REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

GAMING FACTORY S.A.: wyniki finansowe

2022-04-29 19:47
publikacja
2022-04-29 19:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
GIF_BSF2021_opinia_2022-04-29_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GIF_BSF2021_opinia_2022-04-29_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GIF_JSF2021_list_2022-04-29_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GIF_JSF2021_list_2022-04-29_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GIF_SF2021_raport_2022-04-29_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GIF_SF2021_raport_2022-04-29_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GIF_SSF2021_infZarz_2022-04-29_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GIF_SSF2021_infZarz_2022-04-29_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GIF_SSF2021_ocenaSF_2022-04-29_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GIF_SSF2021_ocenaSF_2022-04-29_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GIF_SSF2021_osw_KA_2022-04-29_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GIF_SSF2021_osw_KA_2022-04-29_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GIF_SSF2021_oswZarz_2022-04-29_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GIF_SSF2021_oswZarz_2022-04-29_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GIF_SSF2021_SzD_2022-04-29_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GIF_SSF2021_SzD_2022-04-29_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 910,00 1 170,00 417,00 262,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 369,00 208,00 -305,00 47,00
III. EBITDA* -1 307,00 210,00 -286,00 47,00
IV. Zysk (strata) brutto -67,00 2 531,00 -15,00 566,00
V. Zysk (strata) netto -184,00 2 034,00 -40,00 455,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 114,00 -2 699,00 -680,00 -603,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 987,00 5 811,00 -434,00 1 299,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 509,00 12 649,00 -330,00 2 827,00
IX. Przepływy pieniężne netto – razem -6 610,00 15 761,00 -1 444,00 3 523,00
X. Aktywa / Pasywa razem 27 228,00 33 429,00 5 920,00 7 244,00
XI. Aktywa trwałe 7 673,00 8 549,00 1 668,00 1 853,00
XII. Aktywa obrotowe 19 555,00 24 880,00 4 252,00 5 391,00
XIII. Kapitał własny 26 702,00 27 973,00 5 806,00 6 062,00
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 526,00 5 456,00 114,00 1 182,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 96,00 329,00 21,00 71,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 430,00 5 127,00 94,00 1 111,00
XVII. Średnioważona liczba akcji** 5 627 700,00 5 600 000,00 5 627 700,00 5 600 000,00
XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR ) 5 602 663,00 4 506 027,00 5 602 663,00 4 506 027,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR ) -0,03 0,45 -0,01 0,10
Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR ustalanych przez NBP:
Kurs na dzień 31.12.2021 4,5994
Kurs na dzień 31.12.2020 4,6148
Średni kurs za 2021 4,5775
Średni kurs za 2020 4,4742

*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.
** średnioważona liczba akcji została ustalona w związku z emisją 27 700 akcji w ramach programu motywacyjnego

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GIF_BSF2021_opinia_2022-04-29_pl.xhtmlGIF_BSF2021_opinia_2022-04-29_pl.xhtml SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
GIF_BSF2021_opinia_2022-04-29_pl.xhtml.xadesGIF_BSF2021_opinia_2022-04-29_pl.xhtml.xades
GIF_JSF2021_list_2022-04-29_pl.xhtmlGIF_JSF2021_list_2022-04-29_pl.xhtml LIST DO AKCJONARIUSZY
GIF_JSF2021_list_2022-04-29_pl.xhtml.xadesGIF_JSF2021_list_2022-04-29_pl.xhtml.xades
GIF_SF2021_raport_2022-04-29_pl.xhtmlGIF_SF2021_raport_2022-04-29_pl.xhtml JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GAMING FACTORY S.A.
GIF_SF2021_raport_2022-04-29_pl.xhtml.xadesGIF_SF2021_raport_2022-04-29_pl.xhtml.xades
GIF_SSF2021_infZarz_2022-04-29_pl.xhtmlGIF_SSF2021_infZarz_2022-04-29_pl.xhtml INFORMACJA ZARZĄDU GAMING FACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI GAMING FACTORY S.A. ZA ROK OBROTOWY 2021 ORAZ ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A. ZA ROK OBROTOWY 2021
GIF_SSF2021_infZarz_2022-04-29_pl.xhtml.xadesGIF_SSF2021_infZarz_2022-04-29_pl.xhtml.xades
GIF_SSF2021_ocenaSF_2022-04-29_pl.xhtmlGIF_SSF2021_ocenaSF_2022-04-29_pl.xhtml OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ GAMING FACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GAMING FACTORY S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R., Z DNIA 29 KWIETNIA 2022 ROKU
GIF_SSF2021_ocenaSF_2022-04-29_pl.xhtml.xadesGIF_SSF2021_ocenaSF_2022-04-29_pl.xhtml.xades
GIF_SSF2021_osw_KA_2022-04-29_pl.xhtmlGIF_SSF2021_osw_KA_2022-04-29_pl.xhtml OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOTYCZĄCE WYBORU KOMITETU AUDYTU
GIF_SSF2021_osw_KA_2022-04-29_pl.xhtml.xadesGIF_SSF2021_osw_KA_2022-04-29_pl.xhtml.xades
GIF_SSF2021_oswZarz_2022-04-29_pl.xhtmlGIF_SSF2021_oswZarz_2022-04-29_pl.xhtml OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GAMING FACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2021
GIF_SSF2021_oswZarz_2022-04-29_pl.xhtml.xadesGIF_SSF2021_oswZarz_2022-04-29_pl.xhtml.xades
GIF_SSF2021_SzD_2022-04-29_pl.xhtmlGIF_SSF2021_SzD_2022-04-29_pl.xhtml SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GAMING FACTORY S.A ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY
GIF_SSF2021_SzD_2022-04-29_pl.xhtml.xadesGIF_SSF2021_SzD_2022-04-29_pl.xhtml.xades
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki