REKLAMA

GETIN: wyniki finansowe

2023-05-18 07:50
publikacja
2023-05-18 07:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF2023Q1_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzDz2023Q1_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Wynik z tytułu odsetek - działalność kontynuowana 40 232 73 565 8 559 15 830
Wynik z tytułu prowizji i opłat - działalność kontynuowana 3 017 6 965 642 1 499
Wynik z działalności operacyjnej - działalność kontynuowana 5 943 (216 985) 1 264 (46 692)
Zysk (strata) brutto - działalność kontynuowana 5 943 (216 985) 1 264 (46 692)
Zysk (strata) netto - działalność kontynuowana 4 517 (218 678) 961 (47 056)
Zysk (strata) netto - działalność zaniechana - 57 - 12
Zysk (strata) netto ogółem 4 517 (218 621) 961 (47 044)
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 4 517 (218 335) 961 (46 982)
- z działalności kontynuowanej 4 517 (218 678) 961 (47 056)
- z działalności zaniechanej - 343 - 74
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące - (286) - (62)
- z działalności kontynuowanej - - - -
- z działalności zaniechanej - (286) - (62)
Zysk (strata) na akcję -podstawowy (w zł/ EURO) 0,02 (1,15) 0,00 (0,25)
Zysk (strata) na akcję -rozwodniony (w zł/ EURO) 0,02 (1,15) 0,00 (0,25)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 390 (67 002) 5 189 (14 418)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 384 48 349 1 784 10 404
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 151) (1 787) (245) (385)
Przepływy pieniężne razem przed skutkami zmiany kursów 31 623 (20 440) 6 728 (4 398)
31.03.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2022
Aktywa ogółem 659 023 691 288 140 952 147 399
Zobowiązania ogółem 438 699 475 480 93 829 101 384
Zobowiązania wobec klientów 412 936 448 792 88 319 95 693
Kapitał własny ogółem 220 324 215 808 47 123 46 015
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 220 324 215 808 47 123 46 015
Udziały niekontrolujące - - - -
Kapitał zakładowy 18 977 18 977 4 059 4 046
Liczba akcji 189 767 342 189 767 342 189 767 342 189 767 342
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego I kwartał 2023 I kwartał 2022 I kwartał 2023 I kwartał 2022
Przychody ogółem 2 629 2 789 559 600
Zysk (strata) brutto (739) (203 886) (157) (43 873)
Zysk (strata) netto (1 057) (202 423) (225) (43 558)
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (0,01) (1,07) (0,00) (0,23)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (0,01) (1,07) (0,00) (0,23)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 467) 542 (525) 117
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 363 54 497 2 417 11 727
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (381) (283) (81) (61)
Przepływy pieniężne netto razem 8 515 54 756 1 812 11 783
31.03.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2022
Aktywa ogółem 222 930 225 923 47 680 48 172
Zobowiązania długoterminowe 219 - 47 -
Zobowiązania krótkoterminowe 3 951 6 105 845 1 302
Kapitał własny 218 760 219 818 46 789 46 871
Kapitał zakładowy 18 977 18 977 4 059 4 046
Liczba akcji 189 767 342 189 767 342 189 767 342 189 767 342
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF2023Q1_PL.pdfSF2023Q1_PL.pdf Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2023
SzDz2023Q1_PL.pdfSzDz2023Q1_PL.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta za 1 kwartał 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-18 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2023-05-18 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki