REKLAMA

GPW: wyniki finansowe

2021-09-21 18:05
publikacja
2021-09-21 18:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oswiadczenie_Zarzadu_06'2021_PL_Skonsolidowane.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_06'2021_PL_Skonsolidowane.pdf.XAdES  (KOREKTA RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_06'2021_PL_Jednostkowe.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_06'2021_PL_Jednostkowe.pdf.XAdES  (KOREKTA RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_06'2021_EN_Skonsolidowane.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_06'2021_EN_Jednostkowe.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_GPW_za_Q2'21_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_GPW_za_Q2'21_FINAL.pdf.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_GPW_S.A._G3492H_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_PL_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GPW_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GPW_30.06.2021.pdf.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_06'2021_PL_Skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_06'2021_PL_Skonsolidowane.pdf.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GPW_S.A._G3492H_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_GPW_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_GPW_30.06.2021.pdf.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_06'2021_PL_Jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_06'2021_PL_Jednostkowe.pdf.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_GPW_za_I_H_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_GPW_za_Q2'21_EN_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_GPW_S.A._G3492H_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GPW_30.06.2021_z_dn._15.09.2021_EN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_06'2021_EN_Skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GPW_S.A._G3492H_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_GPW_30.06.2021_z_dn._15.09.2021_EN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_06'2021_EN_Jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GPW_Group_selected_consolidated_financial_data_for_H1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody ze sprzedaży 209 437 198 643 46 123 44 997
II. Koszty działalności operacyjnej (116 787) (100 214) (25 719) (22 700)
III. (Strata) z tytułu utraty wartości należności 1 302 (278) 287 (63)
IV. Pozostałe przychody 679 1 795 150 407
V. Pozostałe koszty (601) (5 468) (132) (1 239)
VI. Zysk z działalności operacyjnej 94 030 94 478 20 708 21 401
VII. Przychody finansowe 369 5 425 81 1 229
VIII. Koszty finansowe (6 647) (14 748) (1 464) (3 341)
IX. Udział z zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności 13 217 6 385 2 911 1 446
X. Zysk przed opodatkowaniem 100 969 91 541 22 236 20 736
XI. Podatek dochodowy (17 052) (18 784) (3 755) (4 255)
XII. Zysk netto za okres 83 917 72 757 18 481 16 481
XIII. Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję [2] (w PLN, EUR) 2,00 1,73 0,44 0,39
XIV. EBITDA [3] 111 422 113 220 24 538 25 647
[1] Wykorzystano średnią narastającą kursu EUR/PLN za okres 6 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,5408 PLN w 2021 r. oraz 1 EUR = 4,4146 PLN w 2020 r.).
[2] Obliczony na podstawie zysku netto.
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
XV. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XVI. 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020
XVII. Aktywa trwałe: 599 527 592 110 132 615 132 582
XVIII. Rzeczowe aktywa trwałe 92 809 97 333 20 529 21 794
XIX. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 11 533 13 984 2 551 3 131
XX. Wartości niematerialne 256 209 253 200 56 673 56 695
XXI. Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 226 586 220 395 50 121 49 350
XXII. Pozostałe aktywa trwałe 12 390 7 198 2 741 1 612
XXIII. Aktywa obrotowe: 844 358 773 362 186 772 173 167
XXIV. Należności handlowe oraz pozostałe należności 65 754 55 229 14 545 12 367
XXV. Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 499 229 305 131 110 429 68 323
XXVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 275 922 411 018 61 034 92 033
XXVII. Pozostałe aktywa obrotowe 3 453 1 984 764 444
XXVIII. AKTYWA RAZEM 1 443 885 1 365 472 319 387 305 748
XXIX. Kapitał własny 897 158 918 129 198 451 205 582
XXX. Zobowiązania długoterminowe: 167 150 288 947 36 974 64 699
XXXI. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 124 937 244 738 27 636 54 800
XXXII. Zobowiązania z tytułu leasingu 6 846 9 493 1 514 2 126
XXXIII. Inne zobowiązania 35 367 34 716 7 823 7 773
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe: 379 577 158 396 83 962 35 467
XXXV. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 121 127 1 167 26 793 261
XXXVI. Zobowiązania z tytułu leasingu 5 411 5 396 1 197 1 208
XXXVII. Inne zobowiązania 253 039 151 833 55 972 33 998
XXXVIII. KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 443 885 1 365 472 319 387 305 748
Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.06.2021 r. (1 EUR = 4,5208 PLN) oraz 30.06.2020 r. (1 EUR = 4,4660 PLN).
XXXIX. Stan na dzień Stan na dzień
XL. 30 czerwca 2021 30 czerwca 2020
XLI. Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 53,2% 57,0%
XLII. Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) 44,9% 47,6%
XLIII. Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) 18,8% 15,2%
XLIV. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania z tytułu leasingu i emisji obligacji/ Kapitał włąsny 28,8% 31,4%
XLV. Cost / income (koszty działalności operacyjnej Grupy GPW / przychody ze sprzedaży Grupy GPW (za Okres 6 miesięcy)) 55,8% 50,4%
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 18/2021 z dnia 2021-09-21 o treści:


Uzupełnienie o
brakujące oświadczenia raportu okresowego za I półrocze 2021 rokuRaport
Bieżący nr 18/2021


Data:
21
września 2021 r.


Podstawa
prawna:
Art.
56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Temat:
Uzupełnienie
o brakujące oświadczenia raportu okresowego za I półrocze 2021 roku


Treść
raportu:


Zarząd
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) przekazuje do
publicznej wiadomości korektę raportu półrocznego za okres od 1 stycznia
do 30 czerwca 2021, opublikowanego przez GPW w dniu 16 września 2021
roku. Korekta polega na uzupełnieniu raportu okresowego za I półrocze
2021 roku o brakujące oświadczenia zarządu, które stanowią załączniki do
niniejszego raportu. Niniejsze uzupełnienie nie wpływa na dane
przedstawione w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym
GPW za I półrocze 2021 roku.


Podstawa
prawna:
§ 15
ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Plik Opis
Oświadczenie Zarządu 06'2021_PL Skonsolidowane.pdfOświadczenie Zarządu 06'2021_PL Skonsolidowane.pdf
Oświadczenie Zarządu 06'2021_PL Skonsolidowane.pdf.XAdESOświadczenie Zarządu 06'2021_PL Skonsolidowane.pdf.XAdES
Oświadczenie Zarządu 06'2021_PL Jednostkowe.pdfOświadczenie Zarządu 06'2021_PL Jednostkowe.pdf
Oświadczenie Zarządu 06'2021_PL Jednostkowe.pdf.XAdESOświadczenie Zarządu 06'2021_PL Jednostkowe.pdf.XAdES
Oświadczenia Zarządu 06'2021 EN_Skonsolidowane.pdfOświadczenia Zarządu 06'2021 EN_Skonsolidowane.pdf
Oświadczenia Zarządu 06'2021 EN_Jednostkowe.pdfOświadczenia Zarządu 06'2021 EN_Jednostkowe.pdf

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK GPW za Q2'21_FINAL.pdfSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK GPW za Q2'21_FINAL.pdf RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2021 R.
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK GPW za Q2'21_FINAL.pdf.XAdESSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK GPW za Q2'21_FINAL.pdf.XAdES podpis
GK GPW S.A._G3492H_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_PL signed.pdfGK GPW S.A._G3492H_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_PL signed.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLA AKCJONARIUSZY ORAZ RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
SSF GPW 30.06.2021.pdfSSF GPW 30.06.2021.pdf SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2021 R.
SSF GPW 30.06.2021.pdf.XAdESSSF GPW 30.06.2021.pdf.XAdES podpis
Oświadczenie Zarządu 06'2021_PL Skonsolidowane.pdfOświadczenie Zarządu 06'2021_PL Skonsolidowane.pdf Oświadczenie Zarządu SSF
Oświadczenie Zarządu 06'2021_PL Skonsolidowane.pdf.XAdESOświadczenie Zarządu 06'2021_PL Skonsolidowane.pdf.XAdES podpis
GPW S.A._G3492H_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL signed.pdfGPW S.A._G3492H_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL signed.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLA AKCJONARIUSZY ORAZ RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A
JSF GPW 30.06.2021.pdfJSF GPW 30.06.2021.pdf SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2021 R.
JSF GPW 30.06.2021.pdf.XAdESJSF GPW 30.06.2021.pdf.XAdES podpis
Oświadczenie Zarządu 06'2021_PL Jednostkowe.pdfOświadczenie Zarządu 06'2021_PL Jednostkowe.pdf Oświadczenie Zarządu JSF
Oświadczenie Zarządu 06'2021_PL Jednostkowe.pdf.XAdESOświadczenie Zarządu 06'2021_PL Jednostkowe.pdf.XAdES podpis
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_GPW_za_I_H_2021.pdfWybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_GPW_za_I_H_2021.pdf WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK GPW za Q2'21_EN_FINAL.pdfSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK GPW za Q2'21_EN_FINAL.pdf
GK GPW S.A._G3492H_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_ENG.pdfGK GPW S.A._G3492H_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_ENG.pdf
SSF GPW 30.06.2021 z dn. 15.09.2021_EN.pdfSSF GPW 30.06.2021 z dn. 15.09.2021_EN.pdf
Oświadczenia Zarządu 06'2021 EN_Skonsolidowane.pdfOświadczenia Zarządu 06'2021 EN_Skonsolidowane.pdf
GPW S.A._G3492H_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_ENG.pdfGPW S.A._G3492H_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_ENG.pdf
JSF GPW 30.06.2021 z dn. 15.09.2021_EN.pdfJSF GPW 30.06.2021 z dn. 15.09.2021_EN.pdf
Oświadczenia Zarządu 06'2021 EN_Jednostkowe.pdfOświadczenia Zarządu 06'2021 EN_Jednostkowe.pdf
GPW Group selected consolidated financial data for H1 2021.pdfGPW Group selected consolidated financial data for H1 2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-21 Piotr Borowski Członek Zarządu
2021-09-21 Izabela Olszewska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki