List Prezesa_Raport Roczny 2018_Bank.pdf Pismo Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
3 sprawozdanie finansowe_2018.pdf3 sprawozdanie finansowe_2018.pdf Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku
4 sprawozdanie z dzialalnosci_2018.pdf4 sprawozdanie z dzialalnosci_2018.pdf Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitalowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2018 roku
5 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.pdf5 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitalowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
6 Ocena Rady Nadzorczej - para 70 i 71 Rozp o raportach bieżących.pdf6 Ocena Rady Nadzorczej - para 70 i 71 Rozp o raportach bieżących.pdf Ocena Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A - par 70 i 71 Rozporządzenie o raportach bieżących
7 Ocena Rady Nadzorczej dot sprawozdan.pdf7 Ocena Rady Nadzorczej dot sprawozdan.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca Sprawozdań Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitalowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
8 Informacja Zarzadu dot wyboru firmy audytorskiej.pdf8 Informacja Zarzadu dot wyboru firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-21 Sławomir S. Sikora Prezes Zarządu
2019-03-21 Natalia Bożek Wiceprezes Zarządu
2019-03-21 Maciej Kropidłowski Wiceprezes Zarządu
2019-03-21 David Mouillé Wiceprezes Zarządu
2019-03-21 Barbara Sobala Wiceprezes Zarządu
2019-03-21 James Foley Członek Zarządu
2019-03-21 Katarzyna Majewska Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.