90,5000 zł
-0,59% -0,5400 zł
Grupa LOTOS SA (LTS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_polroczny_2019_-_Raport_z_przegladu_Bieglego_Rewidenta_Sprawozdania_Finansowego_Grupy_Kapitalowej_LOTOS.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Raport_polroczny_2019_-_Polroczny_raport_finansowy_Grupa_Kapitalowa_LOTOS.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_polroczny_2019_-_Raport_z_przegladu_Bieglego_Rewidenta_Sprawozdania_Finansowego_Grupy_LOTOS.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_polroczny_2019_-_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_1_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Kapitalowa_LOTOS_-_Komentarz_Zarzadu_do_wynikow_2_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_Grupy_LOTOS_S.A._H1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_polroczny_2019_-_Raport_z_przegladu_Bieglego_Rewidenta_Sprawozdania_Finansowego_Grupy_Kapitalowej_LOTOS.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Grupa Kapitałowa LOTOS
I. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
II. Przychody ze sprzedaży 14.403,0 13.855,7 3.358,9 3.268,2
III. Zysk operacyjny 1.021,0 1.345,7 238,1 317,4
IV. Zysk przed opodatkowaniem 958,3 1.253,1 223,5 295,6
V. Zysk netto 673,0 855,7 156,9 201,8
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 673,0 855,7 156,9 201,8
VII. Zysk netto przypisany udziałom niekontrolującym - - - -
VIII. Całkowite dochody/(straty) ogółem 720,3 753,7 168,0 177,8
IX. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 720,3 753,7 168,0 177,8
X. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym - - - -
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 738,1 396,6 172,1 93,5
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (49,8) (402,1) (11,6) (94,8)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (436,2) (524,1) (101,7) (123,6)
XIV. Przepływy pieniężne netto razem 252,1 (529,6) 58,8 (124,9)
XV. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 3,64 4,63 0,85 1,09
XVI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 3,64 4,63 0,85 1,09
XVII. Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018
XVIII. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XIX. Aktywa razem 23.899,8 22.223,9 5.620,8 5.168,3
XX. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 12.200,4 12.034,7 2.869,3 2.798,8
XXI. Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0,0 0,0
XXII. Kapitał własny razem 12.200,5 12.034,8 2.869,3 2.798,8
Grupa LOTOS S.A.
XXIII. półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
XXIV. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXV. Przychody ze sprzedaży 12.873,8 12.325,5 3.002,3 2.907,3
XXVI. Zysk operacyjny 455,7 798,6 106,3 188,4
XXVII. Zysk przed opodatkowaniem 773,2 1.131,2 180,3 266,8
XXVIII. Zysk netto 686,6 985,7 160,1 232,5
XXIX. Całkowite dochody/(straty) ogółem 730,7 869,0 170,4 205,0
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31,8 (400,5) 7,4 (94,5)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 177,6 247,1 41,4 58,3
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (342,2) (230,7) (79,8) (54,4)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem (132,8) (384,1) (31,0) (90,6)
XXXIV. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 3,71 5,33 0,87 1,26
XXXV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 3,71 5,33 0,87 1,26
XXXVI. Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018
XXXVII. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XXXVIII. Aktywa razem 17.014,4 16.281,4 4.001,5 3.786,4
XXXIX. Kapitał własny 10.154,4 9.978,3 2.388,1 2.320,5


W celu przeliczenia pozycji wykazanych w
tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy
wymiany:

Pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu
kończącym okres sprawozdawczy:na
dzień 30.06.2019 1 EUR = 4,2520 PLNna
dzień 31.12.2018 1 EUR = 4,3000 PLN


Pozycje sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując
kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na
ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:


6 miesięcy zakończone 30.06.2019 1 EUR= 4,2880 PLN6 miesięcy
zakończone 30.06.2018 1 EUR= 4,2395 PLN

 

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 30/2019 z dnia 2019-08-21 o treści:


Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że przy publikacji Raportu za 1
półrocze 2019 roku w dniu 20 sierpnia 2019 roku omyłkowo nie załączono
Raportu Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego
skróconego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.


W załączeniu w ramach korekty Spółka przekazuje Raport Niezależnego
Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego.


Jednocześnie Spółka informuje, że nie nastąpiła korekta danych
finansowych zawartych w korygowanym Skonsolidowanym raporcie za 1
Półrocze 2019 roku.Skorygowany Skonsolidowany raport za 1
półrocze 2019 Spółka przekaże odrębnym raportem.


Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).


Plik Opis
Raport półroczny 2019 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS.pdfRaport półroczny 2019 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS.pdf Raport z Przeglądu Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego przez Niezależnego Biegłego Rewidenta

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport półroczny 2019 - Półroczny raport finansowy Grupa Kapitalowa LOTOS.pdfRaport półroczny 2019 - Półroczny raport finansowy Grupa Kapitalowa LOTOS.pdf Półroczny raport finansowy Grupa Kapitałowa LOTOS
Raport półroczny 2019 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Sprawozdania Finansowego Grupy LOTOS.pdfRaport półroczny 2019 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Sprawozdania Finansowego Grupy LOTOS.pdf Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Grupa LOTOS HY 2019
Raport półroczny 2019 - Sprawozdanie Zarządu z działalności za 1 półrocze 2019.pdfRaport półroczny 2019 - Sprawozdanie Zarządu z działalności za 1 półrocze 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za 1 półrocze 2019
Grupa Kapitałowa LOTOS - Komentarz Zarządu do wyników 2 kwartał 2019.pdfGrupa Kapitałowa LOTOS - Komentarz Zarządu do wyników 2 kwartał 2019.pdf Komentarz Zarządu do wyników 2 kwartał 2019
Oświadczenia Zarządu Grupy LOTOS S.A. H1 2019.pdfOświadczenia Zarządu Grupy LOTOS S.A. H1 2019.pdf Oświadczenia Zarządu
Raport półroczny 2019 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS.pdfRaport półroczny 2019 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS.pdf Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Grupa Kapitałowa LOTOS HY 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-20 Mateusz Aleksander Bonca Prezes Zarządu
2019-08-20 Jarosław Kawula Wiceprezes Zarządu
2019-08-20 Marian Krzemiński Wiceprezes Zarządu
2019-08-20 Zofia Paryła Wiceprezes Zarządu
2019-08-20 Jarosław Wittstock Wiceprezes Zarządu
2019-08-20 Tomasz Południewski Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.