REKLAMA

GRUPA LOTOS: wyniki finansowe

2020-10-29 18:02
publikacja
2020-10-29 18:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_Kapitalowa_LOTOS_Kwartalny_raport_finansowy_3_kw._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Kapitalowa_LOTOS_Wybrane_dane_finansowe_3kw._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Kapitalowa_LOTOS_Komentarz_Zarzadu_i_informacje_dodatkowe_3kw._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Grupa Kapitałowa LOTOS w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
III. Przychody ze sprzedaży 15.705,0 22.280,8 3.535,6 5.171,2
IV. Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (1.414,2) 1.517,3 (318,4) 352,2
V. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (1.717,2) 1.121,4 (386,6) 260,3
VI. Zysk/(Strata) netto (1.138,7) 798,9 (256,3) 185,4
VII. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej (1.138,7) 798,9 (256,3) 185,4
VIII. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym - - - -
IX. Całkowite dochody/(straty) ogółem (1.064,8) 795,4 (239,7) 184,6
X. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej (1.064,8) 795,4 (239,7) 184,6
XI. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym - - - -
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.731,2 1.997,3 389,7 463,6
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (735,5) (254,4) (165,6) (59,0)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (918,7) (1.354,4) (206,8) (314,3)
XV. Przepływy pieniężne netto razem 77,0 388,5 17,3 90,2
XVI. Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (6,16) 4,32 (1,39) 1,00
XVII. Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (6,16) 4,32 (1,39) 1,00
XVIII. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
XIX. Stan na Stan na Stan na Stan na
XX. 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XXI. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XXII. Aktywa razem 21.039,6 23.672,1 4.647,8 5.558,8
XXIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11.465,6 12.715,3 2.532,8 2.985,9
XXIV. Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0,0 0,0
XXV. Kapitał własny razem 11.465,7 12.715,4 2.532,8 2.985,9
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXVI. mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR
XXVII. 9 miesięcy 9 miesięcy 9 miesięcy 9 miesięcy
XXVIII. zakończone zakończone zakończone zakończone
XXIX. 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019
XXX. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXXI. Przychody ze sprzedaży 13.342,0 19.930,4 3.003,6 4.625,7
XXXII. Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (1.396,2) 682,2 (314,3) 158,3
XXXIII. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (1.146,0) 781,1 (258,0) 181,3
XXXIV. Zysk/(Strata) netto (877,7) 693,5 (197,6) 161,0
XXXV. Całkowite dochody/(straty) ogółem (770,1) 675,3 (173,4) 156,7
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 344,5 876,9 77,6 203,5
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 141,1 155,0 31,8 36,0
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (597,2) (1.139,5) (134,5) (264,5)
XXXIX. Przepływy pieniężne netto razem (111,6) (107,6) (25,1) (25,0)
XL. Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (4,75) 3,75 (1,07) 0,87
XLI. Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (4,75) 3,75 (1,07) 0,87
XLII. mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR
XLIII. Stan na Stan na Stan na Stan na
XLIV. 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XLV. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XLVI. Aktywa razem 14.604,8 16.475,6 3.226,3 3.868,9
XLVII. Kapitał własny 9.384,3 10.339,3 2.073,1 2.427,9


W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe"
na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni
kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczyna
dzień 30.09.2020 1 EUR = 4,5268 PLNna dzień 31.12.2019 1 EUR =
4,2585 PLNPozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs
stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na
ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:


9 miesięcy zakończone 30.09.2020 1 EUR = 4,4420 PLN9
miesięcy zakończone 30.09.2019 1 EUR = 4,3086 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa Kapitałowa LOTOS Kwartalny raport finansowy 3 kw. 2020.pdfGrupa Kapitałowa LOTOS Kwartalny raport finansowy 3 kw. 2020.pdf Grupa Kapitałowa LOTOS Kwartalny raport finansowy 3 kw. 2020
Grupa Kapitałowa LOTOS Wybrane dane finansowe 3kw. 2020.pdfGrupa Kapitałowa LOTOS Wybrane dane finansowe 3kw. 2020.pdf Grupa Kapitałowa LOTOS Wybrane dane finansowe 3kw. 2020
Grupa Kapitałowa LOTOS Komentarz Zarządu i informacje dodatkowe 3kw. 2020.pdfGrupa Kapitałowa LOTOS Komentarz Zarządu i informacje dodatkowe 3kw. 2020.pdf Grupa Kapitałowa LOTOS Komentarz Zarządu i informacje dodatkowe 3kw. 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-29 Paweł Jan Majewski Prezes Zarządu
2020-10-29 Artur Cieślik Wiceprezes Zarządu
2020-10-29 Marian Roman Krzemiński Wiceprezes Zarządu
2020-10-29 Zofia Maria Paryła Wiceprezes Zarządu
2020-10-29 Piotr Walczak Wiceprezes Zarządu
2020-10-29 Jarosław Adam Wittstock Wiceprezes Zarządu
2020-10-29 Tomasz Południewski Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki