REKLAMA

FORTE: wyniki finansowe

2021-04-16 13:40
publikacja
2021-04-16 13:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
RB_7_2021_DRUGA_KOREKTA_RAPORTU_OKRESOWEGO_RR_2020.xhtml  (KOREKTA RAPORTU)
List_Prezesa_raport_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_raport_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_Forte_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_Forte_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSZDZ_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSZDZ_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Uchawala_RN_w_sprawie_oceny_sprawozdan_za_rok_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_w_sparwie_wyboru_Audytora.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_w_sparwie_wyboru_Komitetu_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Forte_F2716A_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Forte_F2716A_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług 1 100 104,00 1 127 425,00 245 872,00 262 082,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 51 279,00 8 910,00 11 461,00 2 071,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 47 555,00 4 974,00 10 628,00 1 156,00
IV. Zysk (strata) okresu 33 324,00 -3 134,00 7 448,00 -729,00
V. Całkowite dochody netto okresu -5 791,00 318,00 -1 294,00 74,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47 585,00 73 816,00 10 635,00 17 159,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 032,00 -36 621,00 -1 795,00 -8 513,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -76 984,00 -27 127,00 -17 206,00 -6 306,00
IX. Zwiększenie/ Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -37 431,00 10 068,00 -8 366,00 2 340,00
X. Liczba akcji (w szt.) 23 930 769,00 23 930 769,00 23 930 769,00 23 930 769,00
XI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł /EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,39 -0,13 0,31 -0,03
XIII. Suma aktywów 878 271,00 926 971,00 190 316,00 217 675,00
XIV. Zobowiązania razem 318 051,00 360 960,00 68 920,00 84 762,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 45 929,00 194 196,00 9 953,00 45 602,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 272 122,00 166 764,00 58 967,00 39 160,00
XVII. Kapitał własny 560 220,00 566 011,00 121 396,00 132 913,00
XVIII. Kapitał zakładowy 23 931,00 23 931,00 5 186,00 5 620,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 23,41 23,65 5,07 5,55
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów stan na dzień 31 grudnia 2020 roku przeliczono wg kursu średniego NBP
EUR z dnia 31.12.2020 roku (1 EUR = 4,6148 zł). Natomiast pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2020 przeliczono wg kursu NBP stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca (1 EUR średni za 2020 rok = 4,4743 zł).
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów stan na dzień 31 grudnia 2019 roku przeliczono wg kursu średniego NBP
EUR z dnia 31.12.2019 roku (1 EUR = 4,2585 zł). Natomiast pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2019 przeliczono wg kursu NBP stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca (1 EUR średni za 2019 rok = 4,3018 zł).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 7/2021 z dnia 2021-04-16 o treści:
Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” SA z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w przekazanej w dniu 15.04.2021 r. Korekcie raportu rocznego RR 2020 ( raport bieżący nr 6/2021), załączony plik odnoszący się do raportu bieżącego RB 6/2021 informującego o przekazaniu tejże korekty, został przekazany w nieprawidłowym formacie, oraz że doszło w nim do omyłki pisarskiej i datą publikacji raportu był 15.04.2021 roku, a nie jak wskazano w raporcie 15.04.2020 roku.
Plik Opis
RB_7_2021_DRUGA_KOREKTA_RAPORTU_OKRESOWEGO_RR_2020.xhtmlRB_7_2021_DRUGA_KOREKTA_RAPORTU_OKRESOWEGO_RR_2020.xhtml Treść raportu bieżącego

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_raport_2020.xhtmlList_Prezesa_raport_2020.xhtml List Prezesa Zarządu
List_Prezesa_raport_2020.xhtml.XAdESList_Prezesa_raport_2020.xhtml.XAdES List Prezesa Zarządu_podpis
SF_Forte_2020.xhtmlSF_Forte_2020.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe
SF_Forte_2020.xhtml.xadesSF_Forte_2020.xhtml.xades Jednostkowe sprawozdanie finansowe podpis
SSZDZ_2020.xhtmlSSZDZ_2020.xhtml Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności
SSZDZ_2020.xhtml.xadesSSZDZ_2020.xhtml.xades Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności podpis
Uchawala_RN_w_sprawie_oceny_sprawozdan_za_rok_2020.xhtmlUchawala_RN_w_sprawie_oceny_sprawozdan_za_rok_2020.xhtml Ocena sprawozdania przez RN
Oświadczenie_RN_w_sparwie_wyboru_Audytora.xhtmlOświadczenie_RN_w_sparwie_wyboru_Audytora.xhtml Oświadczenie RN o wyborze Audytora
Oświadczenie_RN_w_sparwie_wyboru_Komitetu_Audytu.xhtmlOświadczenie_RN_w_sparwie_wyboru_Komitetu_Audytu.xhtml Oświadczenie RN o wyborze Komitetu Audytu
Forte_F2716A_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtmlForte_F2716A_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml Opinia Audytora ws jednostkowego sprawozdania finansowego
Forte_F2716A_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xadesForte_F2716A_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades Opinia Audytora ws jednostkowego sprawozdania finansowego podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki