REKLAMA

GPW: wyniki finansowe

2021-09-16 19:06
publikacja
2021-09-16 19:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_GPW_za_Q2'21_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_GPW_za_Q2'21_FINAL.pdf.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_GPW_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_GPW_30.06.2021.pdf.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GPW_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GPW_30.06.2021.pdf.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_GPW_S.A._G3492H_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_PL_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GPW_S.A._G3492H_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_GPW_za_I_H_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze/2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody ze sprzedaży 209 437 198 643 46 123 44 997
II. Koszty działalności operacyjnej (116 787) (100 214) (25 719) (22 700)
III. (Strata) z tytułu utraty wartości należności 1 302 (278) 287 (63)
IV. Pozostałe przychody 679 1 795 150 407
V. Pozostałe koszty (601) (5 468) (132) (1 239)
VI. Zysk z działalności operacyjnej 94 030 94 478 20 708 21 401
VII. Przychody finansowe 369 5 425 81 1 229
VIII. Koszty finansowe (6 647) (14 748) (1 464) (3 341)
IX. Udział z zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności 13 217 6 385 2 911 1 446
X. Zysk przed opodatkowaniem 100 969 91 541 22 236 20 736
XI. Podatek dochodowy (17 052) (18 784) (3 755) (4 255)
XII. Zysk netto za okres 83 917 72 757 18 481 16 481
XIII. Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję[2] (w PLN, EUR) 2,00 1,73 0,44 0,39
XIV. EBITDA[3] 111 422 113 220 24 538 25 647
XV. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XVI. 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020
XVII. Aktywa trwałe: 599 527 592 110 132 615 132 582
XVIII. Rzeczowe aktywa trwałe 92 809 97 333 20 529 21 794
XIX. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 11 533 13 984 2 551 3 131
XX. Wartości niematerialne 256 209 253 200 56 673 56 695
XXI. Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 226 586 220 395 50 121 49 350
XXII. Pozostałe aktywa trwałe 12 390 7 198 2 741 1 612
XXIII. Aktywa obrotowe: 844 358 773 362 186 772 173 167
XXIV. Należności handlowe oraz pozostałe należności 65 754 55 229 14 545 12 367
XXV. Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 499 229 305 131 110 429 68 323
XXVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 275 922 411 018 61 034 92 033
XXVII. Pozostałe aktywa obrotowe 3 453 1 984 764 444
XXVIII. AKTYWA RAZEM 1 443 885 1 365 472 319 387 305 748
XXIX. Kapitał własny 897 158 918 129 198 451 205 582
XXX. Zobowiązania długoterminowe: 167 150 288 947 36 974 64 699
XXXI. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 124 937 244 738 27 636 54 800
XXXII. Zobowiązania z tytułu leasingu 6 846 9 493 1 514 2 126
XXXIII. Inne zobowiązania 35 367 34 716 7 823 7 773
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe: 379 577 158 396 83 962 35 467
XXXV. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 121 127 1 167 26 793 261
XXXVI. Zobowiązania z tytułu leasingu 5 411 5 396 1 197 1 208
XXXVII. Inne zobowiązania 253 039 151 833 55 972 33 998
XXXVIII. KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 443 885 1 365 472 319 387 305 748
XXXIX. Stan na dzień Stan na dzień
XL. 30 czerwca 2021 30 czerwca 2020
XLI. Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 53,2% 57,0%
XLII. Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) 44,9% 47,6%
XLIII. Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) 18,8% 15,2%
XLIV. Cost / income (koszty działalności operacyjnej Grupy GPW / przychody ze sprzedaży Grupy GPW (za Okres 6 miesięcy)) 28,8% 31,4%
XLV. 55,8% 50,4%
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK GPW za Q2'21_FINAL.pdfSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK GPW za Q2'21_FINAL.pdf RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW
WART OŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2021 R.
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK GPW za Q2'21_FINAL.pdf.XAdESSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK GPW za Q2'21_FINAL.pdf.XAdES podpis
JSF GPW 30.06.2021.pdfJSF GPW 30.06.2021.pdf SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2021 R.
JSF GPW 30.06.2021.pdf.XAdESJSF GPW 30.06.2021.pdf.XAdES podpis
SSF GPW 30.06.2021.pdfSSF GPW 30.06.2021.pdf SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WART OŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2021 R.
SSF GPW 30.06.2021.pdf.XAdESSSF GPW 30.06.2021.pdf.XAdES podpis
GK GPW S.A._G3492H_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_PL signed.pdfGK GPW S.A._G3492H_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_PL signed.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLA AKCJONARIUSZY ORAZ RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
GPW S.A._G3492H_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL signed.pdfGPW S.A._G3492H_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL signed.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLA AKCJONARIUSZY ORAZ RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_GPW_za_I_H_2021.pdfWybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_GPW_za_I_H_2021.pdf WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-16 Piotr Borowski Członek Zarządu
2021-09-16 Izabela Olszewska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki