REKLAMA

GETIN: wyniki finansowe

2023-08-24 07:55
publikacja
2023-08-24 07:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF2023H1_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzDz2023H1_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_Getin_Holding_S.A._2023_PSSF_MSSF_skrocone_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_Getin_Holding_S.A._2023_PSF_MSSF_skrocone_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzad.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Wynik z tytułu odsetek - działalność kontynuowana 79 240 138 574 17 178 29 848
Wynik z tytułu prowizji i opłat - działalność kontynuowana 6 072 8 535 1 316 1 838
Wynik z działalności operacyjnej - działalność kontynuowana 16 902 (216 390) 3 664 (46 609)
Zysk (strata) brutto - działalność kontynuowana 16 902 (216 390) 3 664 (46 609)
Zysk (strata) netto - działalność kontynuowana 12 068 (227 256) 2 616 (48 949)
Zysk (strata) netto - działalność zaniechana - 2 915 - 628
Zysk (strata) netto ogółem 12 068 (224 341) 2 616 (48 321)
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 12 068 (224 055) 2 616 (48 260)
- z działalności kontynuowanej 12 068 (227 256) 2 616 (48 949)
- z działalności zaniechanej - 3 201 - 689
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące - (286) - (62)
- z działalności kontynuowanej - - - -
- z działalności zaniechanej - (286) - (62)
Zysk (strata) na akcję -podstawowy (w zł/ EURO) 0,06 (1,18) 0,01 (0,25)
Zysk (strata) na akcję -rozwodniony (w zł/ EURO) 0,06 (1,18) 0,01 (0,25)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 561 (43 804) 7 059 (9 435)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12 134 (29 304) 2 630 (6 312)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (112 055) (2 950) (24 291) (635)
Przepływy pieniężne razem przed skutkami zmiany kursów (67 360) (76 058) (14 602) (16 382)
30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
Aktywa ogółem 498 248 691 288 111 958 147 399
Zobowiązania ogółem 396 037 475 480 88 991 101 384
Zobowiązania wobec klientów 373 581 448 792 83 945 95 693
Kapitał własny ogółem 102 211 215 808 22 967 46 015
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 102 211 215 808 22 967 46 015
Udziały niekontrolujące - - - -
Kapitał zakładowy 18 977 18 977 4 264 4 046
Liczba akcji 189 767 342 189 767 342 189 767 342 189 767 342
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
I półrocze 2023 I półrocze 2022 I półrocze 2023 I półrocze 2022
Przychody ogółem 4 381 10 107 950 2 177
Zysk (strata) brutto (3 419) (200 467) (741) (43 179)
Zysk (strata) netto (3 737) (197 705) (810) (42 584)
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (0,02) (1,04) (0,00) (0,22)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (0,02) (1,04) (0,00) (0,22)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 781) 28 354 (820) 6 107
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 16 815 (26 460) 3 645 (5 699)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (110 541) (568) (23 963) (122)
Przepływy pieniężne netto razem (97 507) 1 326 (21 137) 286
30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
Aktywa ogółem 110 175 225 923 24 757 48 172
Zobowiązania długoterminowe 138 - 31 -
Zobowiązania krótkoterminowe 4 022 6 105 904 1 302
Kapitał własny 106 015 219 818 23 822 46 871
Kapitał zakładowy 18 977 18 977 4 264 4 046
Liczba akcji 189 767 342 189 767 342 189 767 342 189 767 342
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SF2023H1_PL.pdfSF2023H1_PL.pdf Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe H1 2023
SzDz2023H1_PL.pdfSzDz2023H1_PL.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta H1 2023
2410 Getin Holding S.A. 2023 PSSF MSSF skrócone PL.pdf2410 Getin Holding S.A. 2023 PSSF MSSF skrócone PL.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2410 Getin Holding S.A. 2023 PSF MSSF skrócone PL.pdf2410 Getin Holding S.A. 2023 PSF MSSF skrócone PL.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarząd.pdfOświadczenie Zarząd.pdf Oświadczenie Zarządu o zgodności z przepisami

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-24 Piotr Miałkowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto w ING Banku Śląskim przez internet i zyskaj do 250 zł w promocji

Załóż konto w ING Banku Śląskim przez internet i zyskaj do 250 zł w promocji

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki