Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_GPW_za_rok_zakonczony_31_grudnia_2019_r.-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_GPW.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Gieldy_Papierow_Wartosciowych_w_Warszawie_w_2019_r.-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu__Jednostkowe-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_za_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Infomacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdan_za_2019_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_GPW_31.12.2019_ENG_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_separate_financial_data_of_GPW.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Management_Board_report_on_the_activities_of_the_GPW_in_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Management_Board’s_Statements_Seperate.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinion_and_report_of_the_independent_auditor_for_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Information_from_the_Exchange_Management_Board_on_the_selection_of_audit_firm.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Statement_of_the_Supervisory_Board_on_the_functioning_of_the_Audit_Committee.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Assessment_by_the_Supervisory_Board_of_Report_of_the_Management_Board_on_the_Activity_of_GPW_and_GPW_Group_and_Financial_Statements_for_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, jednostkowe, zgodne z MSSF
I. Przychody ze sprzedaży 183 599 190 880 42 717 44 783
II. Rynek finansowy 172 348 181 150 40 100 42 501
III. Przychody z obsługi obrotu 107 837 114 277 25 090 26 811
IV. Przychody z obsługi emitentów 18 784 22 000 4 370 5 162
V. Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych 45 727 44 873 10 639 10 528
VI. Rynek towarowy 685 423 159 99
VII. Przychody ze sprzedaży informacji 685 423 159 99
VIII. Przychody pozostałe 10 566 9 307 2 458 2 184
IX. Koszty działalności operacyjnej 119 317 113 007 27 761 26 513
X. Pozostałe przychody 1 277 1 115 297 262
XI. Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na utratę wartości należności / (Strata) z tytułu utraty wartości należności (756) (2 295) (176) (538)
XII. Pozostałe koszty 3 315 1 633 771 383
XIII. Zysk z działalności operacyjnej 61 488 75 060 14 306 17 610
XIV. Przychody finansowe 76 206 75 075 17 731 17 614
XV. Koszty finansowe 8 742 8 043 2 034 1 887
XVI. Zysk z działalności inwestycyjnej/(strata) z tytułu utraty wartości inwestycji w inne jednostki (2 173) 30 170 (506) 7 078
XVII. Zysk przed opodatkowaniem 126 779 172 262 29 497 40 415
XVIII. Podatek dochodowy 11 656 20 333 2 712 4 770
XIX. Zysk netto za okres 115 123 151 929 26 785 35 645
XX. EBITDA[2] 84 936 95 317 19 762 22 363
[1] Wykorzystano średnią roczną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1EUR = 4,2980 w 2019 oraz 1 EUR = 4,2623 PLN w 2018 r.).
[2] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
XXI. Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, jednostkowe, zgodne z MSSF Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XXII. 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
XXIII. Aktywa trwałe 435 342 426 635 102 229 99 217
XXIV. Rzeczowe aktywa trwałe 95 416 96 362 22 406 22 410
XXV. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 14 329 - 3 365 -
XXVI. Wartości niematerialne 49 829 56 439 11 701 13 125
XXVII. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i współkontrolowanych 11 652 13 825 2 736 3 215
XXVIII. Inwestycje w jednostkach zależnych 255 885 250 885 60 088 58 345
XXIX. Należności z tytułu subleasingu 6 363 - 1 494 -
XXX. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 120 101 28 23
XXXI. Rozliczenia międzyokresowe aktywów 1 748 4 801 410 1 117
XXXII. Inne aktywa długoterminowe - 4 222 - 982
XXXIII. Aktywa obrotowe 357 422 358 619 83 931 83 400
XXXIV. Zapasy 47 64 11 15
XXXV. Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 4 132 - 970 -
XXXVI. Należności handlowe oraz pozostałe należności 30 128 25 483 7 075 5 926
XXXVII. Należności z tytułu subleasingu 2 302 - 541 -
XXXVIII. Aktywa z tytułu świadczonych usług 940 1 015 221 236
XXXIX. Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 267 687 310 090 62 859 72 114
XL. Inne aktywa krótkoterminowe 4 222 - 991 -
XLI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 47 964 21 967 11 263 5 109
XLII. AKTYWA RAZEM 792 764 785 254 186 160 182 617
XLIII. Kapitał własny 479 843 498 237 112 679 115 869
XLIV. Zobowiązania długoterminowe 275 299 263 237 64 647 61 218
XLV. Zobowiązania krótkoterminowe 37 622 23 780 8 835 5 530
XLVI. KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 792 764 785 254 186 160 182 617
[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2019 r. (1 EUR = 4,2585) oraz 31.12.2018 r. (1 EUR = 4,3000 PLN).
XLVII. Wybrane wskaźniki finansowe GPW S.A. Stan na dzień Stan na dzień
XLVIII. 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
XLIX. Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 46,3% 49,9%
L. Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) 33,5% 39,3%
LI. Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) 23,5% 32,4%
LII. "Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[1]/ Kapitał własny) 55,7% 49,4%
[1]zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_GPW_za_rok_zakonczony_31_grudnia_2019 r.-sig.pdfJednostkowe_sprawozdanie_finansowe_GPW_za_rok_zakonczony_31_grudnia_2019 r.-sig.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe GPW za rok zakonczony 31 grudnia 2019 r
Wybrane jednostkowe dane finansowe GPW.pdfWybrane jednostkowe dane finansowe GPW.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe GPW
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Gieldy_Papierow_Wartosciowych_w_Warszawie_w_2019_r.-sig.pdfSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Gieldy_Papierow_Wartosciowych_w_Warszawie_w_2019_r.-sig.pdf Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy Gieldy Papierow Wartosciowych w Warszawie w 2019 r
Oswiadczenia_Zarzadu_ Jednostkowe-sig.pdfOswiadczenia_Zarzadu_ Jednostkowe-sig.pdf Oswiadczenia Zarzadu
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_za_2019_r..pdfSprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_za_2019_r..pdf Sprawozdanie niezaleznego bieglego rewidenta z badania za 2019 r
Infomacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.pdfInfomacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf Infomacja Zarzadu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_2019 r..pdfOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_2019 r..pdf Oswiadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu 2019 r
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2019 r.pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2019 r.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotyczaca sprawozdan za 2019
JSF GPW 31.12.2019_ENG_FINAL.pdfJSF GPW 31.12.2019_ENG_FINAL.pdf Separate financial statements of GPW for the year ended 31 December 2019
Selected separate financial data of GPW.pdfSelected separate financial data of GPW.pdf Selected separate financial data of GPW
Management_Board_report_on_the_activities_of_the_GPW_in_2019.pdfManagement_Board_report_on_the_activities_of_the_GPW_in_2019.pdf Management Board report on the activities of the GPW in 2019
Management_Board’s_Statements_Seperate.pdfManagement_Board’s_Statements_Seperate.pdf Management Board’s Statements
Opinion_and_report_of_the_independent_auditor_for_2019.pdfOpinion_and_report_of_the_independent_auditor_for_2019.pdf Opinion and report of the independent auditor for 2019
Information_from_the_Exchange_Management_Board_on_the_selection_of_audit_firm.pdfInformation_from_the_Exchange_Management_Board_on_the_selection_of_audit_firm.pdf Information from the Exchange Management Board on the selection of audit firm
Statement_of_the_Supervisory_Board_on_the_functioning_of_the_Audit_Committee.pdfStatement_of_the_Supervisory_Board_on_the_functioning_of_the_Audit_Committee.pdf Statement of the Supervisory Board on the functioning of the Audit Committee
Assessment_by_the_Supervisory_Board_of_Report_of_the_Management_Board_on_the_Activity_of_GPW_and_GPW_Group_and_Financial_Statements_for_2019.pdfAssessment_by_the_Supervisory_Board_of_Report_of_the_Management_Board_on_the_Activity_of_GPW_and_GPW_Group_and_Financial_Statements_for_2019.pdf Assessment by the Supervisory Board of Report of the Management Board on the Activity of GPW and GPW Group and Financial Statements of GPW and GPW Group for 2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-07 Marek Dietl Prezes Zarządu
2020-04-07 Jacek Fotek Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-07 Piotr Kajczuk Dyrektor Finansowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.