REKLAMA

FEERUM S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 21:53
publikacja
2021-04-30 21:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Roczne_(MSR_1)_SSF_2020_skonsolidowane_GK_FEERUM-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Feerum_2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Zarzadu__30.04.2021_wersja_fin-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ECDP_Audyt_sprawozdanie_z_badania_Grupa_Feerum_S.A_30.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 118.299 244.091 26.440 56.742
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (6.503) 22.522 (1.454) 5.235
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (6.363) 20.164 (1.422) 4.687
IV. Zysk (strata) netto (7.447) 19.811 (1.664) 4.605
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (7.447) 19.811 (1.664) 4.605
VI. Zysk na akcję (0,78) 2,08 (0,17) 0,48
VII. Rozwodniony zysk na akcję (0,78) 2,08 (0,17) 0,48
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 33.269 19.661 7.436 4.570
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10.610 (10.606) 2.371 (2.465)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (9.153) (2.517) (2.046) (585)
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 34.726 6.537 7.761 1.520
XII. Aktywa 202.708 242.439 43.926 56.931
XIII. Zobowiązania długoterminowe 25.548 20.414 5.536 4.794
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 70.179 102.829 15.207 24.147
XV. Kapitał własny 106.981 119.196 23.182 27.990
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 106.981 119.196 23.182 27.990


Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z
systuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31
grudnia 2019 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone
po kursie 4,6148 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2020 roku) oraz 4,2585
PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku), które zostały ogłoszone przez
NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozycje skonsolidowanego
sprawozdania z wyniku oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych zostały przeliczone odpowiednio po kursie 4,4742 PLN/EUR
oraz 4,3018 PLN/EUR, które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych
przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Roczne (MSR 1)_SSF_2020_skonsolidowane GK_FEERUM-sig-sig-sig.pdfRoczne (MSR 1)_SSF_2020_skonsolidowane GK_FEERUM-sig-sig-sig.pdf GK_Feerum_Roczne_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_MSSF_2020
Sprawozdanie Zarządu Feerum_2020-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu Feerum_2020-sig-sig.pdf Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_Feerum_SA_i_GK_Feerum_2020
List Zarządu_ 30.04.2021 wersja fin-sig-sig.pdfList Zarządu_ 30.04.2021 wersja fin-sig-sig.pdf List Prezeza Zarządu Feerum S.A.
ECDP Audyt_sprawozdanie z badania_Grupa Feerum S.A_30.04.2021.pdfECDP Audyt_sprawozdanie z badania_Grupa Feerum S.A_30.04.2021.pdf Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK_Feerum_2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU
2021-04-30 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 ELIZA DĄBROWSKA-STRUG GŁÓWNY KSIĘGOWY
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki